Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/390/16 Rady Miasta Tychy

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XLVIII/908/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445 z późn. zm.), art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

W Uchwale nr 0150/XLVIII/908/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy użyte w § 5 ust. 2 oraz w § 6 ust. 6 załącznika stanowiącego Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy wyrazy "Miejskiego Zarządu Oświaty" zastępuje się wyrazami "Miejskiego Centrum Oświaty".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Maciej Gramatyka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe