| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się Forum Cen Transferowych, zwane dalej "Forum", jako zespół opiniodawczo-doradczy przy Ministrze Finansów.

§ 2.

Do zadań Forum należy przedstawianie Ministrowi Finansów opinii, analiz, wniosków oraz propozycji dotyczących usprawnienia i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych.

§ 3.

1. Do udziału w pracach Forum zapraszane są osoby mające praktyczne doświadczenie lub prowadzące badania naukowe w dziedzinie cen transferowych.

2. Przewodniczący Forum może zaprosić do udziału w pracach Forum, w charakterze ekspertów, osoby posiadające szczególną wiedzę i doświadczenie w zakresie cen transferowych.

§ 4.

1. Obsługę Forum zapewnia Departament Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów.

2. W skład kierownictwa Forum wchodzą:

1) Przewodniczący Forum - Dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów;

2) Zastępca Przewodniczącego Forum - wyznaczony przez Przewodniczącego Forum Zastępca Dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów;

3) Zastępca Przewodniczącego Forum - wyznaczony przez Przewodniczącego Forum Dyrektor albo Zastępca Dyrektora w pionie cen transferowych Departamentu Kluczowych Podmiotów Ministerstwa Finansów.

3. Posiedzeniami Forum kieruje Przewodniczący Forum, a w razie jego nieobecności - jeden z Zastępców Przewodniczącego Forum.

4. Przewodniczący Forum zgłasza propozycje zagadnień w zakresie, o którym mowa w § 2, mających być przedmiotem prac Forum.

§ 5.

1. Posiedzenia Forum zwołuje Przewodniczący Forum, przynajmniej raz na kwartał, w formie ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej Ministra Finansów, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, wskazując termin, miejsce oraz porządek dzienny posiedzenia Forum.

2. W pracach Forum uczestniczą zaproszeni eksperci oraz osoby zainteresowane, które zgłosiły swój udział na podstawie ogłoszenia o planowanym posiedzeniu Forum, o którym mowa w ust. 1.

3. Osoba zainteresowana udziałem w posiedzeniu Forum wysyła pocztą elektroniczną, na adres wskazany w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie zawierające imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu reprezentowanego. Jeden podmiot może być reprezentowany przez nie więcej niż dwie osoby. Z powodów organizacyjnych liczba uczestników danego posiedzenia Forum może zostać ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

§ 6.

1. Przewodniczący Forum może zarządzić rozpatrzenie danej kwestii poza posiedzeniem, w drodze korespondencyjnej - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

2. Rezultat prac Forum prezentowany jest przez Przewodniczącego Forum na kolejnym posiedzeniu Forum.

§ 7.

1. Zagadnienia będące przedmiotem prac Forum mogą być opracowywane w ramach grup roboczych.

2. Grupę roboczą powołuje Przewodniczący Forum, wskazując uczestników Forum biorących udział w jej pracach oraz uczestnika Forum kierującego jej pracami.

3. Rezultaty prac grupy roboczej prezentowane są na kolejnym posiedzeniu Forum przez uczestnika Forum kierującego pracami grupy roboczej.

§ 8.

1. Forum przedstawia w formie pisemnej opinie, analizy, wnioski oraz propozycje dotyczące usprawnienia i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych, które są publicznie udostępniane na stronie internetowej Ministra Finansów.

2. Opinie, analizy, wnioski i propozycje Forum nie są wiążące dla Ministra Finansów.

§ 9.

Uczestnikom Forum oraz osobom zaproszonym w charakterze ekspertów nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Forum oraz zwrot kosztów podróży i noclegów.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: T. Czerwińska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »