Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2/2016 Burmistrza Miasta Szczyrk; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 7 lipca 2016r.

do Porozumienia międzygminnego Nr ON.II.031.156.2012 zawartego w dniu 27 lutego 2013 r. w sprawie wspólnego uregulowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie swoich gmin w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego"

Tekst pierwotny

W dniu ............. pomiędzy:

Gminą Bielsko-Biała z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1

reprezentowaną przez:

Pana Waldemara Jędrusińskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej

oraz

Gminą Szczyrk z siedzibą w Szczyrku, ul. Beskidzka 4

reprezentowaną przez:

Pana Antoniego Byrdy - Burmistrza Miasta Szczyrk

został sporządzony aneks o następującej treści:

§ 1. W porozumieniu Nr ON.II.031.156.2012 zawartym w dniu 27 lutego 2013 r. (zmienionym Aneksem nr 1/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.), Strony zgodnie wprowadzają następujące zmiany:

1/ w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Gmina Szczyrk zobowiązuje się wprowadzić limit odbierania odpadów zielonych (gromadzonych selektywnie lub wraz z odpadami biodegradowalnymi) wynoszący nie więcej niż 120 l odpadów zielonych na miesiąc na jedną nieruchomość, przy czym pod warunkiem, że również w Gminie Bielsko-Biała obowiązywać będzie limit odbierania odpadów zielonych."

2/ w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

Limit, o którym mowa w ust. 3, Gmina Szczyrk zobowiązuje się wprowadzić w pierwszym przetargu na odbiór odpadów komunalnych ogłoszonym po dniu .................."

3/ w § 6 skreśla się ust. 4.

§ 2. Pozostałe postanowienie Porozumienia, o którym mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

§ 3. Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Gmina Szczyrk:Gmina Bielsko-Biała:

Burmistrz Miasta Szczyrk


Antoni Byrdy

Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej


Waldemar Jędrusiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe