Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/168/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późn. zm.[1])) oraz § 9 ust. 1 pkt 1 i § 79 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla. z 2015r. poz. 2561 z późn. zm.[2]))

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. W Statucie Powiatu Tarnogórskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 36 ust. 3b otrzymuje brzmienie: "3b. Właściwa komisja Rady Powiatu prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące złożonych petycji, których rozpatrzenie należy do właściwości Rady
i przygotowuje odpowiedni projekt uchwały, stosując przepisy ustawy o petycjach".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Tarnogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Adam Chmiel


[1]) Przepisy wprowadzające zmiany zostały opublikowane w: Dz. U. z 2015r. poz. 1045, poz. 1890

[2]) Przepisy wprowadzające zmiany zostały opublikowane w: Dz. Urz. Woj. Sla. z 2015r. poz. 6038, z 2016r. poz. 2394

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe