Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/193/2016 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 28 października 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 211,212,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 24.065.218,59 zł, w tym:

- dochody bieżące: 23.516.933,35 zł

- dochody majątkowe: 548.285,24 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 24.238.489,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 22.164.990,82 zł

- wydatki majątkowe: 2.073.499,09 zł

§ 3. Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVI/123/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Jolanta Kyrcz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/193/2016
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 października 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/193/2016
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 października 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/193/2016
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 października 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe