Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/88/2016 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 20 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.446 ), art. 211, art. 212 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 400 000,00 zł

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie 246 000,00 zł

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 400 000,00 zł

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 246 000,00 zł

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 246 000,00 zł tj. z kwoty 451 108,65zł do kwoty 697 108,65 zł.

Załącznik nr 3 uchwały budżetowej na rok 2016 obejmujący przychody i rozchody budżetu otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 246 000,00 zł tj. z kwoty 1 026 734,00 zł do kwoty 1 272 734,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowany deficyt budżetu wynosi 70 835,00 zł i zostanie sfinansowany następującymi przychodami:

1. z pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 70 835,00 zł

§ 6. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 626 273,65 zł zostaną sfinansowane z następujących środków:

1. z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2. pkt 6 ustawy w kwocie 451 108,65 zł

2. z zaciągnietej pożyczki w kwocie 175 165,00 zł

§ 7. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2016 obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/88/2016
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 20 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 uchwały z dnia 20-06-2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/88/2016
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 20 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 do uchwały z 20.06.16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/88/2016
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 20 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

załacznik nr 3 do uchwały 20-06-2016

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe