Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/443/2016 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 16 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr XII/304/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 80 ust. 3b i 4, art. 90 ust. 3b, 4 i 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Gliwice nr XII/304/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, wprowadza się nastepujące zmiany:

1. W § 3 ust. 1 pkt. 2) oraz w § 4 ust. 1 pkt. 2) wykreśla się zapis "do 31 sierpnia 2016 r. -".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Marek Pszonak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe