Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ED.031.1 - P12.2016 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 3 sierpnia 2016r.

w sprawie dokształcania w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej - Curie, Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach 44 - 100 Gliwice , ul. Okrzei 20, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice uczniów klas wielozawodowych z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Piekary Śląskie

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy:
Miastem Gliwice reprezentowanym przez:
Zastępcę Prezydenta Miasta - Krystiana Tomalę,
a Miastem Piekary Śląskie reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Sławę Umińską - Duraj.


§ 1. 1. Miasto Piekary Śląskie powierza Miastu Gliwice prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piekarach Śląskich w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 204 z późn. zm.).

2. Dokształcanie będzie odbywało się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej - Curie, Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach 44 - 100 Gliwice , ul. Okrzei 20.

§ 2. 1. Miasto Piekary Śląskie przekaże Miastu Gliwice dotację celową w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym ( I, II i III stopnia) w wysokości 400 za jednego ucznia. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piekarch Śl. przekaże, Górnośląskiemu Centrum Edukacyjnemu im. Marii Skłodowskiej - Curie, Ośrodkowi Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia w terminie 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

2. Miasto Piekary Śląskie przekaże dotację celową, o której mowa w ust. 1 z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w kursie na rachunek bankowy Miasta Gliwice: ING Bank Śląski S.A. 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 w terminie 14 dni od otrzymania z Górnosląskiego Centrum Edukacyjnego, Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz - imienna lista uczniów stanowić będzie rozliczenie dotacji.

3. Miastu Piekary Śląskie przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia zadania, o którym mowa w §1 pkt.1.

4. Za przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Gliwice, Miasto Gliwice nie obciąży Miasta Piekary Śląskie kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym o którym mowa w §2 ust. 1.

5. Za przerwanie kursu przez ucznia w wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Miasto Gliwice obciąży Miasto Piekary Śląskie kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 3. Dotacja celowa ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Miasta Piekary Śląskie wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

2. Każda ze stron może z ważnych przyczyn wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 5. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r.

§ 7. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Miasta Gliwice, dwa dla Miasta Piekary Śląskie oraz jeden dla celów ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala

Prezydent Miasta Piekary Śląskie


Sława Umińska-Duraj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe