Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 31 maja 2016r.

do Porozumienia Nr PS.031.3.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie współfinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 i Nr 2 w Rybniku

Tekst pierwotny

zawarty w dniu 31 maja 2016 r. pomiędzy:

Miastem Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, zwanym dalej "Miastem", które reprezentuje:

Piotr Masłowski - Zastępca Prezydenta Miasta, działający na podstawie upoważnienia nr Or.077.72.2016 Prezydenta Miasta z dnia 10 lutego 2016 r.,

a

Powiatem Rybnickim, z siedzibą w Rybniku przy ul. 3 Maja 31, zwanym dalej "Powiatem", który reprezentują:

Damian Mrowiec - Starosta,

Marek Profaska - Wicestarosta.

§ 1. W Porozumieniu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 3, na jednego uczestnika rehabilitacji w roku 2016, zwana w dalszej części Porozumienia kwotą rocznego dofinansowania, wynosi 1.866,20 zł (tysiąc osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 20/100)."

2) § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

Powiat zobowiązuje się przekazać Miastu w 2016 roku dofinansowanie w wysokości 7.464,80 zł (siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 80/100), według wyliczenia: 4 uczestników x kwota rocznego dofinansowania.

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, Powiat jest zobowiązany przekazać do 31 stycznia roku, którego dotyczy dofinansowanie, na rachunek bankowy Miasta o numerze 50 1020 2528 0000 0302 0434 3448."

§ 2. Kwotę zwiększającą dofinansowanie na 2016 rok, tj. 231,20 zł (dwieście trzydzieści jeden złotych 20/100) Powiat zobowiązuje się przekazać przelewem na rachunek bankowy, o którym mowa w § 6 ust. 2, w terminie 14 dni od daty zawarcia aneksu.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

MIASTOPOWIAT

Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr Masłowski

Starosta


Damian Mrowiec


Wicestarosta


Marek Profaska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe