| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się Forum Cen Transferowych, zwane dalej "Forum", jako zespół opiniodawczo-doradczy przy Ministrze Finansów.

§ 2.

Do zadań Forum należy przedstawianie Ministrowi Finansów opinii, analiz, wniosków oraz propozycji dotyczących usprawnienia i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych.

§ 3.

1. Do udziału w pracach Forum zapraszane są osoby mające praktyczne doświadczenie lub prowadzące badania naukowe w dziedzinie cen transferowych.

2. Przewodniczący Forum może zaprosić do udziału w pracach Forum, w charakterze ekspertów, osoby posiadające szczególną wiedzę i doświadczenie w zakresie cen transferowych.

§ 4.

1. Obsługę Forum zapewnia Departament Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów.

2. W skład kierownictwa Forum wchodzą:

1) Przewodniczący Forum - Dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów;

2) Zastępca Przewodniczącego Forum - wyznaczony przez Przewodniczącego Forum Zastępca Dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów;

3) Zastępca Przewodniczącego Forum - wyznaczony przez Przewodniczącego Forum Dyrektor albo Zastępca Dyrektora w pionie cen transferowych Departamentu Kluczowych Podmiotów Ministerstwa Finansów.

3. Posiedzeniami Forum kieruje Przewodniczący Forum, a w razie jego nieobecności - jeden z Zastępców Przewodniczącego Forum.

4. Przewodniczący Forum zgłasza propozycje zagadnień w zakresie, o którym mowa w § 2, mających być przedmiotem prac Forum.

§ 5.

1. Posiedzenia Forum zwołuje Przewodniczący Forum, przynajmniej raz na kwartał, w formie ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej Ministra Finansów, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, wskazując termin, miejsce oraz porządek dzienny posiedzenia Forum.

2. W pracach Forum uczestniczą zaproszeni eksperci oraz osoby zainteresowane, które zgłosiły swój udział na podstawie ogłoszenia o planowanym posiedzeniu Forum, o którym mowa w ust. 1.

3. Osoba zainteresowana udziałem w posiedzeniu Forum wysyła pocztą elektroniczną, na adres wskazany w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie zawierające imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu reprezentowanego. Jeden podmiot może być reprezentowany przez nie więcej niż dwie osoby. Z powodów organizacyjnych liczba uczestników danego posiedzenia Forum może zostać ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

§ 6.

1. Przewodniczący Forum może zarządzić rozpatrzenie danej kwestii poza posiedzeniem, w drodze korespondencyjnej - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

2. Rezultat prac Forum prezentowany jest przez Przewodniczącego Forum na kolejnym posiedzeniu Forum.

§ 7.

1. Zagadnienia będące przedmiotem prac Forum mogą być opracowywane w ramach grup roboczych.

2. Grupę roboczą powołuje Przewodniczący Forum, wskazując uczestników Forum biorących udział w jej pracach oraz uczestnika Forum kierującego jej pracami.

3. Rezultaty prac grupy roboczej prezentowane są na kolejnym posiedzeniu Forum przez uczestnika Forum kierującego pracami grupy roboczej.

§ 8.

1. Forum przedstawia w formie pisemnej opinie, analizy, wnioski oraz propozycje dotyczące usprawnienia i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych, które są publicznie udostępniane na stronie internetowej Ministra Finansów.

2. Opinie, analizy, wnioski i propozycje Forum nie są wiążące dla Ministra Finansów.

§ 9.

Uczestnikom Forum oraz osobom zaproszonym w charakterze ekspertów nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Forum oraz zwrot kosztów podróży i noclegów.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: T. Czerwińska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »