Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/75/15 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koszarawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 593 ze zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Koszarawa:

1) publicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego,

2) niepublicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.

2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Koszarawa dla jednostek, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

3. Dotyczące przedszkoli publicznych przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych.

4. Dotyczące przedszkoli niepublicznych przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

2) jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1 ust. 1 lub oddział przedszkolny z §1 ust.3 i 4 niniejszej uchwały

3) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka jednostki wymienionej w § 1 ust. 1lub oddziału przedszkolnego z §1 ust. 3 i 4 niniejszej uchwały

§ 3. 1. Podstawą obliczania dotacji jest:

1) w odniesieniu do dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 80 ust. 2b ustawy - kwota równa 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Koszarawa, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Koszarawa wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Koszarawa,

2) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce publicznej, o której mowa w art. 80 ust. 2c ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koszarawa

3) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce niepublicznej, o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy -kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koszarawa,

4) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznego gimnazjum, o których mowa w art. 90 ust. 2a ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Koszarawa,

5) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola, o której mowa w art. 90 ust. 2b ustawy - kwota równa 75% ustalonych w budżecie Gminy Koszarawa wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Koszarawa wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Koszarawa,

6) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy - kwota równa 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Koszarawa, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Koszarawa wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Koszarawa,

7) w odniesieniu do dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy - kwota równa 50% ustalonych w budżecie Gminy Koszarawa wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Koszarawa dotację określoną w art. 80 ust. 2 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Koszarawa.

3. Niepubliczne przedszkola określone w art. 90 ust. 1b ustawy otrzymują na jednego ucznia dotację w wysokości wskazanej w art. 90 ust. 1b ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Koszarawa.

4. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego określone w art. 90 ust. 1c ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Koszarawa.

5. Publiczne szkoły, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Koszarawa dotację w wysokości określonej w art. 80 ust. 3 ustawy.

§ 4. Organ prowadzący jednostkę, zwany dalej "wnioskodawcą", składa corocznie wniosek o udzielenie dotacji rocznej do Wójta Gminy Koszarawa do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. O wysokości kwoty dotacji należnej na jednego ucznia jednostki Wójt Gminy Koszarawa informuje pisemnie wnioskodawcę do 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Jednostka dla , której wójt ustalił wysokość dotacji ,zwana jest dalej "uprawnionym do dotacji".

§ 5. 1. Uprawniony do dotacji składa do piątego dnia każdego miesiąca roku udzielania dotacji informację o liczbie uczniów ustalonej według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Miesięczna kwota dotacji rocznej obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2, i wypłacana do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy placówki wskazany we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, z uwzględnieniem korekt przekazywanych w trakcie roku. Transza dotacji za miesiąc grudzień przekazywana jest nie później niż do dnia 20 grudnia.

§ 6. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Wójt Gminy Koszarawa dokonuje weryfikacji dotacji należnej na ucznia oraz o weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia informuje pisemnie uprawnionego do dotacji do końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji.

§ 7. Uprawniony do dotacji składa rozliczenie z jej wykorzystania do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, przedstawiając dane określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Rozliczenie dotacji przekazanej w poprzednim roku budżetowym przez Gminę Koszarawa dokonywane jest przez Wójta Gminy Koszarawa w terminie do dnia 15 lutego roku następnego po roku przekazania dotacji, o czym zawiadamia się pisemnie uprawnionego do dotacji.

2. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Koszarawa z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie do ostatniego dnia marca następnego roku budżetowego.

3. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

§ 9. 1.Środki dotacji przekazanej w roku tytułem wyrównania za rok ubiegły lub lata ubiegłe można rozliczyć wydatkami z roku jej wypłacenia albo wydatkami roku, którego dotacja dotyczyła, pod warunkiem , że wydatki te nie były przedmiotem rozliczenia dotacji odpowiednio za rok ubiegły lub lata wcześniejsze, w których się należała.

2. Do rozliczenia dotacji z ust. 1 stosuje się § 7 oraz § 8 ust. 1 i 3 , z tym że załącznik nr 3 należy wypełnić oddzielnie dla dotacji roku bieżącego i oddzielnie dla każdej z dotacji otrzymanej za rok lub za lata ubiegłe.

§ 10. 1. W dotowanych jednostkach Wójt Gminy Koszarawa może okresowo przeprowadzać kontrole, o których mowa w art. 80 ust. 3e i art. 90 ust. 3e ustawy.

2. Kontrola obejmuje:

1) weryfikację z dokumentacją przebiegu nauczania zgodności danych o liczbie uczniów wykazywanych w informacji miesięcznej o liczbie uczniów,

2) weryfikację prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem z art. 80 ust. 3d ustawy i art. 90 ust. 3d ustawy, w oparciu o dokumentację księgową, w tym dowody księgowe.

§ 11. 1. Kontrole, o których mowa w § 10 ust. 2, przeprowadzają przedstawiciele Gminy Koszarawa. upoważnieni przez Wójta Gminy Koszarawa, zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im przez Wójta, zawierającego:

1) numer upoważnienia

2) podstawę prawną,

3) imię i nazwisko kontrolującego,

4) nazwę i adres kontrolowanego,

5) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych,

6) zakres i termin kontroli,

7) czas trwania kontroli.

2. Kontroler jest zobowiązany powiadomić organ prowadzący jednostkę kontrolowaną o terminie, miejscu i zakresie planowanej kontroli - co najmniej na 7 dni przed kontrolą.

§ 12. Kontroler ma prawo do:

1) swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,

2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania kopii dokumentów i innych materiałów w zakresie przedmiotu kontroli, z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych.

§ 13. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

2. Jednostce kontrolowanej i organowi ją prowadzącemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisania.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń z ust. 2, kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy i w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

§ 14. 1. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania kontrolnego Wójt Gminy Koszarawa przekazuje organowi prowadzącemu kontrolowaną jednostkę wystąpienie zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości - zalecenia pokontrolne.

2. Organ prowadzący jednostkę jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, nie krótszym niż 14 dni, poinformować wójta Gminy Koszarawa o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 15. 1. Na dowodach księgowych sfinansowanych z dotacji dla jednostki umieszcza się w sposób trwały opis określający nazwę jednostki i kwotę, na którą wydatek został sfinansowany z dotacji z budżetu Gminy Koszarawa dla jednostki.

2. Jeżeli księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych na czas kontroli, w siedzibie dotowanej jednostki.

§ 16. Tracą moc uchwała nr XXXV/214/14 Rady Gminy Koszarawa z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, posiadających uprawnienia szkół publicznych i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Marek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/75/15
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały XV,75,15 RGK z dnia 30 grudnia 2015.docx


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/75/15
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały XV,75,15 RGK z dnia 30 grudnia 2015


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/75/15
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały XV,75,15 RGK z dnia 30 grudnia 2015

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe