Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/561/16 Rady Miasta Katowice

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta Katowice, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r poz. 446 z późn. zm. ) w związku z 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu miasta Katowice, za pomocą innego
instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLIII/1014/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie
zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta Katowice instrumentem płatniczym, w tym
instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice


Krystyna Siejna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe