REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 16

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 12), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 73);

2) zarządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Roz. poz. 6);

3) zarządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Roz. poz. 22);

4) zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 117);

5) zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 18);

6) zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 74);

7) zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 92).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 44 i § 45 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 12), które stanowią:

"§ 44. Nie później niż w terminie do dnia 15 lutego 2019 r.:

1) dyrektorzy izb, dyrektor KIS i dyrektor Szkoły przedłożą Ministrowi do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych odpowiednio izb, KIS i Szkoły,

2) naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych przedłożą dyrektorom izb do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych odpowiednio urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych; w przypadku gdy w urzędach skarbowych lub urzędach celno-skarbowych funkcjonują centra kompetencyjne lub komórki organizacyjne realizujące zadania scentralizowane, dyrektorzy izb przedłożą projekty regulaminów organizacyjnych do akceptacji Ministrowi

- zgodne ze statutem nadanym niniejszym zarządzeniem, z zastrzeżeniem § 45.

§ 45. W projektach regulaminów organizacyjnych izb, urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych mogą być uwzględnione odpowiednio dodatkowe stanowiska zastępców dyrektora izby, dodatkowe stanowiska zastępców naczelników urzędów skarbowych i dodatkowe stanowiska zastępców naczelników urzędów celno-skarbowych, które zostały utworzone za zgodą Ministra do dnia 31 grudnia 2018 r., jeżeli jest to uzasadnione zakresem realizowanych zadań.";

2) § 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 73), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

3) § 2 i § 3 zarządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Roz. poz. 6), które stanowią:

"§ 2. Do wniosków złożonych na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 8 do zarządzenia, o którym mowa w § 1, i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.";

4) § 2 zarządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Roz. poz. 22), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

5) § 2 i § 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 117), które stanowią:

"§ 2. Nie później niż w terminie do dnia 30 stycznia 2020 r.:

1) dyrektorzy izb oraz dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przedłożą Ministrowi Finansów do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych izb oraz Krajowej Informacji Skarbowej,

2) naczelnicy urzędów skarbowych przedłożą dyrektorom izb do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych urzędów skarbowych

- zgodne ze statutami nadanymi zarządzeniem, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.";

6) § 2 i § 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 18), które stanowią:

"§ 2. Nie później niż w terminie do dnia 20 lutego 2020 r. dyrektorzy izb administracji skarbowej w Białymstoku, Katowicach i Lublinie przedłożą Ministrowi Finansów do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych izb, zgodne ze statutem nadanym zarządzeniem, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

7) § 2 i § 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 74), które stanowią:

"§ 2. W terminie nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia:

1) dyrektorzy izb administracji skarbowej oraz dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przedłożą Ministrowi Finansów do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych izb administracji skarbowej oraz Krajowej Informacji Skarbowej,

2) naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych przedłożą dyrektorom izb administracji skarbowej do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych

- zgodne ze statutami nadanymi zarządzeniem, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

8) § 2 i § 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 92), które stanowią:

"§ 2. 1. W terminie nie później niż 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia:

1) dyrektor KIS nada regulamin organizacyjny KIS;

2) dyrektorzy izb administracji skarbowej przedłożą Ministrowi Finansów do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych izb administracji skarbowej;

3) naczelnicy urzędów skarbowych przedłożą dyrektorom izb administracji skarbowej do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych urzędów skarbowych

- zgodne ze statutami nadanymi zarządzeniem, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

2. W terminie nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia naczelnicy urzędów celno-skarbowych przedłożą dyrektorom izb administracji skarbowej do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych urzędów celno-skarbowych zgodne ze statutem nadanym zarządzeniem, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 30 lipca 2020 r.;

2) § 1 pkt 7 lit. c-e oraz pkt 8 lit. a i b, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.".

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński

 

1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Załącznik 1. [Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów]

Załącznik do obwieszczenia
Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 13 listopada 2020 r. (poz. 16)

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087 i 1106) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Zarządzenie określa organizację oraz nadaje statuty:

1) Krajowej Informacji Skarbowej;

2) izby administracji skarbowej;

3) urzędu skarbowego;

4) urzędu celno-skarbowego;

5) Krajowej Szkoły Skarbowości.

§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia i skróty oznaczają:

1) KAS - Krajowa Administracja Skarbowa;

2) ustawa o KAS - ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;

3) Minister - minister właściwy do spraw finansów publicznych;

4) Ministerstwo - urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

5) Szef KAS - Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

6) KIS - Krajowa Informacja Skarbowa;

7) dyrektor KIS - dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;

8) Szkoła - Krajowa Szkoła Skarbowości;

9) izba - izba administracji skarbowej;

10) dyrektor izby - dyrektor izby administracji skarbowej;

11) podległe urzędy - podlegające izbie urzędy skarbowe i urząd celno-skarbowy;

12) funkcjonariusz - funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej;

13) pracownik - pracownik zatrudniony w jednostkach organizacyjnych KAS lub funkcjonariusz;

14) liczba pracowników - liczba etatów przyznanych jednostce organizacyjnej KAS;

15) zatrudnienie - zatrudnienie albo pełnienie służby w jednostkach organizacyjnych KAS;

16) centrum kompetencyjne - komórka organizacyjna lub zespół pracowników w izbie lub w podległym urzędzie, których celem jest wykonywanie określonego zakresu zadań należących do Ministra lub Szefa KAS, pod nadzorem właściwej komórki organizacyjnej w Ministerstwie;

17) zadanie scentralizowane - zadanie wykonywane przez wyznaczony organ KAS do wykonywania niektórych zadań KAS albo wyznaczoną jednostkę organizacyjną KAS do wykonywania niektórych zadań KAS na rzecz innych organów i jednostek KAS;

18) EFTA - Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu.

§ 3. Kody identyfikacyjne:

1) KIS określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) izb, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych, delegatur urzędów celno-skarbowych oraz oddziałów celnych, w tym oddziałów celnych obsługujących przejścia graniczne określa załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) Szkoły i filii Szkoły określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

Rozdział 2

Krajowa Informacja Skarbowa

§ 4. 1.2) Dyrektor KIS wykonuje zadania przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników działów, kierowników referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami oraz pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach.

2.3) W czasie nieobecności dyrektora KIS, jego zadania wykonuje zastępca dyrektora określony w regulaminie organizacyjnym KIS.

3.3) 4)W czasie nieobecności dyrektora KIS i zastępców dyrektora, zadania dyrektora KIS wykonuje pracownik KIS wyznaczony przez Ministra.

§ 5. 1.5) Ustala się liczbę stanowisk zastępcy dyrektora KIS na nie większą niż 9.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra, dyrektor KIS może utworzyć dodatkowe stanowiska zastępcy dyrektora.

§ 6. W KIS tworzy się:

1) pion wsparcia;

2) pion logistyki;

3) pion finansowo-księgowy;

4) pion informacji skarbowej;

5) pion nadzoru nad jednolitością informacji skarbowej;

6)6) pion wiążących informacji;

7)7) pion rozwoju i innowacji.

§ 7. 1. W KIS mogą być tworzone:

1) wydziały - składające się z co najmniej 20 pracowników, włącznie z naczelnikiem wydziału;

2) działy - składające się z co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierownikiem działu;

3) referaty - składające się z co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem referatu;

4) wieloosobowe stanowiska - składające się z co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem;

5) jednoosobowe stanowiska.

2. Struktura organizacyjna obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, może być dwustopniowa.

3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 8. 1. W delegaturach KIS mogą być tworzone komórki organizacyjne, o których mowa w § 7 ust. 1. Przepisy § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2. Nadzór nad delegaturami KIS sprawują zastępcy dyrektora KIS.

§ 9. Statut KIS określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

Rozdział 3

Izba administracji skarbowej

§ 10. 1.8) Dyrektor izby wykonuje zadania przy pomocy zastępców dyrektora izby, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników działów, kierowników referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami, pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach.

2.9) W czasie nieobecności dyrektora izby, zadania wykonuje zastępca dyrektora określony w regulaminie organizacyjnym izby.

3.9) W czasie nieobecności jednego z zastępców dyrektora, jego zadania wykonuje zastępca dyrektora określony w regulaminie organizacyjnym izby albo pracownik izby wyznaczony przez Ministra.

4.9) W czasie nieobecności dyrektora izby i zastępców dyrektora, ich zadania wykonuje pracownik izby wyznaczony przez Ministra.

§ 11. 1. Liczba stanowisk zastępcy dyrektora izby jest uzależniona od liczby pracowników zatrudnionych w izbie oraz w podległych urzędach.

2. Liczba stanowisk zastępcy dyrektora izby wynosi nie więcej niż:

1) dwóch zastępców dyrektora izby - jeżeli w izbie i podległych urzędach liczba pracowników nie przekracza 2000;

2) trzech zastępców dyrektora izby - jeżeli w izbie i podległych urzędach liczba pracowników przekracza 2000 i nie przekracza 3000;

3) czterech zastępców dyrektora izby - jeżeli w izbie i podległych urzędach liczba pracowników przekracza 3000 i nie przekracza 4500 pracowników;

4) pięciu zastępców dyrektora izby - jeżeli w izbie i podległych urzędach liczba pracowników przekracza 4500 i nie przekracza 6000;

5) sześciu zastępców dyrektora izby - jeżeli w izbie i podległych urzędach liczba pracowników przekracza 6000.

3. W przypadkach uzasadnionych liczbą lub zakresem wykonywanych zadań, w szczególności w izbach, którym podlegają urzędy celno-skarbowe obsługujące granicę zewnętrzną Unii Europejskiej (UE) oraz w izbach, w których są tworzone centra kompetencyjne lub są wykonywane zadania scentralizowane, dyrektor izby może, za zgodą Ministra, utworzyć dodatkowe stanowisko zastępcy dyrektora.

4.10) W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, których rozmiar przekracza możliwość prawidłowego funkcjonowania izby, dyrektor izby może, za zgodą Ministra, utworzyć dodatkowe stanowisko zastępcy dyrektora na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej, jednak nie dłuższy niż do 7 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo zniesienia stanu klęski żywiołowej.

510) Dyrektor izby, w drodze zarządzenia, określa zakres zadań zastępcy dyrektora, o którym mowa w ust. 4. O treści zarządzenia dyrektor izby niezwłocznie informuje Szefa KAS.

§ 12. 1. W izbie tworzy się:

1) pion wsparcia;

2) pion zarządzania;

3) pion orzecznictwa;

4) pion poboru i egzekucji;

5) pion kontroli, cła i audytu;

6) pion finansowo-księgowy;

7) pion logistyki i usług;

8) pion informatyki.

1a.11) W izbach: w Białymstoku, Katowicach i Lublinie, oprócz pionów, o których mowa w ust. 1, tworzy się pion personalny.

2. W izbach nadzorujących pracę urzędów celno-skarbowych obsługujących lądową granicę UE może być utworzony pion celno-graniczny. Pion celno-graniczny może być również utworzony w izbach, które nadzorują morskie i lotnicze przejścia graniczne.

3.12) Piony, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 oraz ust. 1a i 2, podlegają bezpośrednio dyrektorowi albo zastępcy dyrektora.

4.13) Przepisu ust. 3 nie stosuje się do stanowiska zastępcy dyrektora utworzonego na podstawie § 11 ust. 4.

5.13) Pion finansowo-księgowy podlega bezpośrednio głównemu księgowemu.

§ 13. 1. W izbie mogą być tworzone:

1) wydziały - składające się z co najmniej 20 pracowników, włącznie z naczelnikiem wydziału;

2) działy - składające się z co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierownikiem działu;

3) referaty - składające się z co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem referatu;

4) wieloosobowe stanowiska - składające się z co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem;

5) jednoosobowe stanowiska.

2. Struktura organizacyjna obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, może być dwustopniowa.

3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału, działem i referatem kieruje kierownik, a wieloosobowym stanowiskiem osoba wyznaczona przez dyrektora izby.

§ 14. Statut izby określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

Rozdział 4

Urząd skarbowy

§ 15. 1. Naczelnik urzędu skarbowego wykonuje zadania przy pomocy zastępców naczelnika urzędu, kierowników działów i kierowników referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami i pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach.

2. Naczelnik urzędu skarbowego odpowiada przed dyrektorem izby za prawidłową i terminową realizację zadań wykonywanych przez urząd skarbowy.

3.14) W czasie nieobecności naczelnika urzędu skarbowego, jego zadania wykonuje zastępca naczelnika urzędu skarbowego określony w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego.

4.14) W czasie nieobecności jednego z zastępców naczelnika urzędu skarbowego, jego zadania wykonuje zastępca naczelnika urzędu skarbowego określony w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego albo pracownik urzędu skarbowego wyznaczony przez dyrektora izby.

5.14) W czasie nieobecności naczelnika urzędu skarbowego i zastępców naczelnika urzędu skarbowego, ich zadania wykonuje pracownik urzędu skarbowego wyznaczony przez dyrektora izby.

§ 16. Naczelnik urzędu skarbowego może regulować sposób realizacji należących do niego zadań oraz związany z tym obieg dokumentów w urzędzie.

§ 17. 1. Liczba stanowisk zastępcy naczelnika urzędu skarbowego jest uzależniona od liczby pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym.

2. Liczba stanowisk zastępcy naczelnika urzędu skarbowego nie wynosi więcej niż:

1) jeden zastępca naczelnika urzędu skarbowego - jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym nie przekracza 100;

2) dwóch zastępców naczelnika urzędu skarbowego - jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym przekracza 100 i nie przekracza 200;

3) trzech zastępców naczelnika urzędu skarbowego - jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym przekracza 200.

3. W przypadkach uzasadnionych liczbą lub zakresem wykonywanych zadań, w szczególności w urzędach skarbowych, w których są tworzone centra kompetencyjne lub są wykonywane zadania scentralizowane, na wniosek naczelnika urzędu skarbowego dyrektor izby, za zgodą Ministra, może utworzyć dodatkowe stanowisko zastępcy naczelnika urzędu skarbowego.

4.15) W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, których rozmiar przekracza możliwość prawidłowego funkcjonowania urzędu skarbowego, na wniosek naczelnika urzędu skarbowego dyrektor izby może, za zgodą Ministra, utworzyć dodatkowe stanowisko zastępcy naczelnika urzędu skarbowego na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej, jednak nie dłuższy niż do 7 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo zniesienia stanu klęski żywiołowej.

5.15) Dyrektor izby, w drodze zarządzenia, określa zakres zadań zastępcy naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4. O treści zarządzenia dyrektor izby niezwłocznie informuje Szefa KAS.

§ 18. 1. W urzędach skarbowych tworzy się:

1) pion wsparcia;

2) pion obsługi podatnika;

3) pion orzecznictwa;

4) pion poboru i egzekucji;

5) pion kontroli.

2. W Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie funkcjonuje pion Centrum Obsługi Podmiotów Kluczowych (COPK), które zarządza i koordynuje działaniami wirtualnego biura obsługi realizowanymi przez urzędy skarbowe wykonujące zadania w odniesieniu do niektórych kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o KAS.

3. Piony, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają bezpośrednio naczelnikowi urzędu skarbowego albo właściwemu zastępcy naczelnika urzędu skarbowego.

4.16) Przepisu ust. 3 nie stosuje się do stanowiska zastępcy naczelnika urzędu skarbowego utworzonego na podstawie § 17 ust. 4.

§ 19. 1. W urzędach skarbowych mogą być tworzone:

1) działy - składające się z co najmniej 10 pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym, włącznie z kierownikiem działu;

2) referaty - składające się z co najmniej 5 pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym, włącznie z kierownikiem referatu;

3) wieloosobowe stanowiska - składające się z co najmniej 2 pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym, włącznie z kierującym stanowiskiem;

4) jednoosobowe stanowiska.

2. Struktura organizacyjna obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, może być dwustopniowa.

3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Komórka egzekucji administracyjnej działa jako samodzielna komórka i bez podziałów wewnętrznych.

5. Działami i referatami kierują kierownicy, a wieloosobowym stanowiskiem osoba wyznaczona przez naczelnika urzędu skarbowego.

§ 20. 1. W wyznaczonych przez Szefa KAS urzędach skarbowych funkcjonują centra obsługi.

2. Wykaz urzędów skarbowych, w których funkcjonują centra obsługi stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 21. 1. W miejscowościach będących siedzibami władz powiatu, a niebędących siedzibami urzędów skarbowych, funkcjonują stałe punkty obsługi podatników poza siedzibą urzędu.

2. Wykaz siedzib stałych punktów obsługi podatników urzędów skarbowych stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 22. Statut urzędu skarbowego określa załącznik nr 8 do zarządzenia.

Rozdział 5

Urząd celno-skarbowy

§ 23. 1.17) Naczelnik urzędu celno-skarbowego wykonuje zadania przy pomocy zastępców naczelnika urzędu celno-skarbowego, naczelników wydziałów, kierowników oddziałów celnych, kierowników działów i kierowników referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

2.18) W czasie nieobecności naczelnika urzędu celno-skarbowego, jego zadania wykonuje zastępca naczelnika urzędu celno-skarbowego określony w regulaminie organizacyjnym urzędu celno-skarbowego.

3.18) W czasie nieobecności jednego z zastępców naczelnika urzędu celno-skarbowego, jego zadania wykonuje zastępca naczelnika urzędu celno-skarbowego określony w regulaminie organizacyjnym urzędu celno-skarbowego albo pracownik urzędu celno-skarbowego wyznaczony przez dyrektora izby.

4.18) W czasie nieobecności naczelnika urzędu celno-skarbowego i zastępców naczelnika urzędu celno-skarbowego, ich zadania wykonuje pracownik urzędu celno-skarbowego wyznaczony przez dyrektora izby.

§ 24. Naczelnik urzędu celno-skarbowego może regulować sposób realizacji należących do niego zadań oraz związany z tym obieg dokumentów w urzędzie.

§ 25. 1. Liczba stanowisk zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego jest uzależniona od liczby pracowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym.

2. Liczba stanowisk zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego nie wynosi więcej niż:

1) jeden zastępca naczelnika urzędu celno-skarbowego - jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym nie przekracza 500;

2) dwóch zastępców naczelnika urzędu celno-skarbowego - jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym przekracza 500 i nie przekracza 1000;

3) trzech zastępców naczelnika urzędu celno-skarbowego - jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym przekracza 1000 i nie przekracza 1500.

3. W urzędach celno-skarbowych mogą być tworzone dodatkowe stanowiska zastępców naczelnika urzędu celno-skarbowego w liczbie odpowiadającej liczbie delegatur.

4. W przypadkach uzasadnionych liczbą lub zakresem wykonywanych zadań, w szczególności w urzędach celno-skarbowych obsługujących granicę zewnętrzną UE lub porty morskie i lotnicze oraz w urzędach celno-skarbowych, w których są tworzone centra kompetencyjne lub są wykonywane zadania scentralizowane, na wniosek naczelnika urzędu celno-skarbowego dyrektor izby, za zgodą Ministra, może utworzyć dodatkowe stanowisko zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego.

5.19) W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, których rozmiar przekracza możliwość prawidłowego funkcjonowania urzędu celno-skarbowego, na wniosek naczelnika urzędu celno-skarbowego dyrektor izby może, za zgodą Ministra, utworzyć dodatkowe stanowisko zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej, jednak nie dłuższy niż do 7 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo zniesienia stanu klęski żywiołowej.

6.19) Dyrektor izby, w drodze zarządzenia, określa zakres zadań zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w ust. 5. O treści zarządzenia dyrektor izby niezwłocznie informuje Szefa KAS.

§ 26. 1. W urzędzie celno-skarbowym tworzy się:

1) pion wsparcia;

2) pion kontroli celno-skarbowej;

3) pion analityki;

4) pion orzecznictwa;

5) pion zwalczania przestępczości ekonomicznej;

6) pion obsługi zgłoszeń celnych.

2. W urzędach celno-skarbowych obsługujących lądową granicę UE tworzy się pion celno-graniczny.

3. Za zgodą Ministra pion celno-graniczny może być również utworzony w urzędach celno-skarbowych obsługujących porty morskie i lotnicze.

4. Piony, o których mowa w ust. 1-3, podlegają bezpośrednio naczelnikowi urzędu celno-skarbowego albo zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego.

5.20) Przepisu ust. 4 nie stosuje się do stanowiska zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego utworzonego na podstawie § 25 ust. 5.

§ 27. 1. W urzędzie celno-skarbowym mogą być tworzone:

1) wewnętrzne komórki organizacyjne:

a) wydziały - składające się co najmniej z 20 pracowników, włącznie z naczelnikiem wydziału,

b) działy - składające się co najmniej z 10 pracowników, włącznie z kierownikiem działu,

c) referaty - składające się z co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem referatu,

d) wieloosobowe stanowiska-składające się z co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem,

e) jednoosobowe stanowiska;

2) zewnętrzne komórki organizacyjne - oddziały celne;

3) terenowe komórki kontroli wyodrębnione z komórek kontroli celno-skarbowej rynku.

2. Komórek, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie tworzy się w miejscowościach, w których funkcjonują oddziały celne, komórki kontroli celno-skarbowej lub komórki dochodzeniowo-śledcze.

3. Komórki organizacyjne, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 lit. b-e i pkt 3, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórek organizacyjnych, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 lit. a albo lit. b.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do delegatur urzędów celno-skarbowych.

§ 28. 1. W oddziałach celnych mogą być tworzone komórki organizacyjne, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1 lit. c-e, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Referaty mogą być tworzone w oddziałach celnych, w których liczba pracowników wynosi więcej niż 30 pracowników.

3. W oddziałach celnych wyznaczonych przez dyrektora izby funkcjonują Centra Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO), zapewniające kompleksową obsługę elektronicznych dokumentów celnych w ramach właściwości naczelnika urzędu celno-skarbowego.

§ 29. 1. Delegaturą urzędu celno-skarbowego kieruje zastępca naczelnika urzędu celno-skarbowego wyznaczony przez naczelnika urzędu.

2. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału, działem, referatem i oddziałem celnym kieruje kierownik, a wieloosobowym stanowiskiem osoba wyznaczona odpowiednio przez naczelnika urzędu albo kierownika oddziału celnego.

3. W przypadku oddziałów celnych, w których jest zatrudnionych więcej niż 60 pracowników, kierownik oddziału celnego może kierować pracą oddziału przy pomocy jednego zastępcy kierownika oddziału celnego.

4. W przypadku komórek dochodzeniowo-śledczych i komórek realizacji, w których jest zatrudnionych więcej niż 60 pracowników, kierujący komórką organizacyjną może kierować pracą komórki przy pomocy jednego zastępcy kierującego komórką.

§ 30. Statut urzędu celno-skarbowego określa załącznik nr 9 do zarządzenia.

Rozdział 6

Krajowa Szkoła Skarbowości

§ 31. Siedzibą Szkoły jest Warszawa.

§ 32. W ramach struktury organizacyjnej Szkoły funkcjonują filie w Białobrzegach, Jastrzębiej Górze, Krakowie, Muszynie, Otwocku, Przemyślu i Wrocławiu.

§ 33. 1. Dyrektor Szkoły realizuje zadania przy pomocy zastępcy albo zastępców dyrektora Szkoły, głównego księgowego i kierowników filii Szkoły.

2. Ustala się liczbę stanowisk zastępcy dyrektora Szkoły na nie większą niż 2.

§ 34. 1. W Szkole mogą być tworzone:

1) działy - składające się z co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem działu;

2) zespoły - składające się z co najmniej 3 pracowników, włącznie z kierującym zespołem;

3) wieloosobowe stanowiska - składające się z co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem;

4) jednoosobowe stanowiska.

2. W filiach Szkoły mogą być tworzone komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.

3. Struktura organizacyjna obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, może być dwustopniowa.

4. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

5. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 35. Powołuje się Radę Programową Szkoły, zwaną dalej "Radą", która jest organem opiniującym i doradczym Szkoły.

§ 36. 1. Rada składa się z nie więcej niż 7 członków.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje Minister na wniosek dyrektora Szkoły.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wymaga zaopiniowania przez Szefa KAS.

4. Członkiem Rady może zostać wyłącznie osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.

5. W uzasadnionych przypadkach członkiem Rady może zostać osoba niespełniająca warunku, o którym mowa w ust. 3.

§ 37. 1. Kadencja członków Rady trwa 4 lata.

2. Członkiem Rady można być nie więcej niż dwie kadencje.

3. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą śmierci członka Rady albo jego odwołania.

4. W razie odwołania członka Rady albo jego śmierci, jego następca pełni obowiązki do końca kadencji zastępowanego członka Rady.

§ 38. 1. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady i zastępcę Przewodniczącego Rady.

2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i kieruje jej pracami.

§ 39. 1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu.

2. Głosowania są jawne, chyba że Rada postanowi inaczej.

3. W posiedzeniach Rady z prawem głosu uczestniczy dyrektor Szkoły.

4. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę.

§ 40. Statut Szkoły określa załącznik nr 10 do zarządzenia.

Rozdział 7

Centra kompetencyjne oraz zadania scentralizowane

§ 41. 1. W izbach, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych mogą być tworzone centra kompetencyjne.

2. Zakres zadań realizowanych w centrach kompetencyjnych określa regulamin właściwej jednostki organizacyjnej KAS.

§ 42. 1. W izbach, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych mogą być realizowane zadania scentralizowane.

2. Zakres zadań scentralizowanych określa regulamin właściwej jednostki organizacyjnej KAS.

§ 43. Wykaz izb, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych, w których tworzy się centra kompetencyjne lub w których są wykonywane zadania scentralizowane oraz zakresy zadań wykonywanych przez centra kompetencyjne i zadań scentralizowanych określa załącznik nr 11 do zarządzenia.

Rozdział 8

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 44. (pominięty).21)

§ 45. (pominięty).21)

§ 46. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2019 r. poz. 1).

§ 47. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do zarządzenia Ministra Finansów
z dnia 5 lutego 2019 r. (poz. 12)

Załącznik Nr 1

KODY IDENTYFIKACYJNE KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ

Lp.

Krajowa Informacja Skarbowa Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej Wydział Krajowej Informacji Skarbowej

Kod identyfikacyjny

1

2

 

 

Krajowa Informacja Skarbowa

0110

1)

Delegatura w Bielsku-Białej

0111

2)

Delegatura w Lesznie

0112

3)

Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

0113

4)

Delegatura w Płocku

0114

5)

Delegatura w Toruniu

0115

6)

Wydział KIS w Będzinie

0116

7)

Wydział KIS w Cieszynie

0117

 

Załącznik Nr 2

KODY IDENTYFIKACYJNE IZB, URZĘDÓW SKARBOWYCH, URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH, DELEGATUR URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ ODDZIAŁÓW CELNYCH, W TYM ODDZAŁÓW CELNYCH, OBSŁUGUJĄCYCH PRZEJŚCIA GRANICZNE

Lp.

Izba administracji skarbowej Urząd skarbowy Urząd celno-skarbowy Delegatura urzędu celno-skarbowego Oddział celny

Kod identyfikacyjny

Inne dopuszczalne kody jednostki na potrzeby systemów IT

Oddziały celne obsługujące przejścia graniczne

1

2

3

4

5

I

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE

0601

300000

 

1

Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej

0602

060230

 

2

Urząd Skarbowy w Biłgoraju

0603

060330

 

3

Urząd Skarbowy w Chełmie

0604

060430

 

4

Urząd Skarbowy w Hrubieszowie

0605

060530

 

5

Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim

0606

060630

 

6

Urząd Skarbowy w Krasnymstawie

0607

060730

 

7

Urząd Skarbowy w Kraśniku

0608

060830

 

8

Urząd Skarbowy w Lubartowie

0609

060930

 

9

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

0610

061030

 

10

Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie

0611

061130

 

11

Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie

0612

061230

 

12

Urząd Skarbowy w Łukowie

0613

061330

 

13

Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim

0614

061430

 

14

Urząd Skarbowy w Parczewie

0615

061530

 

15

Urząd Skarbowy w Puławach

0616

061630

 

16

Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim

0617

061730

 

17

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim

0618

061830

 

18

Urząd Skarbowy we Włodawie

0619

061930

 

19

Urząd Skarbowy w Zamościu

0620

062030

 

20

Urząd Skarbowy w Łęcznej

0621

062130

 

21

Urząd Skarbowy w Rykach

0622

062230

 

22

Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie

0671

067130

 

23

Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej

308000

 

 

1)

Delegatura UCS w Białej Podlaskiej

301000

 

 

a)

Oddział Celny w Białej Podlaskiej

301010

 

 

b)

Oddział Celny w Małaszewiczach

301020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Koroszczynie

301040

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Terespolu

301050

 

przejście graniczne

e)

Oddział Celny Drogowy w Terespolu

301060

 

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Sławatyczach

301070

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Lublinie

302000

 

 

a)

Oddział Celny w Lublinie

302010

 

 

b)

Oddział Celny w Puławach

302020

 

 

c)

Oddział Celny w Chełmie

302040

 

 

d)

Oddział Celny w Dorohusku

302050

 

przejście graniczne

e)

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

302060

 

przejście graniczne

f)

Oddział Celny Port Lotniczy Lublin

302070

 

przejście graniczne

g)

Oddział Celny Pocztowy w Lublinie

302080

 

 

3)

Delegatura UCS w Zamościu

303000

 

 

a)

Oddział Celny w Zamościu

303010

 

 

b)

Oddział Celny w Hrebennem

303020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Hrubieszowie

303030

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Zosinie

303040

 

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim

303080

 

 

f)

Oddział Celny w Dołhobyczowie

303091

 

przejście graniczne

II

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU

2001

310000

 

1

Urząd Skarbowy w Augustowie

2002

200231

 

2

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku

2003

200331

 

3

Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku

2004

200431

 

4

Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim

2005

200531

 

5

Urząd Skarbowy w Grajewie

2006

200631

 

6

Urząd Skarbowy w Kolnie

2007

200731

 

7

Urząd Skarbowy w Łomży

2008

200831

 

8

Urząd Skarbowy w Mońkach

2009

200931

 

9

Urząd Skarbowy w Siemiatyczach

2010

201031

 

10

Urząd Skarbowy w Sokółce

2011

201131

 

11

Urząd Skarbowy w Suwałkach

2012

201231

 

12

Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem

2013

201331

 

13

Urząd Skarbowy w Zambrowie

2014

201431

 

14

Urząd Skarbowy w Hajnówce

2015

201531

 

15

Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku

2071

207131

 

16

Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku

318000

 

 

1)

Delegatura UCS w Białymstoku

311000

 

 

a)

Oddział Celny w Białymstoku

311010

 

 

b)

Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy

311020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy

311030

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Siemianówce

311050

 

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Połowcach

311060

 

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Bobrownikach

311070

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Łomży

312000

 

 

a)

Oddział Celny w Łomży

312010

 

 

3)

Delegatura UCS w Suwałkach

313000

 

 

a)

Oddział Celny w Suwałkach

313010

 

 

b)

Oddział Celny w Augustowie

313020

 

przejście graniczne

III

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDAŃSKU

2201

320000

 

1

Urząd Skarbowy w Bytowie

2202

220232

 

2

Urząd Skarbowy w Chojnicach

2203

220332

 

3

Urząd Skarbowy w Człuchowie

2204

220432

 

4

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku

2205

220532

 

5

Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku

2206

220632

 

6

Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku

2207

220732

 

7

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni

2208

220832

 

8

Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni

2209

220932

 

9

Urząd Skarbowy w Kartuzach

2210

221032

 

10

Urząd Skarbowy w Kościerzynie

2211

221132

 

11

Urząd Skarbowy w Kwidzynie

2212

221232

 

12

Urząd Skarbowy w Lęborku

2213

221332

 

13

Urząd Skarbowy w Malborku

2214

221432

 

14

Urząd Skarbowy w Pucku

2215

221532

 

15

Urząd Skarbowy w Słupsku

2216

221632

 

16

Urząd Skarbowy w Sopocie

2217

221732

 

17

Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdańskim

2218

221832

 

18

Urząd Skarbowy w Tczewie

2219

221932

 

19

Urząd Skarbowy w Wejherowie

2220

222032

 

20

Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim

2221

222132

 

21

Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku

2271

227132

 

22

Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni

328000

 

 

1)

Delegatura UCS w Gdyni

321000

 

 

a)

Oddział Celny "Basen V" w Gdyni

321010

 

przejście graniczne

b)

Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni

321030

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni

321050

 

 

d)

Oddział Celny "Nabrzeże Bułgarskie" w Gdyni

321070

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Gdańsku

322000

 

 

a)

Oddział Celny "Opłotki" w Gdańsku

322010

 

 

b)

Oddział Celny "Nabrzeże Wiślane" w Gdańsku

322020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny "Basen im. Władysława IV" w Gdańsku

322030

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo

322050

 

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Tczewie

322060

 

 

f)

Oddział Celny w Kwidzynie

322070

 

 

g)

Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku

322080

 

przejście graniczne

h)

Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim

322090

 

 

3)

Delegatura UCS w Słupsku

323000

 

 

a)

Oddział Celny w Słupsku

323010

 

 

b)

Oddział Celny w Chojnicach

323020

 

 

IV

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH

2401

330000

 

1

Urząd Skarbowy w Będzinie

2402

240233

 

2

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

2403

240333

 

3

Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

2404

240433

 

4

Urząd Skarbowy w Bytomiu

2405

240533

 

5

Urząd Skarbowy w Chorzowie

2406

240633

 

6

Urząd Skarbowy w Cieszynie

2407

240733

 

7

Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach

2408

240833

 

8

Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie

2409

240933

 

9

Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie

2410

241033

 

10

Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej

2411

241133

 

11

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach

2412

241233

 

12

Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach

2413

241333

 

13

Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju

2414

241433

 

14

Urząd Skarbowy w Jaworznie

2415

241533

 

15

Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach

2416

241633

 

16

Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach

2417

241733

 

17

Urząd Skarbowy w Kłobucku

2418

241833

 

18

Urząd Skarbowy w Lublińcu

2419

241933

 

19

Urząd Skarbowy w Mikołowie

2420

242033

 

20

Urząd Skarbowy w Mysłowicach

2421

242133

 

21

Urząd Skarbowy w Myszkowie

2422

242233

 

22

Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich

2423

242333

 

23

Urząd Skarbowy w Pszczynie

2424

242433

 

24

Urząd Skarbowy w Raciborzu

2425

242533

 

25

Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej

2426

242633

 

26

Urząd Skarbowy w Rybniku

2427

242733

 

27

Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich

2428

242833

 

28

Urząd Skarbowy w Sosnowcu

2429

242933

 

29

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach

2430

243033

 

30

Urząd Skarbowy w Tychach

2431

243133

 

31

Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim

2432

243233

 

32

Urząd Skarbowy w Zabrzu

2433

243333

 

33

Urząd Skarbowy w Zawierciu

2434

243433

 

34

Urząd Skarbowy w Żorach

2435

243533

 

35

Urząd Skarbowy w Żywcu

2436

243633

 

36

Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu

2471

247133

 

37

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

2472

247233

 

38

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach

338000

 

 

1)

Delegatura UCS w Katowicach

331000

 

 

a)

Oddział Celny w Chorzowie

331010

 

 

b)

Oddział Celny w Tychach

331020

 

 

c)

Oddział Celny w Sławkowie

331030

 

 

d)

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

331040

 

przejście graniczne

e)

Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

331050

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Rybniku

332000

 

 

a)

Oddział Celny w Gliwicach

332010

 

 

b)

Oddział Celny w Raciborzu

332030

 

 

c)

Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu

332040

 

 

3)

Delegatura UCS w Częstochowie

333000

 

 

a)

Oddział Celny w Częstochowie

333010

 

 

4)

Delegatura UCS w Bielsku-Białej

335000

 

 

a)

Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach

335010

 

 

b)

Oddział Celny w Żywcu

335020

 

 

V

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH

2601

340000

 

1

Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju

2602

260234

 

2

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie

2603

260334

 

3

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

2604

260434

 

4

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

2605

260534

 

5

Urząd Skarbowy w Końskich

2606

260634

 

6

Urząd Skarbowy w Opatowie

2607

260734

 

7

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

2608

260834

 

8

Urząd Skarbowy w Pińczowie

2609

260934

 

9

Urząd Skarbowy w Sandomierzu

2610

261034

 

10

Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej

2611

261134

 

11

Urząd Skarbowy w Starachowicach

2612

261234

 

12

Urząd Skarbowy w Staszowie

2613

261334

 

13

Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej

2614

261434

 

14

Urząd Skarbowy we Włoszczowie

2615

261534

 

15

Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach

2671

267134

 

16

Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach

348000

 

 

1)

Delegatura UCS w Kielcach

341000

 

 

a)

Oddział Celny w Kielcach

341010

 

 

b)

Oddział Celny w Starachowicach

341020

 

 

c)

Oddział Celny w Sandomierzu

341030

 

 

VI

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE

1201

350000

 

1

Urząd Skarbowy w Bochni

1202

120235

 

2

Urząd Skarbowy w Brzesku

1203

120335

 

3

Urząd Skarbowy w Chrzanowie

1204

120435

 

4

Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej

1205

120535

 

5

Urząd Skarbowy w Gorlicach

1206

120635

 

6

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków

1207

120735

 

7

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza

1208

120835

 

8

Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta

1209

120935

 

9

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze

1210

121035

 

10

Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik

1211

121135

 

11

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto

1212

121235

 

12

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście

1213

121335

 

13

Urząd Skarbowy w Limanowej

1214

121435

 

14

Urząd Skarbowy w Miechowie

1215

121535

 

15

Urząd Skarbowy w Myślenicach

1216

121635

 

16

Urząd Skarbowy w Nowym Sączu

1217

121735

 

17

Urząd Skarbowy w Nowym Targu

1218

121835

 

18

Urząd Skarbowy w Olkuszu

1219

121935

 

19

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu

1220

122035

 

20

Urząd Skarbowy w Proszowicach

1221

122135

 

21

Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej

1222

122235

 

22

Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie

1223

122335

 

23

Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie

1224

122435

 

24

Urząd Skarbowy w Wadowicach

1225

122535

 

25

Urząd Skarbowy w Wieliczce

1226

122635

 

26

Urząd Skarbowy w Zakopanem

1227

122735

 

27

Drugi Urząd Skarbowy Kraków

1228

122835

 

28

Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie

1271

127135

 

29

Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie

358000

 

 

1)

Delegatura UCS w Krakowie

351000

 

 

a)

Oddział Celny II w Krakowie

351020

 

 

b)

Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice

351030

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Chyżnem

351050

 

 

d)

Oddział Celny w Andrychowie

351060

 

 

2)

Delegatura UCS w Nowym Sączu

353000

 

 

a)

Oddział Celny w Nowym Sączu

353010

 

 

b)

Oddział Celny w Tarnowie

353030

 

 

VII

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI

1001

360000

 

1

Urząd Skarbowy w Bełchatowie

1002

100236

 

2

Urząd Skarbowy w Brzezinach

1003

100336

 

3

Urząd Skarbowy w Głownie

1004

100436

 

4

Urząd Skarbowy w Kutnie

1005

100536

 

5

Urząd Skarbowy w Łasku

1006

100636

 

6

Urząd Skarbowy w Łowiczu

1007

100736

 

7

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

1008

100836

 

8

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

1009

100936

 

9

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna

1010

101036

 

10

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna

1011

101136

 

11

Urząd Skarbowy Łódź-Polesie

1012

101236

 

12

Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście

1013

101336

 

13

Urząd Skarbowy Łódź-Widzew

1014

101436

 

14

Urząd Skarbowy w Opocznie

1015

101536

 

15

Urząd Skarbowy w Pabianicach

1016

101636

 

16

Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim

1017

101736

 

17

Urząd Skarbowy w Poddębicach

1018

101836

 

18

Urząd Skarbowy w Radomsku

1019

101936

 

19

Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej

1020

102036

 

20

Urząd Skarbowy w Sieradzu

1021

102136

 

21

Urząd Skarbowy w Skierniewicach

1022

102236

 

22

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

1023

102336

 

23

Urząd Skarbowy w Wieluniu

1024

102436

 

24

Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli

1025

102536

 

25

Urząd Skarbowy w Zgierzu

1026

102636

 

26

Urząd Skarbowy w Wieruszowie

1027

102736

 

27

Urząd Skarbowy w Łęczycy

1028

102836

 

28

Urząd Skarbowy w Pajęcznie

1029

102936

 

29

Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi

1071

107136

 

30

Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi

368000

 

 

1)

Delegatura UCS I w Łodzi

361000

 

 

a)

Oddział Celny I w Łodzi

361010

 

 

b)

Oddział Celny w Sieradzu

361030

 

 

2)

Delegatura UCS II w Łodzi

362000

 

 

a)

Oddział Celny II w Łodzi

362010

 

 

b)

Oddział Celny w Kutnie

362030

 

 

c)

Oddział Celny Port Lotniczy Łódź-Lublinek

362040

 

przejście graniczne

3)

Delegatura UCS w Piotrkowie Trybunalskim

363000

 

 

a)

Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim

363010

 

 

VIII

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIE

2801

370000

 

1

Urząd Skarbowy w Bartoszycach

2802

280237

 

2

Urząd Skarbowy w Braniewie

2803

280337

 

3

Urząd Skarbowy w Działdowie

2804

280437

 

4

Urząd Skarbowy w Elblągu

2805

280537

 

5

Urząd Skarbowy w Ełku

2806

280637

 

6

Urząd Skarbowy w Giżycku

2807

280737

 

7

Urząd Skarbowy w Iławie

2808

280837

 

8

Urząd Skarbowy w Kętrzynie

2809

280937

 

9

Urząd Skarbowy w Nidzicy

2810

281037

 

10

Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim

2811

281137

 

11

Urząd Skarbowy w Olecku

2812

281237

 

12

Urząd Skarbowy w Olsztynie

2813

281337

 

13

Urząd Skarbowy w Ostródzie

2814

281437

 

14

Urząd Skarbowy w Piszu

2815

281537

 

15

Urząd Skarbowy w Szczytnie

2816

281637

 

16

Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie

2871

287137

 

17

Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie

378000

 

 

1)

Delegatura UCS w Olsztynie

371000

 

 

a)

Oddział Celny w Olsztynie

371010

 

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Korszach

371020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Bezledach

371030

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Bartoszycach

371040

 

 

e)

Oddział Celny w Ełku

371050

 

 

f)

Oddział Celny w Gołdapi

371060

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Elblągu

372000

 

 

a)

Oddział Celny w Elblągu

372010

 

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Braniewie

372020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Gronowie

372030

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Iławie

372040

 

 

e)

Oddział Celny w Grzechotkach

372050

 

przejście graniczne

IX

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU

1601

380000

 

1

Urząd Skarbowy w Brzegu

1602

160238

 

2

Urząd Skarbowy w Głubczycach

1603

160338

 

3

Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu

1604

160438

 

4

Urząd Skarbowy w Kluczborku

1605

160538

 

5

Urząd Skarbowy w Namysłowie

1606

160638

 

6

Urząd Skarbowy w Nysie

1607

160738

 

7

Urząd Skarbowy w Oleśnie

1608

160838

 

8

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

1609

160938

 

9

Drugi Urząd Skarbowy w Opolu

1610

161038

 

10

Urząd Skarbowy w Prudniku

1611

161138

 

11

Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich

1612

161238

 

12

Urząd Skarbowy w Krapkowicach

1613

161338

 

13

Opolski Urząd Skarbowy w Opolu

1671

167138

 

14

Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu

388000

 

 

1)

Delegatura UCS w Opolu

381000

 

 

a)

Oddział Celny w Opolu

381010

 

 

b)

Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu

381030

 

 

c)

Oddział Celny w Nysie

381040

 

 

X

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU

3001

390000

 

1

Urząd Skarbowy w Czarnkowie

3002

300239

 

2

Urząd Skarbowy w Gnieźnie

3003

300339

 

3

Urząd Skarbowy w Gostyniu

3004

300439

 

4

Urząd Skarbowy w Grodzisku Wielkopolskim

3005

300539

 

5

Urząd Skarbowy w Jarocinie

3006

300639

 

6

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu

3007

300739

 

7

Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu

3008

300839

 

8

Urząd Skarbowy w Kępnie

3009

300939

 

9

Urząd Skarbowy w Kole

3010

301039

 

10

Urząd Skarbowy w Koninie

3011

30113922)

 

11

Urząd Skarbowy w Kościanie

3012

301239

 

12

Urząd Skarbowy w Krotoszynie

3013

301339

 

13

Urząd Skarbowy w Lesznie

3014

301439

 

14

Urząd Skarbowy w Międzychodzie

3015

301539

 

15

Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu

3016

301639

 

16

Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim

3017

301739

 

17

Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie

3018

301839

 

18

Urząd Skarbowy w Pile

3019

301939

 

19

Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald

3020

302039

 

20

Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce

3021

302139

 

21

Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto

3022

302239

 

22

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

3023

302339

 

23

Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady

3025

302539

 

24

Urząd Skarbowy Poznań-Wilda

3026

302639

 

25

Urząd Skarbowy w Rawiczu

3027

302739

 

26

Urząd Skarbowy w Słupcy

3028

302839

 

27

Urząd Skarbowy w Szamotułach

3029

302939

 

28

Urząd Skarbowy w Śremie

3030

303039

 

29

Urząd Skarbowy w Środzie Wielkopolskiej

3031

303139

 

30

Urząd Skarbowy w Turku

3032

303239

 

31

Urząd Skarbowy w Wągrowcu

3033

303339

 

32

Urząd Skarbowy w Wolsztynie

3034

303439

 

33

Urząd Skarbowy we Wrześni

3035

303539

 

34

Urząd Skarbowy w Złotowie

3036

303639

 

35

Urząd Skarbowy w Chodzieży

3037

303739

 

36

Urząd Skarbowy w Obornikach

3038

303839

 

37

Urząd Skarbowy w Pleszewie

3039

303939

 

38

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

3071

307139

 

39

Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu

3072

307239

 

40

Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu

398000

 

 

1)

Delegatura UCS w Poznaniu

391000

 

 

a)

Oddział Celny w Poznaniu

391010

 

 

b)

Oddział Celny "MTP" w Poznaniu

391020

 

 

c)

Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica

391030

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Gadkach

391040

 

 

2)

Delegatura UCS w Pile

392000

 

 

a)

Oddział Celny w Pile

392010

 

 

3)

Delegatura UCS w Lesznie

393000

 

 

a)

Oddział Celny w Lesznie

393010

 

 

b)

Oddział Celny w Nowym Tomyślu

393020

 

 

4)

Delegatura UCS w Kaliszu

394000

 

 

a)

Oddział Celny w Kaliszu

394010

 

 

b)

Oddział Celny w Koninie

394020

 

 

XI

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE

1801

400000

 

1

Urząd Skarbowy w Brzozowie

1802

180240

 

2

Urząd Skarbowy w Dębicy

1803

180340

 

3

Urząd Skarbowy w Jarosławiu

1804

180440

 

4

Urząd Skarbowy w Jaśle

1805

180540

 

5

Urząd Skarbowy w Kolbuszowej

1806

180640

 

6

Urząd Skarbowy w Krośnie

1807

180740

 

7

Urząd Skarbowy w Lesku

1808

180840

 

8

Urząd Skarbowy w Leżajsku

1809

180940

 

9

Urząd Skarbowy w Lubaczowie

1810

181040

 

10

Urząd Skarbowy w Łańcucie

1811

181140

 

11

Urząd Skarbowy w Mielcu

1812

181240

 

12

Urząd Skarbowy w Przemyślu

1813

181340

 

13

Urząd Skarbowy w Przeworsku

1814

181440

 

14

Urząd Skarbowy w Ropczycach

1815

181540

 

15

Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie

1816

181640

 

16

Urząd Skarbowy w Sanoku

1817

181740

 

17

Urząd Skarbowy w Stalowej Woli

1818

181840

 

18

Urząd Skarbowy w Strzyżowie

1819

181940

 

19

Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu

1820

182040

 

20

Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych

1821

182140

 

21

Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie

1822

182240

 

22

Urząd Skarbowy w Nisku

1823

182340

 

23

Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie

1871

187140

 

24

Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu

408000

 

 

1)

Delegatura UCS w Przemyślu

401000

 

 

a)

Oddział Celny w Przemyślu

401010

 

 

b)

Oddział Celny w Medyce

401030

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Kolejowy Przemyśl-Medyka

401040

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Jarosławiu

401050

 

 

e)

Oddział Celny w Korczowej

401060

 

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Budomierzu

401080

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Rzeszowie

402000

 

 

a)

Oddział Celny w Rzeszowie

402010

 

 

b)

Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

402020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Dębicy

402040

 

 

d)

Oddział Celny w Stalowej Woli

402050

 

 

e)

Oddział Celny w Mielcu

402060

 

 

3)

Delegatura UCS w Krośnie

404000

 

 

a)

Oddział Celny w Krośnie

404010

 

 

b)

Oddział Celny w Krościenku

404030

 

przejście graniczne

XII

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

0801

410000

 

1

Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim

0802

080241

 

2

Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim

0803

080341

 

3

Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu

0804

080441

 

4

Urząd Skarbowy w Nowej Soli

0805

080541

 

5

Urząd Skarbowy w Słubicach

0806

080641

 

6

Urząd Skarbowy w Świebodzinie

0807

080741

 

7

Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

0808

080841

 

8

Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

0809

080941

 

9

Urząd Skarbowy w Żaganiu

0810

081041

 

10

Urząd Skarbowy w Żarach

0811

081141

 

11

Urząd Skarbowy w Drezdenku

0812

081241

 

12

Urząd Skarbowy w Sulęcinie

0813

081341

 

13

Urząd Skarbowy we Wschowie

0814

081441

 

14

Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

0871

087141

 

15

Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim

418000

 

 

1)

Delegatura UCS w Zielonej Górze

411000

 

 

a)

Oddział Celny w Zielonej Górze

411010

 

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Olszynie

411020

 

 

2)

Delegatura UCS w Rzepinie

412000

 

 

a)

Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412010

 

 

b)

Oddział Celny w Świecku

412020

 

 

XIII

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE

3201

420000

 

1

Urząd Skarbowy w Białogardzie

3202

320242

 

2

Urząd Skarbowy w Choszcznie

3203

320342

 

3

Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim

3204

320442

 

4

Urząd Skarbowy w Goleniowie

3205

320542

 

5

Urząd Skarbowy w Gryficach

3206

320642

 

6

Urząd Skarbowy w Gryfinie

3207

320742

 

7

Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim

3208

320842

 

8

Urząd Skarbowy w Kołobrzegu

3209

320942

 

9

Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie

3210

321042

 

10

Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie

3211

321142

 

11

Urząd Skarbowy w Myśliborzu

3212

321242

 

12

Urząd Skarbowy w Pyrzycach

3213

321342

 

13

Urząd Skarbowy w Stargardzie

3214

321442

 

14

Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie

3215

321542

 

15

Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie

3216

321642

 

16

Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie

3217

321742

 

17

Urząd Skarbowy w Szczecinku

3218

321842

 

18

Urząd Skarbowy w Świnoujściu

3219

321942

 

19

Urząd Skarbowy w Wałczu

3220

322042

 

20

Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie

3271

327142

 

21

Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie

428000

 

 

1)

Delegatura UCS w Szczecinie

421000

 

 

a)

Oddział Celny w Szczecinie

421010

 

 

b)

Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie

421030

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów

421050

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Stargardzie

421060

 

 

e)

Oddział Celny w Świnoujściu

421080

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Koszalinie

422000

 

 

a)

Oddział Celny w Koszalinie

422010

 

 

b)

Oddział Celny w Kołobrzegu

422020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Szczecinku

422030

 

 

XIV

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY

0401

430000

 

1

Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim

0402

040243

 

2

Urząd Skarbowy w Brodnicy

0403

040343

 

3

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

0404

040443

 

4

Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

0405

040543

 

5

Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

0406

040643

 

6

Urząd Skarbowy w Chełmnie

0407

040743

 

7

Urząd Skarbowy w Grudziądzu

0408

040843

 

8

Urząd Skarbowy w Inowrocławiu

0409

040943

 

9

Urząd Skarbowy w Lipnie

0410

041043

 

10

Urząd Skarbowy w Mogilnie

0411

041143

 

11

Urząd Skarbowy w Nakle Nad Notecią

0412

041243

 

12

Urząd Skarbowy w Radziejowie

0413

041343

 

13

Urząd Skarbowy w Rypinie

0414

041443

 

14

Urząd Skarbowy w Świeciu

0415

041543

 

15

Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu

0416

041643

 

16

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu

0417

041743

 

17

Urząd Skarbowy w Tucholi

0418

041843

 

18

Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie

0419

041943

 

19

Urząd Skarbowy we Włocławku

0420

042043

 

20

Urząd Skarbowy w Żninie

0421

042143

 

21

Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu

0422

042243

 

22

Urząd Skarbowy w Sępolnie Krajeńskim

0423

042343

 

23

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

0471

047143

 

24

Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu

438000

 

 

1)

Delegatura UCS w Bydgoszczy

431000

 

 

a)

Oddział Celny II w Bydgoszczy

431020

 

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Inowrocławiu

431030

 

 

2)

Delegatura UCS w Toruniu

432000

 

 

a)

Oddział Celny w Toruniu

432010

 

 

b)

Oddział Celny we Włocławku

432030

 

 

c)

Oddział Celny w Grudziądzu

432040

 

 

XV

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE

1401

440000

 

1

Urząd Skarbowy w Białobrzegach

1402

140244

 

2

Urząd Skarbowy w Ciechanowie

1403

140344

 

3

Urząd Skarbowy w Garwolinie

1404

140444

 

4

Urząd Skarbowy w Gostyninie

1405

140544

 

5

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim

1406

140644

 

6

Urząd Skarbowy w Grójcu

1407

140744

 

7

Urząd Skarbowy w Kozienicach

1408

140844

 

8

Urząd Skarbowy w Legionowie

1409

140944

 

9

Urząd Skarbowy w Łosicach

1410

141044

 

10

Urząd Skarbowy w Makowie Mazowieckim

1411

141144

 

11

Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim

1412

141244

 

12

Urząd Skarbowy w Mławie

1413

141344

 

13

Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim

1414

141444

 

14

Urząd Skarbowy w Ostrołęce

1415

141544

 

15

Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej

1416

141644

 

16

Urząd Skarbowy w Otwocku

1417

141744

 

17

Urząd Skarbowy w Piasecznie

1418

141844

 

18

Urząd Skarbowy w Płocku

1419

141944

 

19

Urząd Skarbowy w Płońsku

1420

142044

 

20

Urząd Skarbowy w Pruszkowie

1421

142144

 

21

Urząd Skarbowy w Przasnyszu

1422

142244

 

22

Urząd Skarbowy w Pułtusku

1423

142344

 

23

Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu

1424

142444

 

24

Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu

1425

142544

 

25

Urząd Skarbowy w Siedlcach

1426

142644

 

26

Urząd Skarbowy w Sierpcu

1427

142744

 

27

Urząd Skarbowy w Sochaczewie

1428

142844

 

28

Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim

1429

142944

 

29

Urząd Skarbowy w Szydłowcu

1430

143044

 

30

Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo

1431

143144

 

31

Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany

1432

143244

 

32

Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

1433

143344

 

33

Urząd Skarbowy Warszawa-Praga

1434

143444

 

34

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

1435

143544

 

35

Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

1436

143644

 

36

Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

1437

143744

 

37

Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów

1438

143844

 

38

Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer

1439

143944

 

39

Urząd Skarbowy Warszawa-Wola

1440

144044

 

40

Urząd Skarbowy w Węgrowie

1441

144144

 

41

Urząd Skarbowy w Wołominie

1442

144244

 

42

Urząd Skarbowy w Wyszkowie

1443

144344

 

43

Urząd Skarbowy w Zwoleniu

1444

144444

 

44

Urząd Skarbowy w Żurominie

1445

144544

 

45

Urząd Skarbowy w Żyrardowie

1446

144644

 

46

Urząd Skarbowy w Lipsku

1447

144744

 

47

Urząd Skarbowy w Przysusze

1448

144844

 

48

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

1449

144944

 

49

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

1471

147144

 

50

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

1472

147244

 

51

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu

1473

147344

 

52

Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie

448000

 

 

1)

Delegatura UCS I w Warszawie

441000