Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 179/XXI/2016 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 12 kwietnia 2016r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi publicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Lublinieckiego, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulicę Wiosenną położoną w Koszęcinie, którą tworzy działka o nr ewidencyjnym 2746/20 na mapie 2, obręb Koszęcin.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wskazanej w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł


Załącznik do Uchwały Nr Nr 179/XXI/2016
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe