| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/163/2016 Rady Gminy Lubomia

z dnia 25 lipca 2016r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedno. Dz.U. z 2016 r., poz. 296), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rada Gminy Lubomia
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/253/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 14.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4433).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


Andrzej Godoj


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/163/2016
Rady Gminy Lubomia
z dnia 25 lipca 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250),

2. właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,

3. odpadach komunalnych zmieszanych - rozumie się przez to odpady komunalne zbierane do pojemników i worków tj. wszystkie odpady, które nie podlegają segregacji,

4. odpadachulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),

5. przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Lubomia lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Lubomia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych,

6. punkcieselektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów,

7. harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubomia.

8. odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach lub workach, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

9. zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy,

10. odpadach budowlanych i rozbiórkowych - rozumie się przez to odpady inne niż niebezpieczne, pochodzące z drobnych remontów niewymagających pozwolenia na budowę, prowadzonych samodzielnie przez właściciela.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Selektywna zbiórka odpadów na terenie nieruchomości obejmować będzie co najmniej następujące frakcje:

1) papier i tektura,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne,

4) metal,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady zielone - biodegradowalne,

7) żużle i popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym.

3. Dodatkowo właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących odpadów komunalnych i gromadzenia ich oddzielnie na terenie nieruchomości:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

3) odpady budowlane i rozbiórkowe,

4) zużyte opony,

5) przeterminowane leki i chemikalia,

6) zużyte baterie i akumulatory.

4. Odpady, pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 i 3, należy zbierać oddzielnie jako zmieszane odpady komunalne.

§ 4.

1. Właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń, z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z terenów będących w zarządzie gminy, polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez gminę.

§ 5.

1. Na terenie nieruchomości mycie samochodów osobowych może się odbywać tylko w miejscach utwardzonych, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków z mycia samochodów do wód powierzchniowych lub do gruntu.

2. Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw oraz regulacji pojazdów mechanicznych, związanych z bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. Zabrania się wykonywania napraw blacharskich i lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.

3. Na terenach służących do użytku publicznego zabrania się wykonywania napraw oraz mycia pojazdów mechanicznych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6.

1. Gmina wyposaży każdą nieruchomość w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz będzie je utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. W celu określenia pojemności pojemników dla danej nieruchomości ustala się średnią tygodniową ilość wytwarzanych niesegregowanych odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 20 l na mieszkańca tygodniowo lecz nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na jedną nieruchomość.

3. Na terenie nieruchomości oraz drogach publicznych należy stosować następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 110 l,

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l,

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 l,

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l,

5) kosze uliczne na odpady o pojemności od 10 l do 50 l.

6) pojemniki na odpady (KP 5, KP 7) o pojemności od 5 do 10 m3.

4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się worki o następującej kolorystyce:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę,

2) zielony - z przeznaczeniem na szkło,

3) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metal,

4) brązowy - z przeznaczeniem na odpady zielone - biodegradowalne,

5) czarny - z przeznaczeniem na odpady zmieszane.

5. Pojemniki przeznaczone są do selektywnego zbierania popiołów i żużli. Pojemniki te mogą być również przeznaczone na odpady zmieszane, jednak należy je wówczas oznaczyć napisem "ODPADY ZMIESZANE".

6. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne należy stosować pojemniki i worki określone w pkt 3 i 4.

7. Właściciel nieruchomości zapewnia swobodny dostęp do pojemników, umożliwiając ich opróżnienie, bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

§ 7.

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować minimalną pojemność pojemników do liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytworzonych odpadów komunalnych zmieszanych oraz częstotliwości ich odbierania określonej w § 8.

2. Na nieruchomościach, na których jest prowadzona działalność spożywcza i gastronomiczna oraz działalność handlowa należy dodatkowo na zewnątrz poza lokalem ustawić min. jeden kosz na odpady o pojemności 50 l.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

3. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych:

1) z nieruchomości zamieszkałych - co najmniej dwa razy w miesiącu,

2) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - co najmniej jeden raz w miesiącu,

2) dla obiektów użyteczności publicznej - co najmniej jeden raz w miesiącu,

3) z koszy ulicznych - co najmniej jeden raz w tygodniu..

§ 9.

Segregowane odpady komunalne typu : papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz zielone - biodegradowalne odbierane będą z częstotliwością co najmniej jeden raz w miesiącu.

Segregowane odpady komunalne typu popiołu i żużle odbierane będę z nieruchomości z częstotliwością co najmniej dwa razy w miesiącu.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, będą odbierane dwa razy w roku z podziałem na okres wiosenny oraz jesienny, bezpośrednio z nieruchomości, z miejsc w których ustawione są pojemniki na odpady komunalne.

Przeterminowane lekarstwa zbierane będą w pojemnikach, znajdujących się w aptekach.

Zużyte baterie zbierane będą do pojemników znajdujących się w szkołach i innych obiektach.

§ 10.

Nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości należy pozbywać się w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się zbiorników, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 należy zapewnić poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 11.

Powstające w gospodarstwie domowym odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach, w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 12.

Osoby posiadające zwierzęta domowe zobowiązane są do takiego ich utrzymania, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości, w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu, i zanieczyszczeń jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, ulice, chodniki, place zabaw, piaskownice, obiekty użyteczności publicznej.

§ 13.

Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane pod opieka osoby zdolnej do panowania nad nim. Psy należy wyprowadzać na smyczy, przy czym psy ras uznanych za agresywną lub zagrażające otoczeniu, muszą mieć założony kaganiec.

Zwalnianie pas ze smyczy dozwolone jest tylko na terenach niezabudowanych, zaś na terenie nieruchomości zabudowanej jest to dozwolone wówczas, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 14.

Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku oraz nieruchomości sąsiednie.

Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić w miejscu nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 15.

Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji sa tereny zajęte pod budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe, zabudowania gospodarcze oraz inne tereny, na których są usytuowane urządzenia (pojemniki) do gromadzenia odpadów komunalnych.

Deratyzacje na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się dwa razy w roku kalendarzowym, w następujących terminach:

1) deratyzację wiosenną - w okresie od 1 do 31 marca,

2) deratyzacje jesienną - w okresie od 1 do 31 października.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »