| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 134/XVIII/16 Rady Gminy Świerklany

z dnia 29 sierpnia 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2016r., poz. 250)

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Świerklany w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Świerklany w następujących terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości mogą złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej (dalej "e-deklaracja").

2. E-deklaracja jest elektroniczną formą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świerklany, o którym mowa w art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2016r., poz. 250).

3. E-deklaracje przesyła się do urzędu za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych, która jest dostępna w sieci Internet pod adresem http://sekap.pl

4. Elektroniczne formularze służące do przygotowania e-deklaracji są dostępne na Platformie Elektronicznych Usług Publicznych, w ramach karty usługi o nazwie "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi", umiejscowionej w przestrzeni usług Gminy Świerklany. Karta usługi zawiera wykaz czynności faktycznych i prawnych oraz inne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia e-deklaracji.

5. Poświadczeniem złożenia e-deklaracji jest urzędowe potwierdzenie odbioru, które składający otrzymuje zwrotnie na indywidualną skrzynkę kontaktową.

6. Przesłaną do urzędu e-deklarację opatruje się albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis kwalifikowany), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem składanym przy użyciu certyfikatu cc-sekap.

7. Złożona e-deklaracja powinna zawierać jeden podpis elektroniczny. Przesłanie do urzędu e-deklaracji bez podpisu elektronicznego nie jest możliwe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.

§ 4. Traci moc Uchwała nr 254/XXXIII/14 Rady Gminy Świerklany z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz.U. Woj. Śląskiego z 2014r., poz. 1615) oraz Uchwała nr 19/IV/15 Rady Gminy Świerklany z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świerklany, zmieniona Uchwałą nr 49/VI/15 Rady Gminy Świerklany z dnia 29 maja 2015 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Justyna Błatoń


Załącznik do uchwały Nr 126/XVI/16
Rady Gminy Świerklany
z dnia 30 maja 2016 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz.U.2016.250)

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Miejsce składania: Urząd Gminy Świerklany; 44-264 Jankowice, ul. Świerklańska 54

Organ właściwy do złożenia deklaracji:Wójt Gminy Świerklany

CCXC. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznacz właściwy kwadrat)

?PIERWSZA DEKLARACJA OD …..................................

(dzień-miesiąc-rok)

?ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI OD …..................................

(dzień-miesiąc-rok)

CCXCI. DANE WŁAŚCICIELA/WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

IMIĘ I NAZWISKO / PEŁNA NAZWA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

NIP (nie dotyczy osób fizycznych)

PESEL (osoby fizyczne)

REGON (nie dotyczy osób fizycznych)

IMIĘ OJCA, MATKI

NR TELEFONU

ADRES E-MAIL

CCXCII. MIEJSCE ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

CCXCIII. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NUMER DZIAŁKI

CCXCIV. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części IV niniejszej deklaracji odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny

Zaznacz właściwy kwadrat

? TAK ? NIE

MMMMMMMMM. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części IV niniejszej deklaracji zamieszkuje * ………………………................

(należy podać liczbę mieszkańców)

Miesięczna kwota opłaty wynosi: …............................ x ….......................... = …..............................zł11

(liczba mieszkańców) (stawka opłaty) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

NNNNNNNNN. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJA MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części IV niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach o pojemności: **

441) pojemniki o pojemności 110 l - ……………....................... x …................... = …......................................................... zł

(miesięczna liczba pojemników) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

442) pojemniki o pojemności 140 l - ……………....................... x …................... = …......................................................... zł

(miesięczna liczba pojemników) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

443) pojemniki o pojemności 220 l - ……………....................... x …................... = …......................................................... zł

(miesięczna liczba pojemników) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

444) pojemniki o pojemności 240 l - ……………....................... x …................... = …......................................................... zł

(miesięczna liczba pojemników) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

445) pojemniki o pojemności 1100 l - ……………....................... x …................... = …......................................................... zł

(miesięczna liczba pojemników) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

446) pojemniki o pojemności 5 m3 - ……………....................... x …................... = …......................................................... zł

(miesięczna liczba pojemników) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

447) pojemniki o pojemności 7 m3 - ……………....................... x …................... = …......................................................... zł

(miesięczna liczba pojemników) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

448) pojemniki o pojemności 12 m3 - ……………....................... x …................... = …......................................................... zł

(miesięczna liczba pojemników) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

Miesięczna kwota opłaty wynosi11 ………………......................................………… zł

(suma pozycji 1-8)

OOOOOOOOO. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE W CZĘŚCI SĄ NIERUCHOMOŚCIAMI, O KTÓRYCH MOWA W PKT A, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCIAMI, O KTÓRYCH MOWA W PKT B

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części IV niniejszej deklaracji odpady komunalne powstają w sposób określony w pkt A i B

Miesięczna kwota opłaty wynosi11 ……………………………………............…… zł

(należy wpisać sumę opłat z punktów A i B)

PPPPPPPPP. WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ….......................................................................... zł

(kwotę z punktów A, B lub C należy pomnożyć przez 3)

(słownie złotych …............................................................................................................................................)

Oświadczam, że odpady komunalne ulegające biodegradacji (takie jak: trawa, liście, gałęzie, niektóre odpady kuchenne) wykorzystuje się, w tym kompostuje na terenie nieruchomości wskazanej w części IV niniejszej deklaracji, we własnym zakresie i na własne potrzeby.

(zaznacz właściwy kwadrat) ? TAK ? NIE

______________________________ _______________________________

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

* dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

** dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

VI.ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 599).

Objaśnienia:

1.Właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

2.Przez mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość podlegającego wykazaniu w deklaracji rozumieć należy osobę przebywającą na terenie nieruchomości z zamiarem stałego pobytu.

3.Nie podlegają wykazaniu w deklaracji osoby będące mieszkańcami zamieszkującymi dana nieruchomość, ale nieprzebywające na niej w sposób nieprzerwany przez czas określony trwający dłużej niż 60 dni.

4.Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie na podstawie danych zawartych w deklaracji będących podstawą jej ustalenia oraz obecnie obowiązującej stawki opłaty ustalonej Uchwałą Rady Gminy Świerklany w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

5.Zgonie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Świerklany deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

6.Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Świerklany w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

7.Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Świerklany określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

8.Zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej odrębna uchwałą Rady Gminy Świerklany za pojemnik o określonej pojemności.

9.Zgodnie z art. 6q ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

10.Brak powiadomienia o zwiększeniu liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości lub brak zgłoszenia powrotu osób zwolnionych z opłat powoduje wsteczne obciążenie należną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11.Zgodnie z art. 6q ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250) kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu.

12.Zgodnie z art. 6j ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250) w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Borowiecka

Specjalista ds. PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »