Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/238/16 Rady Gminy Jasienica

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 446)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 2 659 982,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 113 357,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 2 219 371,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 80 902 494,83 złotych.

5. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 79 539 800,22 złotych.

6. Przychody budżetu gminy wynoszą 361 549,39 złotych w tym:· przychody z tytułu wolnych środków 361 549,39 złotych

7. Rozchody budżetu gminy wynoszą 1 724 244,00 złotych w tym:· spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 1 724 244,00 złotych

8. Nadwyżka budżetu Gminy Jasienica w kwocie 1 362 694,61 złotych przeznaczona zostanie na spłatę kredytów krajowych i pożyczek krajowych w kwocie 1 362 694,61 złotych.

9. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Batelt


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/238/16
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Lp.

Dział

Nazwa - Treść

Kwota (zł.)

1

010

Rolnictwo i łowiectwo

5 341,00

w tym:

dochody majątkowe

5 341,00

w tym:

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

5 341,00

2

700

Gospodarka mieszkaniowa

2 200 551,00

w tym:

dochody bieżące

51 602,00

w tym:

wpływy z usług

40 000,00

wpływy z różnych dochodów

11 602,00

dochody majątkowe

2 148 949,00

w tym:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

41,00

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

2 148 908,00

3

750

Administracja publiczna

285,00

w tym:

dochody bieżące

285,00

w tym:

dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

20,00

wpływy z różnych dochodów

265,00

4

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

12 328,00

w tym:

dochody bieżące

1 352,00

w tym:

wpływy z różnych dochodów

1 352,00

dochody majątkowe

10 976,00

w tym:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

10 976,00

5

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 830,00

w tym:

dochody bieżące

3 830,00

w tym:

wpływy z opłaty eksploatacyjnej

3 830,00

6

801

Oświata i wychowanie

293 319,00

w tym:

dochody bieżące

29 940,00

w tym:

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (Gimnazjum w Mazańcowicach)

14 117,00

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (Gimnazjum w Jasienicy)

11 823,00

darowizna w postaci pieniężnej (Gimnazjum w Jasienicy)

4 000,00

dochody majątkowe

263 379,00

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - refundacja poniesionych kosztów zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Świętoszówce"

263 379,00

7

851

Ochrona zdrowia

7 133,00

w tym:

dochody bieżące

7 133,00

w tym:

wpływy z różnych dochodów

7 133,00

8

852

Pomoc społeczna

604,00

w tym:

dochody bieżące

604,00

w tym:

wpływy z różnych dochodów

604,00

9

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 371,00

w tym:

dochody bieżące

2 371,00

w tym:

wpływy z różnych dochodów

2 371,00

10

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 300,00

w tym:

dochody bieżące

8 300,00

w tym:

wpływy z różnych opłat

8 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

300,00

11

926

Kultura fizyczna

125 920,00

w tym:

dochody bieżące

125 920,00

w tym:

wpływy z różnych dochodów

125 920,00

RAZEM

2 659 982,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/238/16
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Lp.

Dział

Nazwa - Treść

Kwota (zł.)

1

758

Różne rozliczenia

113 357,00

w tym:

dochody bieżące

113 357,00

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej

113 357,00

RAZEM

113 357,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/238/16
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

600

Transport i łączność

279 406,00

60016

Drogi publiczne gminne

279 406,00

w tym:

a) wydatki bieżące

279 406,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 279 406,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 279 406,00

2

700

Gospodarka mieszkaniowa

265 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

265 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

215 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 215 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 215 000,00

b) wydatki majątkowe

50 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00

3

801

Oświata i wychowanie

1 527 940,00

80101

Szkoły podstawowe

1 047 200,00

w tym:

a) wydatki bieżące

1 047 200,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 018 700,00

w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 859000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 159 700,00

w tym:świadczenia na rzecz osób fizycznych 28500,00

80104

Przedszkola

170 400,00

w tym:

a) wydatki bieżące

170 400,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 154000,00

w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154000,00

w tym:świadczenia na rzecz osób fizycznych 16400,00

80110

Gimnazja

275 940,00

w tym:

a) wydatki bieżące

271 940,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 260 940,00

w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 230000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 940,00

w tym:świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 000,00

b) wydatki majątkowe

4 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000,00

80195

Pozostała działalność

34 400,00

w tym:

a) wydatki bieżące

34 400,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 34400,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34400,00

4

851

Ochrona zdrowia

10 000,00

85111

Szpitale ogólne

10 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

10 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00

5

852

Pomoc społeczna

7 654,00

85216

Zasiłki stałe

604,00

w tym:

a) wydatki bieżące

604,00

w tym: dotacje na zadania bieżące 604,00

85295

Pozostała działalność

7 050,00

w tym:

a) wydatki bieżące

7 050,00

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 7 050,00

6

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 371,00

85401

Świetlice szkolne

2 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

2 000,00

w tym:świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

2 371,00

w tym:

a) wydatki bieżące

2 371,00

w tym: dotacje na zadania bieżące 2 371,00

7

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

125 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

125 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

125 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 125 000,00

OGÓŁEM

2 219 371,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 600

wydatki bieżące

utrzymanie dróg w sołectwie Bielowicko

1 490,00

utrzymanie dróg w sołectwie Biery

2 417,00

utrzymanie dróg w sołectwie Grodziec

4 165,00

utrzymanie dróg w sołectwie Iłownica

2 775,00

remonty dróg w sołectwie Jasienica

21 403,00

remonty dróg w sołectwie Łazy

100 000,00

utrzymanie dróg w sołectwie Mazańcowice

1 060,00

utrzymanie dróg w sołectwie Międzyrzecze Dolne

4 360,00

utrzymanie dróg w sołectwie Międzyrzecze Górne

788,00

remonty i utrzymanie dróg w sołectwie Roztropice

1 403,00

utrzymanie dróg sołectwie Rudzica

4 349,00

remont drogi w Mazańcowicach (ul. Spółdzielcza)

40 000,00

remonty dróg w Rudzicy (pozostałe środki po remoncie ul.Dębowa)

70 196,00

remonty dróg w gminie (kora asfaltowa)

25 000,00


Dział 700

wydatki bieżące

remonty w obiekcie gminnym ( obiekt "Drzewiarz")

100 000,00

utrzymanie obiektów gminnych

40 000,00

koszty rozbiórki budynku gospodarczego w Mazańcowicach

15 000,00

koszty rozbiórki budynku "Lecznicy" w Jasienicy

60 000,00

wydatki majątkowe

zakup nieruchomości w sołectwie Roztropice

50 000,00

Dział 801

wydatki bieżące

środki finansowe dla Gimnazjum w Jasienicy

11 823,00

środki finansowe dla Gimnazjum w Mazańcowicach

14 117,00

środki dla szkół podstawowych

1 047 200,00

środki dla gimnazjum

246 000,00

środki dla przedszkoli

170 400,00

pozostała działalność (koszty Orlików, ZFŚS Emerytów)

34 400,00

wydatki majątkowe

Gimnazjum w Jasienicy - środki na zakup tablicy interaktywnej i projektora do sali języka polskiego

4 000,00

Dział 851

wydatki majątkowe

dotacja dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na dofinasowanie zakupu gastrofiberoskopu wraz z osprzętem

10 000,00

Dział 852

wydatki bieżące

zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zasiłki stałe)

604,00

koszty Gminy Jasienica jako partnera w realizacji projektu "Programy aktywnej integracji osó i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - pod tytułem Synergia Spoleczna w Gminie Jasienica"

7 050,00

Dział 854

wydatki bieżące

zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (stypendia)

2 371,00

koszty świetlic szkolnych

2 000,00

Dział 900

wydatki majątkowe

dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego- Zakład Komunalny w Jasienicy (przyczepa do samochodu Fiat Scudo, pompa do ścieków i brudnej wody, myjka ciśnieniowa, płyta do ubijania terenu)

25 000,00

dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego- Zakład Komunalny w Jasienicy (zakup podwozia specjalnego samochodu ciężarowego)

100 000,00

Razem:

2 219 371,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/238/16
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

27 592,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

27 592,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

27 592,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 592,00

OGÓŁEM

27 592,00

Zmniejszenie wydatków

Dział 900

wydatki majątkowe

Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Iłownica )

15 375,00

Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Roztropice) )

12 217,00

RAZEM:

27 592,00

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

600

Transport i łączność

27 592,00

60016

Drogi publiczne gminne

27 592,00

w tym:

a) wydatki bieżące

27 592,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 27 592,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 592,00

OGÓŁEM

27 592,00

Zwiększenie wydatków

Dział 600

wydatki bieżące

remonty dróg gminnych (sołectwo Iłownica)

15 375,00

remonty dróg gminnych (sołectwo Roztropice)

12 217,00

RAZEM:

27 592,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe