| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/224/2016 Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 sierpnia 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.391), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości, na których powstają odpady komunalne odbierane są następujące frakcje odpadów:

1) zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01,

2) papier o kodach 20 01 01, 15 01 01,

3) metale o kodach 20 01 40, 15 01 04,

4) tworzywa sztuczne o kodach 20 01 39, 15 01 02,

5) szkło o kodach 20 01 02, 15 01 07,

6) opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05,

7) odpady ulegające biodegradacji o kodach 20 01 08, 20 02 01,

8) przeterminowane leki i chemikalia o kodach 20 01 31*,20 01 32,

9) zużyte baterie i akumulatory o kodach 20 01 33*, 20 01 34,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35* i 20 01 36,

11) odpady budowlano - remontowe o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 z wyjątkiem odpadów powstających na terenie budowy,

12) zużyte opony o kodzie 16 01 03,

13) inne odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 15 01 10*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30 (to jest: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice i detergenty),

14) odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07,

15) Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach o kodzie 20 03 99

2. Odpady oznaczone indeksem górnym w postaci gwiazdki "*" są odpadami niebezpiecznymi.

3. Odpady wymienione w ust. 1 odbierane są z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne w każdej zebranej ilości.

4. Odpady wymienione w ust. 1 przyjmowane są również w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych po ich dostarczeniu przez mieszkańców we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 2.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina wyposaża nieruchomości w worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 3.

1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości w dniu wywozu z pojemników wystawionych przy własnej nieruchomości w miejscach o równym podłożu łatwo dostępnym dla pojazdów specjalistycznych przed godziną 7 rano zgodnie z opublikowanym przez Miasto na stronie internetowej Miasta oraz w sposób zwyczajowo przyjęty harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

2) budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na tydzień.

2. Selektywnie zebrane odpady to jest: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne gromadzone oddzielnie odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez Miasto na stronie internetowej Miasta oraz w sposób zwyczajowo przyjęty harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

2) budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

3. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia oraz opony odbierane są z nieruchomości co najmniej raz w roku. Szczegółową informację o terminie zbiórki podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać do odpowiednich punktów zlokalizowanych na terenie Miasta, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Miasta

4. Przeterminowane lekarstwa można oddawać do odpowiednio oznakowanych pojemników zlokalizowanych w aptekach i przychodniach na terenie Miasta, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Miasta.

5. Zużyte baterie i akumulatory można oddawać do odpowiednio oznakowanych pojemników zlokalizowanych na terenie Miasta, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Miasta.

6. Odpady budowlano - remontowe określone w § 1 ust. 1 pkt 11 odbierane są na bieżąco po indywidualnym uzgodnieniu prze właściciela nieruchomości z podmiotem odbierającym odpady po podstawieniu kontenera.

§ 4.

1. Odpady wymienione w § 1 ust. 1 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz do ogólnodostępnych pojemników zlokalizowanych na terenie Miasta.

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów oraz ogólnodostępnych pojemników mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Informację o lokalizacji pojemników i punktu selektywnej zbiórki oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.

Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Ustroń świadczyć będzie podmiot wyłoniony w drodze przetargu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XXVI/294/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »