Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/391/16 Rady Miasta Tychy

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLIV/987/10 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Tychy za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), w związku z art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

W Uchwale Nr 0150/XLIV/987/10 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Tychy za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

placówce - należy przez to rozumieć młodzieżowe domy kultury, poradnię psychologiczno-pedagogiczną.";

2) § 3 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty - dla nauczyciela oraz dyrektora szkoły i placówki,";

3) użyte w § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 w różnym przypadku wyrazy "Miejski Zarząd Oświaty" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Miejskie Centrum Oświaty".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Maciej Gramatyka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe