Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Suszec

z dnia 28 lipca 2016r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 403 ust. 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz.672 ze zm.)

Rada Gminy Suszec

uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwalić Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, będącym jej integralną częścią.

§ 2.

Środki na dofinansowanie będą pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Suszec z dnia 23 czerwca 2016 r. Nr XXII/196/2016 w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec".

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Urbanek


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/203/2016
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 lipca 2016 r.

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec

§ 1.

Przez użyte w regulaminie wyrażenia należy rozumieć:

1) Program - "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec na lata 2013 - 2032" przyjęty uchwałą Rady Gminy Suszec Nr XXXVII/303/2013 z dnia 24 października 2013 r.

2) Azbest - wyroby zawierające azbest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

3) Koszty kwalifikowane - koszty realizacji inwestycji poniesione na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu.

§ 2.

1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej, zwanej dalej dotacją, na realizację inwestycji na terenie gminy Suszec polegających na usuwaniu azbestu poprzez demontaż, transport i utylizacji azbestu.

2. Gmina Suszec będzie udzielała dotacji na inwestycję określoną w ust. 1, jedynie w przypadku otrzymania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 3.

Warunki realizacji prac objętych dotacją związanych z usuwaniem azbestu:

1) Prace związane z demontażem i transportem na uprawnione składowisko odpadów mogą być wykonywane tylko przez podmiot posiadający wymagane prawem pozwolenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

2) Prace w ramach inwestycji określonych w § 2 ust. 1 należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

3) Inwestycję określoną w § 2 ust. 1 należy zgłosić właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub uzyskać pozwolenie na budowę w przypadku gdy przepisy tego wymagają.

4) Terminem zakończenia prac oraz uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego jest dzień przekazania azbestu na uprawnione składowisko, potwierdzone kartą przekazania odpadów.

§ 4.

1. Dotacja może być udzielona tylko na pokrycie kosztów kwalifikowanych.

2. Dotacja udzielona na inwestycję określoną w § 2 ust.1, udzielona będzie w wysokości 100% wartości kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 800 zł za Mg usuniętego i unieszkodliwionego azbestu.

3. W przypadku gdy koszt inwestycji będzie wyższy niż otrzymana dotacja Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia pozostałych kosztów.

4. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę dotacji lub dofinansowania w jakiejkolwiek innej formie na inwestycję dotowaną na podstawie niniejszego regulaminu z innych środków publicznych, kwota dofinansowania inwestycji przez Gminę Suszec zostanie pomniejszona o kwotę otrzymanej dotacji lub dofinansowania. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie w tym przedmiocie nie później niż w dacie podpisania umowy.

§ 5.

1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa wniosek w Urzędzie Gminy Suszec.

2. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Suszec oraz na stronie internetowej Gminy Suszec: http://www.suszec.pl.

§ 6.

1. Wniosek podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej.

2. Wnioski będą rozpatrywane według daty wpływu, w termie określonym i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Suszec.

3. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Suszec, a Wnioskodawcą.

4. Po uzyskaniu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Gminę Suszec po pozytywnej weryfikacji wniosku, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy.

5. W przypadku nie uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Gminę Suszec lub negatywnej weryfikacji wniosku, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o tym, że nie uzyska dofinansowania.

§ 7.

1. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację celową, w odniesieniu do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub zarejestrowana jej siedziba, udzielona dotacja celowa będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis zwanego dalej rozporządzeniem, które obowiązuje do dnia 31.12.2020 r., a po jego wygaśnięciu jeszcze przez 6 miesięcy okresu przejściowego (Dz. UE L 352/1 z 24.12.2013).

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany, zgodnie z art.37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

3. Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR brutto a w sektorze drogowego transportu towarów 100 000 EUR brutto.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia pomoc de minimis przyznawaną zgodnie z tym rozporządzeniem, można łączyć z pomocą de minimis przyznaną zgodnie z innymi rozporządzeniami o pomocy de minimis do odpowiedniego pułapu określonego w art. 3 ust. 2 rozporządzenia, (przy zapewnieniu rozdzielności rachunkowej poszczególnych rodzajów działalności). Stosownie do art. 5 ust.2 rozporządzenia, podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do pomocy lub pomoc dla tego samego środka finansowania ryzyka, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub w decyzji Komisji.

4. Zakres informacji wymaganych od dotowanego przy ubieganiu się o pomoc de minimis określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.). Załącznik do ww.rozporządzenia stanowi formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 8.

1. Rozliczenie dotacji nastąpi po wykonaniu inwestycji na podstawie następujących dokumentów:

a) faktury VAT lub rachunku dotyczącego poniesionych tylko i wyłącznie kosztów kwalifikowanych,

b) karty przekazania azbestu na uprawnione składowisko docelowe,

c) oświadczenia wnioskodawcy, że nie otrzymał dotacji lub dofinansowania w jakiejkolwiek innej formie na tę samą inwestycję z innych środków publicznych lub oświadczenia o wysokości otrzymanych środków ze środków publicznych na tę inwestycję.

§ 9.

Ustala się następujące kryteria wyboru inwestycji do dotowania:

1) obiekt, którego dotyczy inwestycja musi być ujęty w Programie,

2) przynależenie azbestu do I stopnia pilności określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

§ 10.

Dotacja przyznawana będzie wnioskodawcom według kolejności wpływu ich wniosków aż do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie.

§ 11.

Przyznawanie i rozliczanie dotacji następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe