Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/197/2016 Rady Gminy Wyry

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 z późn.zm.) w związku z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 87) oraz art. 28 § 1 i 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) art.4 ust.1, art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z późn zm.)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXIX/250/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Wyrach:

1. zarządza pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,

2. wyznacza inkasenta ww opłaty,

3. określa wysokość wynagrodzenia za inkaso.

§ 3. Zarządza się na terenie Gminy Wyry pobór opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 4. Inkaso ww opłaty powierza się Pani Małgorzacie Walasz.

§ 5. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 5% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy opłat.

§ 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu Gminy Wyry w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym wpłata opłaty przez podmioty zobowiązane zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić, a jeżeli wpłata nastąpiła po terminie wynikającym z przepisów prawa - w terminie 2 dni roboczych od daty dokonania wpłaty.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega rozplakatowaniu w gablotach Urzędu Gminy Wyry.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka


Uzasadnienie

W dniu 1 lutego 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 87). Artykuł 11 cytowanej ustawy stanowi: "Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłuzej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ninijszej ustawy". Z uwagi na to, że uchwała Rady Gminy Wyry nr XXIX/250/2013 z dnia 23 maja 2013r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wydana na podstawie art. 6l ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zasadne jest podjęcie nowej uchwały Rady Gminy w tym przedmiocie.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe