Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 120/XXVIII/2016 Rady Gminy Opatów

z dnia 21 grudnia 2016r.

w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2017 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 10, art. 51 art. 54, art. 58 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz. 885 j.t. ze zm.)

Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje :

§ 1. 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie

24.470.750,74 zł,

z tego:

a/ bieżące w kwocie

22.788.792,74 zł,

b/ majątkowe w kwocie

1.681.958,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie

23.835.698,74 zł,

z tego:

a/ bieżące w kwocie

20.700.684,74 zł,

b/ majątkowe w kwocie

3.135.014,00 zł,

3.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Powstałą nadwyżkę w wysokości

przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek .

635.052,00 zł,

§ 2.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie

635.052,00 zł,

w tym :

-

z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek

127.552,00 zł,

-

z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów

507.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Ustala się kwotę rezerw w wysokości

w tym :

150.000,00 zł.

-

rezerwę ogólną w wysokości

92.000,00 zł,

-

rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości

58.000,00 zł.

§ 4.

Wprowadza się do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości

9.659.565,00 zł.

§ 5.

Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości

5.968.632,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5.

§ 6.

Przyjmuje się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości

34.800,00 zł.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Opatowie

/ zakładu budżetowego/ w następujących kwotach:

- przychody w kwocie

1.080.122,00 zł,

- koszty w kwocie

1.080.122,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących kwotach :

- dochody w kwocie

86.000,00 zł,

- wydatki w kwocie

86.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki za odbiór i wywóz odpadów w następujących kwotach :

- dochody w kwocie

435.500,00 zł,

- wydatki w kwocie

435.500,00 zł.

§ 10.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie

1.602.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.500.000,00 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianą wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 120/XXVIII/2016
Rady Gminy Opatów
z dnia 21 grudnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 120/XXVIII/2016
Rady Gminy Opatów
z dnia 21 grudnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/XXVIII/2016
Rady Gminy Opatów
z dnia 21 grudnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 120/XXVIII/2016
Rady Gminy Opatów
z dnia 21 grudnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 120/XXVIII/2016
Rady Gminy Opatów
z dnia 21 grudnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 120/XXVIII/2016
Rady Gminy Opatów
z dnia 21 grudnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 120/XXVIII/2016
Rady Gminy Opatów
z dnia 21 grudnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 120/XXVIII/2016
Rady Gminy Opatów
z dnia 21 grudnia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe