Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Pietrowice Wielkie; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 2 maja 2016r.

w sprawie powierzenia na czas określony Gminie Pietrowice Wielkie zarządzania publiczną drogą powiatową

Tekst pierwotny

zawarte w Raciborzu pomiędzy Powiatem Raciborskim z siedzibą: 47-400 Racibórz Pl. Okrzei 4, NIP: 6391982788 zwanego w dalszej części porozumienia Powiatem, reprezentowanym przez członków Zarządu Powiatu:

Pana Marka Kurpisa - Wicestarostę,

Pana Andrzeja Chroboczka - Członka Zarządu,

a

Gminą Pietrowice Wielkie z siedzibą: 47-440 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, NIP: 6391006339 zwaną w dalszej treści porozumienia Gminą, reprezentowaną przez:

Pana Andrzeja Wawrzynka - Wójta Gminy

zwanymi również wspólnie Stronami.

Na podstawie:

1) art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.)

2) art. 8 ust. 2a i u ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

3) Uchwały Nr XVIII/172/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia na czas określony Gminie Pietrowice Wielkie zarządzania publiczną drogą powiatową

4) Uchwały Nr XVI/155/2016 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pietrowice Wielkie, a Powiatem Raciborskim w celu realizacji projektu pod nazwą "Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie" ,

Strony postanawiają:

§ 1. Zarząd Powiatu Raciborskiego działający jako zarządca publicznej drogi powiatowej nr S3505 Lekartów-Pietrowice Wielkie powierza Gminie jej zarząd na obszarze Gminy Pietrowice Wielkie, w następującym zakresie:

1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

2) pełnienie funkcji inwestora,

3) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

4) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,

5) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

6) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

7) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

8) zarządzanie i utrzymanie kanałów technologicznych.

§ 2. Gminy oświadcza, ze przyjmuje do realizacji zadania zarządcy drogi powiatowej określone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.) w zakresie określonym w § 1.

§ 3. 1. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Gmina będzie wykonywała za pośrednictwem własnych organów i w formach przewidzianych prawem.

2. Niniejsze porozumienie stanowi dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomościami w granicach powierzenia i uprawniający Wójta Gminy do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

§ 4. Zarząd Powiatu ma prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny realizacji zadań wynikających z niniejszego porozumienia.

§ 5. 1. Powiat na prowadzenie zadania przekazanego niniejszym porozumieniem przekaże Gminie środki finansowe w wysokości 50% wkładu własnego w kosztach związanych z modernizacją drogi objętej porozumieniem oraz zobowiązuje się do udziału rzeczowego w zadaniu zarządzania w/w drogą w formie programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie pn. "Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie" oraz zimowego utrzymania drogi w okresie obowiązywania porozumienia.

2. Szczegółowe zasady dotyczące wzajemnych rozliczeń będą określone w odrębnej umowie.

§ 6. 1. Gmina do dnia 10 stycznia każdego roku zobowiązana jest do przekazywania Powiatowi sprawozdania z realizacji zadań wynikających z porozumienia, w tym w szczególności w zakresie zachowania trwałości celów zadania inwestycyjnego.

2. Sprawozdanie będzie zawierało szczegółowy wykaz wydatków i ich przeznaczenie związanych z zarządzaniem drogą.

3. Środki, o których mowa w § 5 nie wydane w danym roku lub wydane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rzecz Powiatu w terminie, o którym mowa w ust. 1 wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

§ 7. 1. Porozumienie zawarto na czas określony - okres trwałości projektu, zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

2. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze Stron postanowień porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga Strona ma prawo rozwiązać porozumienie bez wypowiedzenia.

4. Wypowiedzenie porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie przez zgodne oświadczenia Stron.

§ 8. Wszystkie zmiany, rozwiązanie, odstąpienie od niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy: ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz kodeksu cywilnego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PowiatGmina

Wicestarosta


Marek Kurpis


Członek Zarządu


Andrzej Chroboczek

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie


Andrzej Wawrzynek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe