Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/268/16 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy istniejącej a dotychczas nienazwanej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Nadać następującą nazwę ulicy położonej na terenie Gminy Orzesze:

1) ulica Rumiankowa - boczna ulicy Kilińskiego w obrębie Gardawice,

- zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach


Załącznik do Uchwały Nr XXII/268/16
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe