Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr FZ/488/2015 Burmistrza Miasta Radlin; Burmistrza Miasta Rydułtowy

z dnia 29 września 2015r.

o współpracy w ramach projektu planowanego do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, z pózn. zm.) w celu przygotowania i realizacji projektu wymienionego w § 1 niniejszego porozumienia i planowanego do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (zwanym dalej "RPO")

Lider projektu - Miasto Rydułtowy z siedzibą przy ul. Ofiar Terroru 36 w Rydułtowach,

NIP 6471017693,

REGON: 276258635 w imieniu którego występuje:

Burmistrz Miasta - Kornelia Newy

Kontrasygnaty udziela Skarbnik Miasta - Bernard Labusek

na podstawie uchwały nr 11.90.2015 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 10 sierpnia 2015 r.

i

Partner projektu - Miasto Radlin z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15 w Radlinie,

NIP 6471897211,

REGON: 273359940 w imieniu którego występuje:

Burmistrz - Barbara Magiera

Kontrasygnaty udziela: Skarbnik Miasta - Waldemar Machnik

na podstawie uchwały nr S.0007.062.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 sierpnia 2015 r.

zawierają niniejsze porozumienie: :

§ 1. Cel porozumienia

1. Celem niniejszego porozumienia jest przygotowanie i realizacja projektu pod nazwą "Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej", planowanego do współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych .

2. We wniosku aplikacyjnym określony będzie szczegółowy zakres merytoryczny i finansowy projektu, który obejmuje:

1) zakres realizowany przez Lidera,

2) zakres realizowany przez Partnera,

3) szczegółowe zadania które będą realizowane przez strony,

4) montaż finansowy, który zakłada dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

3. Okres realizacji projektu określa się na rok 2016. Szczegółowe terminy określać będzie umowa o dofinansowanie projektu.

4. Celem projektu jest stworzenie wspólnego systemu i aplikacji, które przyczynią się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych oraz digitalizacja i usystematyzowanie zasobów kulturowych, geodezyjnych i kartograficznych Partnerów.

5. Przedmiot wspólnego działania Lidera i Partnera obejmuje w szczególności następujące czynności:

1) opracowanie dokumentacji technicznej projektu, z której wynikać będzie ilość, rodzaj, typ, główne parametry, itp. planowanego do zakupu sprzętu oraz odniesienie do cen jednostkowych sprzętu;

2) opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO (działanie 2.1.) wraz z niezbędnymi załącznikami;

3) rzeczowo - finansowa realizacja projektu;

4) utrzymanie projektu w okresie trwałości.

§ 2. Ogólne obowiązki stron

1. Lider i Partner są odpowiedzialni za zabezpieczenie w swoich budżetach środków na realizację projektu w swoich urzędach w wysokości po 600 000,00 zł. Załącznikami do niniejszego porozumienia są wyciągi z uchwał Rady Miejskiej w Radlinie i Rady Miasta Rydułtowy, dotyczące umieszczenia projektu w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Lider i Partner zobowiązują się do dołączenia do wniosku aplikacyjnego, a także w dalszym okresie realizacji i trwałości projektu, wszelkich wymaganych przez Instytucję Zarządzającą (dalej zwanej IZ RPO) dokumentów i oświadczeń, w szczególności dotyczących zabezpieczenia finansowego swojego wkładu oraz możliwości zwrotu podatku VAT.

3. Lider i Partner zobowiązują się, realizując cel dofinansowania, do postępowania zgodnie z wytycznymi oraz Uszczegółowieniem Programu opracowanymi dla RPO.

4. Lider i Partner zobowiązują się do utrzymania trwałości rezultatów realizacji swojej części projektu, zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego, przez okres pięciu lat od daty płatności końcowej projektu, określonej w umowie w sprawie udzielenia dofinansowania projektu (dalej zwanej "Umową").

5. Lider i Partner zobowiązują się do zachowania celów projektu zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego.

6. Lider i Partner zobowiązują się do gospodarowania wszelkimi składnikami majątku nabytymi w ramach swojego uczestnictwa w realizacji projektu, przez cały okres według ust. 4, z troską dobrego gospodarza, rozważnie i nieobciążania tych składników majątku ani ich części żadnymi prawami rzeczowymi osób trzecich.

7. Lider i Partner zobowiązują się do przestrzegania przepisów w szczególności w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej, ochrony środowiska naturalnego oraz równości kobiet i mężczyzn.

8. Lider i Partner zobowiązują się do udzielania IZ RPO, Komisji Europejskiej, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, Instytucji Audytowej, Instytucji Płatniczej i Certyfikującej oraz innym krajowym organom kontroli w określonych terminach kompletnych, zgodnych z prawdą informacji oraz dokumentów związanych z realizacją projektu, dokumentowania wszelkich czynności dotyczących projektu, jak też umożliwienia osobom wskazanym do kontroli przez wyżej wymienione instytucje wstępu do swoich obiektów w celu sprawdzania realizacji zapisów umowy, nie tylko przez cały okres realizacji projektu, ale również w okresie trwałości.

9. Lider i Partner zobowiązują się do całkowitego respektowania i przestrzegania wszelkich zaleceń i terminów, określonych przez upoważnione instytucje (zgodnie z ust. 8), w celu naprawy i usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, braków i uchybień, stwierdzonych w ramach ich czynności kontrolnych.

10. Lider i Partner zobowiązują się do prowadzenia wszelkiej ewidencji księgowej, dotyczącej projektu, odrębnie od pozostałych ksiąg rachunkowych, zgodnie z krajowymi przepisami prawa dotyczącymi rachunkowości oraz do udostępniania na jej podstawie wymaganych informacji wszystkim organom kontroli, tj. także według ust. 8.

11. W przypadku, gdy Liderowi lub Partnerowi, w związku z realizacją projektu, powstaną przychody, zobowiązuje się on do odliczenia współmiernej części odnoszącej się do wydatków kwalifikowanych od całkowitych wydatków kwalifikowalnych, zarówno za okres realizacji projektu, jak i za okres wg ust. 4 niniejszego paragrafu.

12. Lider i Partner zobowiązują się do należytego przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu od momentu ich powstania przez okres 10 lat od daty płatności końcowej, lub do terminu podanego przez IZ RPO. W przypadku, gdy przepisy prawa krajowego dla niektórych dokumentów określają dłuższy okres ich przechowywania, należy przestrzegać krajowych przepisów prawa.

13. Lider i Partner zobowiązują się do realizowania działań promocyjnych zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego i umową.

14. Lider i Partner zobowiązują się do przestrzegania wszelkich innych obowiązków związanych z realizacją projektu, które są określone w umowie.

15. Lider i Partner zobowiązują się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowane w ramach swojej części projektu oraz po 50% wspólnych wydatków niekwalifikowanych, w tym w szczególności wydatków osobowych związanych z zarządzaniem projektem.

16. Zobowiązania Lidera i Partnera w zakresie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej reguluje porozumienie nr BSE/379/2015 z dnia 31.07.2015 r.

§ 3. Obowiązki Lidera

1. Oprócz wszystkich obowiązków wynikających z § 2 niniejszego porozumienia, Lider:

1) ponosi odpowiedzialność za przygotowanie i realizację projektu, w szczególności za sprawozdawczość, rozliczenia oraz za zarządzanie i całkowitą koordynację realizacji projektu,

2) informuje Partnera o zatwierdzeniu projektu przez IZ RPO, o udzieleniu lub o nieudzieleniu dofinansowania projektu, o zawarciu umowy o dofinansowanie projektu oraz o ewentualnych aneksach do umowy,

3) zawiera umowę o dofinansowanie projektu z IZ RPO, zawiera aneksy do umowy w przypadku wystąpienia takiej konieczności oraz przekazuje kserokopie w/w dokumentów Partnerowi.

4) składa do IZ RPO wszelkie niezbędne dokumenty związanych z przygotowaniem i realizacją projektu, w tym w szczególności:

a) wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami oraz ewentualne uzupełnienia wniosku, które mogą nastąpić w trakcie procesu oceny wniosku;

b) wnioski o płatność wraz z częścią sprawozdawczą z realizacji projektu w terminach określonych w umowie;

5) gromadzi od Partnera wymagane oświadczenia, informacje i wyjaśnienia za jego część projektu, a także udostępniania Partnerowi wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu;

6) przesyła Partnerowi kopię dokumentów składanych do IZ RPO oraz informuje Partnera o wszelkich istotnych kontaktach z IZ RPO;

7) w miarę potrzeb organizuje spotkania robocze podczas realizacji projektu celem przekazania informacji dotyczącej bieżącej realizacji projektu.

2. Lider odpowiada za to, że projekt będzie realizowany w taki sposób, w jaki opisano go we wniosku aplikacyjnym oraz zgodnie z ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez IZ RPO, według zasad określonych przepisami prawa i innymi przepisami w zakresie warunków dotyczących realizacji projektów w ramach RPO działanie 2.1.

3. Lider zobowiązuje się:

1) do przeprowadzania postępowań w związku z udzielaniem zamówień publicznych w ramach realizacji całego projektu zgodnie z obowiązującym przepisami oraz wytycznymi IZ RPO;

2) do informowania Partnera o postępach prac w ramach poszczególnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

4. Lider zobowiązuje się do przekazania porozumienia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Obowiązki partnera

Oprócz wszystkich obowiązków wynikających z § 2 niniejszego porozumienia, Partner:

1) upoważnia Lidera, by go reprezentował w czynnościach prawnych wobec IZ RPO;

2) upoważnia Lidera do działania w jego imieniu we wszelkich postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dotyczących projektu;

3) aktywnie uczestniczy w procedurach związanych z udzielaniem zamówień publicznych dotyczących całego projektu, w szczególności opracowuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie określonym we wniosku aplikacyjnym, w terminach uzgodnionych przez strony;

4) informuje Lidera o jakiejkolwiek okoliczności, która ma (ewentualnie mogłaby mieć) wpływ na realizację projektu,

5) odpowiada za prawidłowe wdrożenie części projektu w swoim urzędzie, zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji technicznej;

6) przekazuje Liderowi dokumenty będące w jego dyspozycji, w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów finansowych, protokołów odbioru, zawartych umów w ramach projektu;

7) przekazuje Liderowi informacje w zakresie osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu części projektu wdrażanej w swoim urzędzie w trakcie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości.

§ 5. Finansowanie

1. Koszty wspólne, w tym koszty niekwalifikowane, będą rozliczane miesięcznie, a różnice w wydatkach ponoszonych przez Partnerów będą rozliczane na bieżąco na podstawie not księgowych. Każdy z Partnerów pokrywa po 50% kosztów wspólnych.

2. Każda ze stron dokonywać będzie płatności związanych z realizacją w swoim urzędzie części projektu na podstawie umów z Wykonawcami.

3. Umowy z Wykonawcami zawierane będą oddzielnie przez każdą ze stron.

4. Lider sporządzać będzie wnioski o płatność, które przekazywać będzie do IZ RPO. Po otrzymaniu refundacji Lider przekazywać będzie Partnerowi zrefundowane środki dotyczące części realizowanej przez Partnera w jego urzędzie w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zrefundowanych środków od IZ RPO.

5. W przypadku otrzymania dofinansowania projektu, Lider utworzy rachunek bankowy.

§ 6. Własność majątku

Majątek oraz produkty powstałe w trakcie realizacji projektu będą stanowiły własność stron dokonujących płatności.

§ 7. Odpowiedzialność w przypadku niespełnienia obowiązków

1. W przypadku niespełnienia lub naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia, które będzie skutkować nieuprawnionym wykorzystywaniem środków z budżetu UE, strona niniejszego porozumienia, która nie spełniła lub naruszyła obowiązki, ponosi wszelkie skutki finansowe, które wynikają z danej sytuacji, w tym zobowiązana jest do zapłaty ewentualnych odsetek - z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji dokumentów przez IZ RPO nastąpi wymierzenie korekty finansowej, każda ze stron pokrywa 50% kosztów korekty.

3. Lider nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Partnera w przypadku nieotrzymania dofinansowania w ramach RPO.

§ 8. Zmiany projektu w trakcie realizacji

1. Jakikolwiek wniosek o zmianę umowy o dofinansowaniu projektu, złożony przez Lidera w IZ RPO musi być uprzednio pozytywnie zaopiniowany przez Partnera.

2. Partner ma obowiązek informowania Lidera o wszelkich zmianach dotyczących projektu.

3. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do projektu po uzyskaniu zgody drugiej strony porozumienia.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W przypadku, nieotrzymania przez projekt dofinansowania oraz umieszczenia projektu na liście rezerwowej strony mogą realizować swoją część projektu. W sytuacji takiej nie ma zastosowania §7 ust.1.

2. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z chwilą podpisania przez ostatniego spośród partnerów. Porozumienie wygasa z chwilą odrzucenia wniosku aplikacyjnego, którego elementem jest niniejsze porozumienie.

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Lider projektu

MIASTO RYDUŁTOWY

Partner projektu

MIASTO RYDUŁTOWY

Burmistrz Miasta Rydułtowy


mgr Kornelia Newy

Burmistrz Radlina


mgr Barbara Magiera

Data 29.09.2015

Data 29.09.2015


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr FZ/488/2015 o współpracy w ramach projektu planowanego do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
Miasta Rydułtowy
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do porozumienie nr FZ/488/2015 - wyciąg z uchwały Rady Miejskiej w Radlinie


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr FZ/488/2015 o współpracy w ramach projektu planowanego do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
Miasta Rydułtowy
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik do porozumienie nr FZ/488/2015 - wyciąg z uchwały Rady Miasta Rydułtowy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe