Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 135/XVI/2016 Rady Gminy Irządze

z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Irządze w roku 2017

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1379 z późn. zm ) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 416 z późn. zm.)

Rada Gminy Irządze
uchwala co następuje

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego , funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Irządze w roku 2017 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Regulamin został uzgodniony z gminnymi strukturami związków zawodowych działających w oświacie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Irządze.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 86/XI/2007 Rady Gminy Irządze z dnia 20 grudnia 2007r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Wojciech Ledwoch


Załącznik do Uchwały Nr 135/XVI/2016
Rady Gminy Irządze
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe