Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII-185-2016 Rady Gminy Nędza

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 446) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) , art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 296), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3018), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rada Gminy Nędza
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XXXIII-262-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 marca 2013r., poz. 2202),

2) Uchwała Nr XXXV-285-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 7 maja 2013r., poz. 3707),

3) Uchwała Nr LII-390-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 26 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 28 maja 2014r., poz. 2994).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII-185-2016
Rady Gminy Nędza
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. . Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.250 z późn. zm.),

2) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to właścicieli, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,

3) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013.21 z późn. zm.),

4) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013.21 z późn. zm.),

5) odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady , o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013.21 z późn. zm.),

6) Sprzęcie elektrycznym i elektronicznym- rozumie się przez to sprzęt, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1688 z późn. zm.),

7) selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych - rozumie się przez to zbieranie , o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013.21 z późn. zm.),

8) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to nieczystości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy,

9) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy,

10) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta , o których mowa w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn. zm.),

11) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn. zm.),

12) psach rasy uznawanej za agresywną - rozumie się przez to psy wymienione w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r. Nr 77, poz. 687).


Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie ich nieruchomości , poprzez wydzielenie następujących frakcji:

1) papieru i tektury,

2) szkła,

3) tworzyw sztucznych,

4) opakowań wielomateriałowych,

5) metali,

6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

7) odpadów zielonych,

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

9) odpadów wielkogabarytowych,

10) przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych,

11) zużytych baterii i akumulatorów,

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

13) odpadów niebezpiecznych (problematycznych) - np. rozpuszczalniki, farby, opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, chemikalia,

14) zużytych opon,

15) żużli i popiołów,

16) tekstyliów.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 należy zbierać i gromadzić niezwłocznie od chwili ich powstania, w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi odpadami, z wyjątkiem odpadów o których mowa w ust. 1 pkt 3-5 , które należy gromadzić razem.

3. Odpady , o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 powinny być, w miarę możliwości, oczyszczone z zabrudzeń i zanieczyszczeń.

§ 4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeby.

§ 5. 1. Na terenie nieruchomości mycie samochodów osobowych może się odbywać tylko w miejscach utwardzonych, pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych.

2. Zabrania się mycia samochodów ciężarowych i autobusów poza myjniami.

§ 6. 1. Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw oraz regulację pojazdów mechanicznych, związanych z bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. Zabrania się wykonywania napraw blacharskich i lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.

2. Na terenach służących do użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw oraz mycia pojazdów mechanicznych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowy i technicznym.

§ 7. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości :

1) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 110, 120, 240 lub 1100 litrów, dostosowane do odbioru systemem grzebieniowym,

2) worki czarne na odpady zmieszane, o pojemności 110 lub 120 litrów,

3) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności 110, 120, 240 lub 1100 l, stosowane w zabudowie wielorodzinnej i na terenie nieruchomości niezamieszkałych :

a) kolor niebieski - papier , makulatura,

b) kolor zielony - szkło,

c) kolor żółty - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,

4) worki z tworzywa sztucznego o pojemności 110 lub 120 litrów oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, stosowane w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej i na terenie nieruchomości niezamieszkałych :

a) kolor niebieski - papier, makulatura,

b) kolor zielony - szkło,

c) kolor żółty - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,

5) worki z tworzywa sztucznego o pojemności 110 lub 120 litrów oznaczone kolorem brązowym na odpady zielone i biodegradowalne,

6) pojemniki na żużel i popiół o pojemności 110 l , 120 l , 240 l dostosowane do odbioru systemem grzebieniowym, oznakowane czerwonym pasem dookoła pojemnika .

§ 8. 1. 1. Minimalną pojemność i ilość pojemników na odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości, ilości wytwarzanych odpadów określonej w § 9 oraz częstotliwości ich odbierania, nie mniej jednak niż jeden pojemnik 110 litrowy na każdą nieruchomość.

2. Minimalną pojemność i ilość pojemników na odpady komunalne , na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, ustala się na podstawie ilości wytwarzanych odpadów określonej w § 9 oraz częstotliwości ich odbierania, nie mniej niż jeden pojemnik 110 l na każdy obiekt.

§ 9. 1. 1. W celu określenia ilości pojemników ustala się średnią, miesięczną ilość wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych:

1) dla budynków mieszkalnych - 52 l na mieszkańca,

2) dla obiektów użyteczności publicznej, innych niż w pkt 3,4,5 6,- 10 l na każdego pracującego,

3) dla przedszkoli i szkół - 5 l na każde dziecko, ucznia i pracownika,

4) dla obiektów handlowych - 20 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej,

5) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,

6) dla hoteli, pensjonatów, domków kempingowych - 52 l na każde łóżko,

7) dla innych obiektów związanych z działalnością gospodarczą- 10 l na każdego pracującego.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza oraz w ust. 1 pkt 5 należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić kosze na śmieci.

§ 10. 1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości, w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich .

2. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie. Stan techniczny i porządkowy tych urządzeń powinien zapobiegać przedostaniu się odpadów lub zanieczyszczeń z urządzenia do wody i gruntu.

3. Pojemniki i worki z odpadami komunalnymi należy w dniu odbioru wystawić przed ogrodzenie, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

4. Zabrania się spalania w pojemnikach wszelkiego rodzaju odpadów.

§ 11. 1. Minimalna pojemność urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych wynosi 10 litrów.

2. Kosze uliczne rozmieszcza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego. Kosze te należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru , deszczu lub innych czynników zewnętrznych.

§ 12. Właściciele nieruchomości, udostępniając teren na zorganizowanie imprezy masowej lub zgromadzenie o charakterze publicznym, zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej liczby pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów, a także szaletów, tak aby ilość pojemników oraz szaletów była dostosowana do ilości osób przebywających na imprezie lub zgromadzeniu oraz zapewnić utrzymanie czystości i porządku podczas imprezy i niezwłoczne sprzątnięcie i usunięcie odpadów i nieczystości po jej zakończeniu, w czasie nie dłuższym niż 5 godzin od zakończenia imprezy.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 13. Określa się następującą częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych:

1) dla nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy- co najmniej dwa razy w miesiącu,

2) dla nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy - co najmniej dwa razy w miesiącu,

3) z koszy ulicznych - co najmniej raz w tygodniu i w razie potrzeb.

§ 14. Określa się następującą częstotliwość odbierania segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-6 :

1) dla nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy - co najmniej raz w miesiącu,

2) dla nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy - co najmniej raz w miesiącu,

3) dla obiektów użyteczności publicznej - co najmniej raz w miesiącu.

§ 15. Ustala się następujący sposób i częstotliwość pozbywania się pozostałych segregowanych odpadów komunalnych:

1) odpady zielone - dwa razy w miesiącu od kwietnia do listopada,

2) przeterminowane leki i termometry rtęciowe - według potrzeb, dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów , można przekazać instytucji , o której mowa w art. 45 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013 . 21 z późn. zm. ) - apteki,

3) zużyte baterie - według potrzeb , dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów , można przekazać instytucji, o której mowa w art. 45 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U 2013.21 z późn. zm.) - placówki oświatowe,

4) zużyte akumulatory - według potrzeb, dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub oddać w punktach ich sprzedaży,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz na kwartał lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub punktów zbiórki elektroodpadów,

6) odpady wielkogabarytowe - raz na kwartał odbiór sprzed posesji, lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z harmonogramem punktu,

7) odpady niebezpieczne - według potrzeb, dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe- według potrzeb , przekazać podmiotom zbierającym odpady budowlane i rozbiórkowe lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z harmonogramem punktu,

9) zużyte opony - według potrzeb, w punktach wymiany opon lub raz na kwartał podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

10) tekstylia - według potrzeb podczas cyklicznie organizowanych akcji lub dostarczyć należy do punktu selektywnej zbiórki odpadów,

11) żużle i popioły - dwa razy w miesiącu od października do kwietnia.

§ 16. Nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego należy poddawać oczyszczeniu w przydomowych oczyszczalniach ścieków lub gromadzić w bezodpływowych zbiornikach, wykonanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz usytuowanych na nieruchomości w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich.

§ 17. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także nie dopuszczając do zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych .

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami.

§ 19. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej na terenach wiejskich.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe , mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 20. 1. Osoby posiadające zwierzęta domowe zobowiązane są do takiego ich utrzymania, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości, w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi , oraz miejsc wspólnego użytkowania ( parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej).

2. Pozostawienie zwierząt domowych bez uwięzi na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający zwierzętom domowym jej opuszczenie i gdy nieruchomość została odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

§ 21. 1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznawanej za agresywną lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony kaganiec.

2. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w terenach niezagospodarowanych , poza miejscami wymienionymi w § 24 i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stwarzało zagrożenia bezpieczeństwa człowieka.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także w miejscach użytku publicznego.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 22. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory,

3) właściciel zwierzęcia , które zanieczyściło ulicę, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

§ 23. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach w promieniu 50 m od budynków wielorodzinnych, urzędów organów administracji, szkół i przedszkoli, placówek kulturalno - oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej, obiektów użyteczności publicznej.

§ 24. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 25. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki mieszkalne, budynki organów administracji, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, przemysłowe, zakłady usługowe, zabudowania gospodarcze itp., a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, zsypy, i pomieszczenia zsypowe, korytarze piwniczne, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych .

2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 przeprowadzają ich właściciele dwa razy w roku kalendarzowym, w następujących terminach:

1) deratyzację wiosenną - w marcu lub kwietniu,

2) deratyzację jesienną - we wrześniu lub październiku.

3. Dodatkowo deratyzację na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 przeprowadzają ich właściciele niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe