REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 131

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 56) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po wyrazie "opinii" dodaje się wyrazy " , w tym do projektów aktów prawnych będących przedmiotem prac Forum";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. W pracach Forum uczestniczą osoby zainteresowane.

2. Do udziału w pracach Forum Przewodniczący Forum może zaprosić niezależnych ekspertów:

1) niebędących pracownikami organu podatkowego;

2) niewykonujących zawodu doradcy podatkowego, radcy prawnego lub adwokata.

3. Przewodniczący Forum może zaprosić do udziału w pracach Forum także osoby inne niż wymienione w ust. 1 i 2, w przypadku gdy uzna ich udział w pracach Forum za uzasadniony.";

3) w § 5:

a) w ust. 1 wyrazy "przynajmniej raz na kwartał" zastępuje się wyrazami "nie rzadziej niż dwa razy w roku",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Posiedzenia Forum odbywają się w miejscu wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (tryb zdalny).

1b. Przewodniczący Forum decyduje o organizacji posiedzenia w trybie zdalnym, po uwzględnieniu możliwości technicznych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.",

c) w ust. 2 wyraz "eksperci" zastępuje się wyrazami "niezależni eksperci";

4) w § 7:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przewodniczący Forum określa szczegółowy tryb i sposób pracy grup roboczych oraz liczbę ich uczestników.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przewodniczący Forum powołuje grupę roboczą wskazując:

1) uczestników Forum biorących udział w jej pracach, uwzględniając ich wiedzę oraz praktyczne doświadczenie w zakresie cen transferowych;

2) uczestnika Forum kierującego jej pracami.";

5) po § 7 dodaje się § 7a-7c w brzmieniu:

"§ 7a. Posiedzenie grupy roboczej odbywa się w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w trybie zdalnym.

§ 7b. 1. Posiedzenie grupy roboczej w trybie zdalnym może się odbyć z udziałem osób innych niż osoby, o których mowa w § 3 (formuła publiczna).

2. Przewodniczący Forum ogłasza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych komunikat o organizacji posiedzenia grupy roboczej w formule publicznej, który zawiera informacje o:

1) terminie pracy grupy roboczej;

2) sposobie zgłoszenia udziału w pracach grupy roboczej;

3) maksymalnej liczbie osób, które mogą uczestniczyć w posiedzeniu grupy roboczej z uwagi na ograniczenia lokalowe urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub możliwości techniczne tego urzędu;

4) sposobie zabierania głosu na posiedzeniu grupy roboczej.

§ 7c. Przewodniczący Forum może na posiedzeniu Forum lub posiedzeniu grupy roboczej zarządzić głosowanie w sprawie związanej z pracami Forum lub grupy roboczej.".

§ 2

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-01
  • Data wejścia w życie: 2021-09-02
  • Data obowiązywania: 2021-09-02

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA