REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 140

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 15 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2020 r. poz. 16, z późn. zm.3) ) w załączniku nr 11 do zarządzenia w § 2 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Izba Administracji Skarbowej w Łodzi realizuje:

- zadania Centrum Kompetencyjnego wspierającego komórkę Ministerstwa do spraw poboru podatków w zakresie usług elektronicznych,

- zadania Centrum Kompetencyjnego wspierającego komórkę Ministerstwa do spraw poboru opłat drogowych w zakresie:

- - zadań określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37gf ust. 7 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021 r. poz. 802, 1005 i 1595),

- - zadań określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.13hb ust. 1bc ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595),

- zadania scentralizowane w zakresie:

- - obsługi wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytowej oraz procedury TIR realizowanych na podstawie Unijnego Kodeksu Celnego (UKC) i jego przepisów wykonawczych Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej (WPT) oraz Konwencji TIR,

- - obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych realizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zarówno krajowych jak i wewnątrzwspólnotowych, a także przemieszczeń po imporcie oraz z przeznaczeniem na eksport realizowana na podstawie ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych oraz rozporządzeń Rady Europy dotyczących podatku akcyzowego,

- - zabezpieczenia komunikacji z siecią CCN/CSI oraz usługi XML-EDIFACT/EDIFACT-XML dla Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego tj. pośredniczenie w wymianie komunikatów poprzez sieć CCN/CSI pomiędzy systemami wykorzystywanymi przez SISC a systemami innych administracji celno-skarbowych UE,

- - zapewnienia zintegrowanych danych taryfowych i podatkowych dla Służby Celno-Skarbowej oraz podmiotów gospodarczych w obszarze obrotu towarowego z zagranicą oraz odbiór danych taryfowych z systemu TARIC UE (wspólnej unijnej taryfy celnej), który jest głównym źródłem danych taryfowych dla wszystkich krajów członkowskich UE,

- - integracji danych z systemów celnych do celów analitycznych, statystycznych a także kontrolnych niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji,

- - obsługi procedury niedostępności planowanych i nieplanowanych systemów informatycznych funkcjonujących w ramach Systemu SISC,

- - nadawania/modyfikacji/usunięć kont użytkowników w aplikacji Baza Podmiotów Szczególnych,

- - utrzymania, administrowania oraz wsparcia merytorycznego i technicznego Portalu Podatkowego,

- - testowania systemów obsługiwanych w KAS pod względem funkcjonalnym po wprowadzeniu zmian w zakresie deklaracji podatkowych,

- - analizy funkcjonalnej systemów,

- - realizacji zadań pierwszej linii wsparcia użytkowników systemów Portalu Podatkowego, JPK, e-Deklaracje, e-PIT, kas online, sprawozdań finansowych,

- - realizacji zadań drugiej linii technicznego wsparcia eksperckiego dla KIS,

- - przygotowywania opisów formularzy w aplikacji OPFOR we współpracy z CIRF,

- - pierwszej linii wsparcia związanej z wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,

- - realizacji zadań, o których mowa w § 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych,".

§ 2.

Nie później niż do dnia 23 września 2021 r. Dyrektor Izb Administracji Skarbowej w Łodzi przedłoży Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej do zatwierdzenia projekt regulaminu organizacyjnego kierowanej przez niego izby, zgodny ze statutem nadanym zarządzeniem, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 464, 694, 802, 815, 954, 1003 i 1005.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2020 r. poz. 17, 20, 33 i 42 oraz z 2021 r. poz. 9, 33, 102 i 107.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA