Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/499/16 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 239)

Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. 1. Określa się w załączniku nr 1 do uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

2. Określa się w załączniku nr 2 do uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli tych nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne - w związku z częściowym zwolnieniem właścicieli z opłaty w odrębnej uchwale Rady Miasta Katowice.

§ 2. 1. Określa się w załączniku nr 3 do uchwały wzór Informacji dotyczącej rodzin wielodzietnych.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 sporządzają właściciele nieruchomości, jeśli na terenie ich nieruchomości zamieszkują rodziny wielodzietne i dołączają ją do deklaracji, o której mowa w § 1 ust. 2 uchwały.

§ 3. 1. Wprowadza się możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych w §1 wraz z załącznikiem określonym w §2 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Określa się format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w §1 ust. 1 niniejszej uchwały w formacie danych XML oraz układ informacji i powiązań między danymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Określa się format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w §1 ust. 2 w formacie danych XML wraz z wzorem Informacji wskazanej w §2 ust. 1 w formacie danych XML oraz układ informacji i powiązań między danymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

4. Deklaracje określone w §1 wraz z załącznikiem określonym w §2 składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być przesłane za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

5. Deklaracje wraz z załącznikiem, o którym mowa w §2 muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r. poz. 262 z późn. zm.), profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114).

6. Deklaracje i załączniki przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Miasta Katowice w momencie otrzymania deklaracji wraz z załącznikami automatycznie generuje urzędowe poświadczenie przedłożenia.

7. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej w §1 ust. 1 lub w §1 ust. 2 uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej ze zmianą danych zawartych w Informacji (załącznik nr 3 uchwały) właściciele są zobowiązani złożyć nową Informację wraz z deklaracją określoną w §1 ust. 2 w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

§ 5. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 lub ust. 2 wraz z Informacją określoną w § 2 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta Katowice.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXX/686/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 886).

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016r.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/499/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

DOK-1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/499/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

DOK-2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/499/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

DOK-2/A


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/499/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

DOK-1 XML


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/499/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

DOK-2 XML

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe