| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 23 maja 2016r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zbór Baptystyczny "OPOKA" - II Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach w roku szkolnym 2011/2012

zawarte pomiędzy Miastem Katowice reprezentowanym przez:

Marzenę Szuba- Wiceprezydenta Miasta Katowice

Mieczysława Żyrka- Naczelnika Wydziału Edukacji

działających na podstawie uchwały Nr LXVI/1352/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii kościołów i związków wyznaniowych, wpisanych do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw

a Powiatem Tarnogórskim reprezentowanym przez:

Józefa Burdziaka- Starostę Tarnogórskiego

Mariana Szukalskiego - Wicestarostę Tarnogórskiego

§ 1.

Uwzględniając wniosek Zboru Baptystycznego ,,OPOKA" - II Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 29/8 w sprawie przyznania godzin na realizację nauki religii w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów zamieszkałych na terenie gmin i/lub powiatów wyszczególnionych w załącznikach do niniejszego porozumienia - wyraża się zgodę na pokrycie/zwrot kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, w wymiarze 10/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum Nr 3 w Katowicach przy ul. Sokolskiej 23. Lekcje religii realizowane są w Zborze Baptystycznym ,,OPOKA" - II Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach przy ul. Piotra Skargi nr 6/107.

§ 2.

Koszty zatrudnienia nauczyciela o którym mowa w §1, a które ponosi Miasto Katowice obejmują:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne,

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy

- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3.

1. Faktyczne koszty zatrudnienia nauczycieli, o których mowa w § 2, poniesione przez miasto Katowice
w okresie od września do grudnia 2011 roku wyniosły ogółem 7.065,43 złotych (wg załącznika nr 1 do niniejszego porozumienia), a w okresie od stycznia do sierpnia 2012 roku wyniosły ogółem 16.005,20 złotych (wg załącznika nr 2 do niniejszego porozumienia).

2. Powiat Tarnogórski zobowiązuje się przekazać Miastu Katowice środki z tytułu zrealizowanego zadania przez Miasto Katowice w okresie od września 2011 roku do czerwca 2012 roku, a określonego w §1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 w przeliczeniu na jeden etat w wysokości ogółem 1.384,24 złotych (wg załącznika nr 3 i załącznika nr 4), w terminie do 30 czerwca 2016 roku.

3. Powiat Tarnogórski zobowiązuje się przekazać kwotę stanowiącą koszty zatrudnienia nauczyciela o której mowa w ust. 2 na rachunek Miasta Katowice, tj. PKO BP SA II Regionalne Centrum Korporacyjne w Katowicach,
nr 15 1020 2313 0000 3302 0514 9010.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 2 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4.

Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia zawiązanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w Zborze Baptystycznym "OPOKA" - II Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Katowicach przy ul. Piotra Skargi nr 6/107 w roku szkolnym 2011/2012.

§ 5.

W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6.

Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 7.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek jednostki zlecającej wykonanie zadania, tj. Powiatu Tarnogórskiego.

§ 9.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wiceprezydent Miasta Katowice


Marzena Szuba


Naczelnik Wydziału Edukacji


Mieczysław Żyrek

Starosta Powiatu Tarnogórskiego


Józef Burdziak


Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego


Marian Szukalski


Załącznik Nr 1 do Porozumienia
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 23 maja 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Porozumienia - Rozliczenie faktycznych kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach, Zbór Baptystów "OPOKA"w roku szkolnym 2011/2012 (IX-XII/2011r.)

Rozdział 80110

Wyszczególnienie

§ 3020

§ 4010

§ 4040

§ 4110

§ 4120

§ 4440

Ogółem

wskaźnik dot. § 4110
= 15,19%

wskaźnik
dot. § 4120
= 2,45%

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

wrzesień 2011

1 385,04

210,39

33,93

133,33

1 762,69

15,19

2,45

październik 2011

1 385,04

210,39

33,93

133,33

1 762,69

15,19

2,45

listopad 2011

1 385,04

210,39

33,93

133,33

1 762,69

15,19

2,45

grudzień 2011

1 397,51

212,28

34,24

133,33

1 777,36

15,19

2,45

Suma

0,00

5 552,63

0,00

843,45

136,03

533,32

7 065,43

Imię i nazwisko nauczyciela: Ireneusz Górczyński Wymiar etatu: 10/18 nauczyciel kontraktowy

Zatrudnienie na czas nieokreślony od 01.09.2007r.

Wysługa lat - od 01.09.2011 r. - 11% - 137,26 zł, od 01.12.2011 r. - 12% - 149,73 zł

Stawka wynagrodzenia zasadniczego:

2011r. - stawka wynagrodzenia zasadniczego - 2.246,00 zł : 18 x 10 = 1.247,78 zł

tj. od 01.09.2011 r. kwota 1.247,78 zł + 137,26 zł (11% wysługi lat) = 1.385,04 zł

tj. od 01.12.2011 r. kwota 1.247,78 zł + 149,73 zł (12% wysługi lat) = 1.397,51 zł

od 1 września 2011r. - 2.879,91 zł (2.618,10 zł x 110%) : 18 x 10 = 1.599,95 zł : 12 m-cy = 133,33 zł


Załącznik Nr 2 do Porozumienia
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 23 maja 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Porozumienia - Rozliczenie faktycznych kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach, Zbór Baptystów "OPOKA" w roku szkolnym 2011/2012 (I-VIII/2012r.)

Rozdział 80110

Wyszczególnienie

§ 3020

§ 4010

§ 4040

§ 4110

§ 4120

§ 4440

Ogółem

wskaźnik dot. § 4110
= 15,19%
od lutego 2012
= 17,19%

wskaźnik
dot. § 4120
= 2,45%

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

styczeń 2012

1 397,51

1 352,15

417,67

67,37

133,33

3 368,03

15,19

2,45

luty 2012

1 397,51

240,23

34,24

133,33

1 805,31

17,19

2,45

marzec 2012

1 397,51

240,23

34,24

133,33

1 805,31

17,19

2,45

kwiecień 2012

1 397,51

240,23

34,24

133,33

1 805,31

17,19

2,45

maj 2012

1 397,51

240,23

34,24

133,33

1 805,31

17,19

2,45

czerwiec 2012

1 397,51

240,23

34,24

133,33

1 805,31

17,19

2,45

lipiec 2012

1 397,51

240,23

34,24

133,33

1 805,31

17,19

2,45

sierpień 2012

1 397,51

240,23

34,24

133,33

1 805,31

17,19

2,45

Suma

0,00

11 180,08

1 352,15

2 099,28

307,05

1 066,64

16 005,20

Imię i nazwisko nauczyciela: Ireneusz Górczyński Wymiar etatu: 10/18 nauczyciel kontraktowy

Zatrudnienie na czas nieokreślony od 01.09.2007r.

Wysługa lat - od 01.12.2011 r. - 12% - 149,73 zł

Stawka wynagrodzenia zasadniczego:

2012r. - stawka wynagrodzenia zasadniczego - 2.246,00 zł : 18 x 10 = 1.247,78 zł + 149,73 zł (12% wysługi lat) = 1.397,51 zł

od I do VIII 2012r. - 2.879,91 zł (2.618,10 zł x 110%) : 18 x 10 = 1.599,95 zł : 12 m-cy = 133,33 zł


Załącznik Nr 3 do Porozumienia
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 23 maja 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Porozumienia - Rozliczenie faktycznych kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach, Zbór Baptystów "OPOKA" w roku szkolnym 2011/2012 (IX-XII/2011r.), na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego

Lp.

Jednostka samorządu terytorialnego

Liczba uczniów wg zawartego porozumienia dot. roku szkolnego 2011/2012

Część z wymiaru etatu wg zawartego porozumienia przypadająca na poszczególne JST (kol. 2 : 18 osób)

Planowana miesięczna kwota dotacji wg zawartego porozumienia w okresie IX-XI/2011r.

Ogółem do zapłaty wg zawartego porozumienia (kol. 4 x 3 m-ce)

Planowana miesięczna kwota dotacji wg zawartego porozumienia w XII/2011r.

Ogółem do zapłaty wg zawartego porozumienia (kol. 5 + kol. 6)

Faktyczna liczba uczniów uczęszczająca na lekcje religii w roku szkolnym 2011/2012 (od IX - XII / 2011)

Część z wymiaru etatu przypadająca na poszczególne JST (kol. 8 : 18 osoby)

Miesięczna kwota dotacji obliczona wg faktycznej ilości uczniów uczęszczających na lekcje religii w okresie IX-XI/2011r.

Ogółem do zapłaty wg zawartego porozumienia (kol. 10 x 3 m-ce)

Miesięczna kwota dotacji obliczona wg faktycznej ilości uczniów uczęszczających na lekcje religii w XII/2011r.

Ogółem do zapłaty wg zawartego porozumienia (kol. 11 + kol. 12)

Różnica dot. poniesionych kosztów, wynikająca z faktycznej ilości uczniów uczęszczających na lekcje religii (kol.13 - kol.7)

Ogółem należność miasta Katowice od poszczególnych JST wyliczona na podstawie faktycznej liczby uczniów oraz rozliczenia faktycznych kosztów nauczania religii w roku szkolnym 2011/2012 (od IX - do XII / 2011) (kol. 9 x 7.065,43 zł)

Różnica - kwota dotacji do zapłaty przez poszczególne JST na rzecz miasta Katowice (kol. 15 - kol. 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Miasto Chorzów (Porozumienie z dnia 23.12.2011)

4

0,22

387,79

1 163,37

391,02

1 554,39

4

0,22

387,79

1 163,37

391,02

1 554,39

0,00

1 554,39

0,00

2

Gmina Tarnowskie Góry (Porozumienie z dnia 29.12.2011)

3

0,17

299,66

898,98

302,15

1 201,13

3

0,17

299,66

898,98

302,15

1 201,13

0,00

1 201,13

0,00

3

Powiat Tarnogórski (brak podpisanego porozumienia)

1

0,06

105,76

317,28

106,64

423,92

1

0,06

105,76

317,28

106,64

423,92

0,00

423,92

0,00

4

Miasto Lędziny (brak podpisanego porozumienia)

1

0,06

105,76

317,28

106,64

423,92

1

0,06

105,76

317,28

106,64

423,92

0,00

423,92

0,00

Ogółem

9

0,51

898,97

2 696,91

906,45

3 603,36

9

0,51

898,97

2 696,91

906,45

3 603,36

0,00

3 603,36

0,00

5

Miasto Katowice

9

0,49

863,72

2 591,16

870,91

3 462,07

9

0,49

863,72

2 591,16

870,91

3 462,07

0,00

3 462,07

0,00

Ogółem z Katowicami

18

1,00

1 762,69

5 288,07

1 777,36

7 065,43

18

1,00

1 762,69

5 288,07

1 777,36

7 065,43

0,00

7 065,43

0,00

nauczyciel w Gimnazjum nr 3 w Katowicach: Ireneusz Górczyński (nauczyciel kontraktowy) zatrudniony na czas nieokreślony od 01.09.2007r. w wymiarze 10/18 etatu.


Załącznik Nr 4 do Porozumienia
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 23 maja 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Porozumienia z - Rozliczenie faktycznych kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach, Zbór Baptystów "OPOKA" w roku szkolnym 2011/2012 (I-VIII/2012r.), na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego

Lp.

Jednostka samorządu terytorialnego

Liczba uczniów wg zawartego porozumienia dot. roku szkolnego 2011/2012

Część z wymiaru etatu wg zawartego porozumienia przypadająca na poszczególne JST (kol. 2 : 18 osób)

Planowana miesięczna kwota dotacji wg zawartego porozumienia

Ogółem do zapłaty wg zawartego porozumienia (kol. 4 x 8 m-cy)

Faktyczna liczba uczniów uczęszczająca na lekcje religii w roku szkolnym 2011/2012 (od I - VIII / 2012)

Część z wymiaru etatu przypadająca na poszczególne JST (kol. 8 : 18 osoby)

Miesięczna kwota dotacji obliczona wg faktycznej ilości uczniów uczęszczających na lekcje religii

Ogółem do zapłaty wg zawartego porozumienia (kol. 8 x 8 m-cy)

Różnica dot. poniesionych kosztów, wynikająca z faktycznej ilości uczniów uczęszczających na lekcje religii (kol.9 - kol.5)

Ogółem należność miasta Katowice od poszczególnych JST wyliczona na podstawie faktycznej liczby uczniów oraz rozliczenia faktycznych kosztów nauczania religii w roku szkolnym 2011/2012 (od I - do VIII / 2012r.) (kol. 7 x 16.005,20 zł)

Różnica - kwota dotacji do zapłaty przez poszczególne JST na rzecz miasta Katowice (kol. 11 - kol. 5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Miasto Chorzów (Porozumienie z dnia 23.12.2011)

4

0,22

437,13

3 497,04

4

0,22

440,14

3 521,12

24,08

3 521,12

24,08

2

Gmina Tarnowskie Góry (Porozumienie z dnia 29.12.2011)

3

0,17

337,78

2 702,24

3

0,17

340,11

2 720,88

18,64

2 720,88

18,64

3

Powiat Tarnogórski (brak podpisanego porozumienia)

1

0,06

119,22

953,76

1

0,06

120,04

960,32

6,56

960,32

6,56

4

Miasto Lędziny (brak podpisanego porozumienia)

1

0,06

119,22

953,76

1

0,06

120,04

960,32

6,56

960,32

6,56

Ogółem

9

0,51

1 013,35

8 106,80

9

0,51

1 020,33

8 162,64

55,84

8 162,64

55,84

5

Miasto Katowice

9

0,49

973,62

7 788,96

9

0,49

980,32

7 842,56

53,60

7 842,56

53,60

Ogółem z Katowicami

18

1,00

1 986,97

15 895,76

18

1,00

2 000,65

16 005,20

109,44

16 005,20

109,44

nauczyciel w Gimnazjum nr 3 w Katowicach: Ireneusz Górczyński (nauczyciel kontraktowy) zatrudniony na czas nieokreślony od 01.09.2007r. w wymiarze 10/18 etatu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »