Kategorie

Program finansowo-księgowy nie sprawdzi, czy na fakturze są towary wrażliwe

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Program finansowo-księgowy nie sprawdzi, czy na fakturze są towary wrażliwe
ShutterStock
Nie ma problemu, by oprogramowanie sygnalizowało, że należność brutto przekracza 15 tys. zł. Gorzej z ostrzeżeniem, że sprzedaż dotyczy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Chodzi o takie towary i usługi wrażliwe, jak np. elektronika, złom, roboty budowlane.

Jeżeli biuro rachunkowe przygotowuje faktury dla swoich klientów (gdy ma odpowiednie upoważnienie), a dotyczą one towarów lub usług objętych split paymentem, to na dokumencie musi umieścić słowa "mechanizm podzielonej płatności". Za brak takiego oznaczenia podatnikowi, czyli klientowi, grozi dodatkowe zobowiązanie w VAT w wysokości 30 proc. VAT (art. 106e usta. 12 ustawy o VAT).

Jeżeli biuro rachunkowe opłaca z rachunku swojego klienta fakturę z MPP, to musi wysłać przelew w podzielonej płatności. Za brak zapłaty w tej formie nabywcy grozi:

 • sankcja w wysokości 30 proc. kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi (wymienione w załączniku nr 15),
 • grzywna do wysokości 720 stawek dziennych (art. 57c kodeksu karnego skarbowego).
Reklama

Od 1 stycznia 2020 r. będzie jeszcze jedna konsekwencja - uchylanie się od obowiązku zapłaty w podzielonej płatności będzie wykluczało możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym, jeśli na fakturze znajdzie się wyraźny zapis "mechanizm podzielonej płatności".

Podzielona płatność (split payment) ma zastosowanie tylko, gdy kwota należności ogółem przekracza 15 tys. zł. Maciej Hadas, doradca podatkowy z Grant Thornton, przypomina, że w tym przypadku nie liczy się wartość transakcji, ale kwota na fakturze (tj. wartość brutto całej faktury). Potwierdziło to Minister Finansów w opublikowanych na swojej stronie wyjaśnieniach. Ekspert zaleca jednak ostrożność, ponieważ sztuczne dzielenie jednolitej transakcji może zostać uznane za obchodzenie przepisów.

Polecamy: INFORLEX Biuro Rachunkowe - Wszystko o zmianach w prawie i podatkach. Teraz 14 dni ZA DARMO!

Jak to wyłapać

Reklama

Jak wyjaśnia Bogdan Zatorski, ekspert konsultingu biznesowego Sage, programy finansowo-księgowe wspomagają księgowych w wyłapywaniu faktur powyżej 15 tys. zł na etapie rejestracji faktur. Sygnalizują pojawienie się takiej faktury. Nie są natomiast w stanie - jak mówi ekspert - zidentyfikować towary i usługi z załącznika nr 15, zwłaszcza że dziś nie ma obowiązku podawania na fakturze kodu PKWiU. Sam opis pozycji jest za mało precyzyjny, aby program automatycznie rozpoznał towar wrażliwy.

Pod tym katem więc każdą fakturę trzeba sprawdzić. Problem pojawia się, gdy faktura ma setki pozycji, albo gdy faktur są tysiące. Może się zdarzyć, że sprzedawca nie zaznaczy na dokumencie "mechanizm podzielonej płatności". Początkowo Ministerstwo Finansów zmierzało do tego, by brak takiego oznaczenia nie zwalniał nabywcy z odpowiedzialności, bardzo przecież surowej. Ostatecznie stanęło na tym, że kupujący nie zapłaci dodatkowo 30 proc. VAT, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury (art. 108a ust. 8 ustawy o VAT).

Można to uzgodnić

Zdaniem Macieja Hadasa biura rachunkowe powinny umawiać się z klientami, kto jest odpowiedzialny za taką weryfikację. Jeśli klient nie chce ponosić dodatkowych kosztów takiej usługi, można uzgodnić z nim, że wszystkie faktury powyżej 15 tys. zł są opłacane w split paymencie. Dotyczy to obu sytuacji: gdy klient biura wystawia faktury (jako sprzedawca), oraz gdy jest nabywcą.

Podzielona płatność nie jest jednak formą płatności preferowaną przez sprzedawców (wiadomo, może wpływać na ich płynność finansową). Dlatego należy to zawsze wcześniej ustalić.

Ekspert przypomina, że nawet gdy na fakturze tylko część pozycji stanową towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15, sprzedawca i tak musi zamieścić dopisek "mechanizm podzielonej płatności", gdy wartość faktury brutto przekracza 15 tys. zł.

Na co pieniądze z rachunku VAT

Biuro rachunkowe, które obsługuje płatności podatnika, może z środków z jego konta VAT uregulować:

 • VAT do urzędu skarbowego,
 • równowartości podatku od towarów i usług na rachunki VAT kontrahentów,
 • podatek dochodowy (PIT, CIT),
 • akcyzę,
 • należności celne,
 • kładki ZUS,
 • odsetki za zwłokę,
 • sankcje VAT.

Zmienią się stawki VAT

Od 1 kwietnia 2020 r. pojawi się kolejny problem wraz z wejściem w życie nowej matrycy stawek VAT. Wysokość podatku na niektóre towary i usługi może się zmienić.

Do przyporządkowywania stawki nie będzie już służyła Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2008 r. Właściwe będą:

 • unijna nomenklatura scalona (CN) w zakresie towarów, oraz
 • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU (z 2015 r.) w zakresie usług.

Biura rachunkowe, których zadaniem jest tylko zaksięgowanie faktur, nie muszą się martwić o odpowiednie przyporządkowanie stawki podatku po towarów i usług.

Jeżeli jednak biuro rachunkowe bierze na siebie weryfikowanie stawek towarów i usług sprzedawanych lub kupowanych przez klienta, wówczas może upewnić się co do prawidłowej wysokości podatku, występując do dyrektora Krajowej Informacji Stawkowej o wiążącą informację stawkową.

Czy z pomocą w tym zakresie przyjdą również producenci oprogramowania finansowo-księgowego? Zdaniem Bogdana Zatorskiego z Sage za wcześnie mówić o ułatwieniach w obsłudze matrycy. Producenci oprogramowania skupiają się na razie na dostosowaniu do innych zmian, czekających już od 1 stycznia 2020 r.

Ekspert informuje jednak, że już dziś programy obsługi sprzedaży umożliwiają wpisywanie kodów CN. Są one bowiem stosowane dla celów akcyzowych i celnych. Niewykluczone więc, że w przypadku niektórych towarów księgowi znajdą wsparcie w programie sprzedażowym. ©℗


Jak uzyskać wiążącą informację stawkową

Kto wydaje WIS

- dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Co należy złożyć

- wniosek o WIS według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.kis.gov.p (w zakładce "Załatwianie spraw"/"Wiążąca informacja stawkowa"),

- (fotografie, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta fakultatywnie).

Jak wysłać

- przez e-PUAP należy kierować na adres skrytki: /KIS/wnioski, lub

- na adres Krajowej Informacji Skarbowej: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Ile kosztuje i jak zapłacić

- opłata za WIS wynosi 40 zł, ale kwotę tę mnoży się przez liczbę towarów i usług składających się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, o którą spyta podatnik,

- podatnik musi pokryć koszty ewentualnych badań bądź analiz,

- opłaty wnosi się na konto KIS nr 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

Ile czasu na wydanie

- maksymalnie 3 miesiące. ©℗

Od przepisu do praktyki

Przepis

Art. 96b ustawy o VAT

Art. 106e ust. 1 pkt 18a i ust. 12 ustawy o VAT:

W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców (tj. 15 tys. zł), obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, faktura powinna zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności".

Za brak takiego oznaczenia grozi sankcja w wysokości 30 proc. VAT, chyba że podatnik będący osobą fizyczną ponosi za ten sam czyn odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

Problem

Trzeba ustalić, które faktury muszą być opatrzone słowami "mechanizm podzielonej płatności".

Rozwiązanie

Programy komputerowe sygnalizują płatność powyżej 15 tys. zł, ale nie rozpoznają, czy na fakturze są towary z załącznika nr 15 do ustawy o VAT .

Przepis

Załączniki 3 i 10 ustawy o VAT - w brzmieniu od 1 kwietnia 2020 r. Załączniki te będą określać stawki VAT: dla towarów - według unijnej nomenklatury scalonej (CN), dla usług - według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (z 2015 r.).

Problem

Stawki VAT na niektóre towary i usługi mogą się zmienić.

Rozwiązanie

Biura rachunkowe mogą umówić się z klientem, że nie odpowiadają za weryfikację prawidłowości zastosowanej stawki. Jeżeli natomiast zobowiążą się do takiej weryfikacji, to mogą wystąpić o wiążącą informację stawkową.

Przepis

Art. 2 pkt 31 i pkt 32 ustawy o VAT:

Definicja faktury - dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie

Definicja faktury elektronicznej - faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym

Art. 106e ustawy o VAT:

Faktura (także elektroniczna) musi zawierać:

 datę wystawienia,

 kolejny numer, który jednoznacznie ją identyfikuje,

 imiona i nazwiska bądź nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

 numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,

 datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile jest określona i różni się od daty wykonania usługi,

 miarę i ilość dostarczanych towarów lub zakres wykonanych usług, a także ich cenę jednostkową netto,

 kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen (w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty), o ile nie uwzględniono ich w cenie jednostkowej netto,

 wartość sprzedaży netto,

 stawkę podatku,

 sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i transakcje zwolnione od daniny,

 kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych jego stawek,

 kwotę należności ogółem.

Problem

Koszty druku, wprowadzania faktur i innych dowodów księgowych do ksiąg oraz przechowywania w tradycyjnej (papierowej) formie.

Rozwiązanie

Digitalizacja faktur i dowodów księgowych, co pozwala zaoszczędzić na druku, obsłudze księgowej oraz przechowaniu dokumentów.

Problem

Obawa, że kontrahent wymusi na odbiorcy przejście na fakturowanie elektroniczne.

Rozwiązanie

Zgodnie z art. 106n ustawy o VAT "stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury".

Przepis

Art. 106m ustawy o VAT:

Podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

Autentyczność pochodzenia faktury oznacza zapewnienie pewności co do tożsamości sprzedawcy/usługodawcy albo wystawcy faktury.

Integralność treści faktury oznacza zapewnienie, że nie zmieniono danych, które powinna ona zawierać.

Problem

W jaki sposób zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?

Rozwiązanie

Zgodnie z art. 106m ust. 4 i ust. 5 ustawy o VAT, przedsiębiorca może zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury:

 za pomocą "dowolnych kontroli biznesowych", które wiarygodnie potwierdzą związek między fakturą a transakcją, lub

 przez użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub

 przez wykorzystanie elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

Przepis

Art. 106k ustawy o VAT:

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki (chodzi o datę, numer faktury, dane identyfikacyjne i NIP, datę dokonania lub zakończenia transakcji) może wystawić notę korygującą.

Musi ją zaakceptować wystawca faktury.

Nota musi zawierać następujące elementy:

1) wyrazy "nota korygująca";

2) numer kolejny i datę jej wystawienia;

3) imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy towarów oraz ich adresy i numery identyfikacyjne;

4) dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca;

5) wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Problem

Czy nabywca towarów lub usług może wystawić notę korygującą do e-faktury?

Rozwiązanie

Przepisy nie wykluczają takiej możliwości. Wymaga to jednak uzyskania przynajmniej dorozumianej akceptacji przez wystawcę faktury.

Agnieszka Pokojska

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Biura rachunkowe
  1 sty 2000
  6 maja 2021
  Zakres dat:

  Biura rachunkowe objęte ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe a przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ustawa AML. Monitorowanie i zgłaszanie podejrzeń o pranie pieniędzy będzie nowym obowiązkiem wszystkich biur księgowych.

  Biuro rachunkowe przyjazne rodzinie

  Kobiety na rynku pracy preferują pracodawców, którzy tworzą warunki dla zachowania równowagi między pracą, a życiem prywatnym, wychowywaniem dzieci. Dobrym przykładem takiej firmy jest wrocławska spółka GOBS, zajmująca się zaawansowaną obsługą księgową zagranicznych spółek.

  Jak stać się ekologicznym biurem rachunkowym?

  Biura rachunkowe a ekologia. Znaczenie ekologii w naszym życiu zdecydowanie rośnie. Spotykamy się z ekologiczną żywnością, kosmetykami, ograniczamy w naszych domach produkcję śmieci. Odnawialne źródła energii cieszą się dużą popularnością. W gospodarstwach domowych takie zmiany można wprowadzić w łatwy sposób. Jak sprawić, aby także biuro rachunkowe było bardziej eko?

  Kasa fiskalna w biurze rachunkowym - zwolnienie

  Kasa fiskalna w biurze rachunkowym. Czy biuro rachunkowe może zrezygnować ze stosowania kasy fiskalnej, gdy świadczone usługi nie stanowią doradztwa a kwota obrotu nie przekroczyła limitu 20 000 zł?

  Na co zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego?

  Jak wybrać biuro rachunkowe? Decyzja o podjęciu współpracy z biurem rachunkowym to ważny krok w rozwoju firmy. Aby jednak przyniósł korzyści, przedsiębiorca musi wybrać takiego usługodawcę, który nie tylko spełni oczekiwania zlecającego, ale też wyprzedzi je, proponując nowości technologiczne i innowacje wspierające współpracę.

  Technologie w księgowości – co zmieni się w 2021 r.?

  Księgowość a innowacje technologiczne. Technologie leżą już od lat u podstaw wielu działań biznesowych. W przypadku niektórych branż, również księgowości, czas pandemii tylko przyspieszył procesy digitalizacji. Sprawił też, że na rynku pojawiło się więcej innowacji usprawniających codzienną pracę. Należy do nich nie tylko rozwój oprogramowania wspomagającego działania księgowych, ale także blockchain, roboty w biurach, sprawniejsza obsługa klientów oraz outsourcing rachunkowości.

  Rekomendowane Biura Rachunkowe 2020

  Odpowiednio prowadzona księgowość w firmie to bardzo ważna sprawa.

  II Webinarium Ksiegowość 4.0 Przyszłość Biur Rachunkowych już 27 października

  Już po raz drugi, zainteresowani branżą biur rachunkowych i finansów będą mogli wziąć udział w bezpłatnym Webinarium Księgowość 4.0.

  Świadczenie usług księgowych na podstawie umowy ustnej

  Czy na podstawie umowy ustnej o świadczenie usług księgowo-kadrowych można ponosić odpowiedzialność? Okazuje się, że tak. O czym przekonała się księgowa, pozwana przez klienta, tj. spółkę, którą obsługiwała.

  Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r.

  Znamy już limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości występuje po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2.000.000 euro. Dokonując przeliczenia, według średniego kursu euro z dnia 1 października 2020 r., limit ten wynosi 9.030.600 zł. Oznacza to, że jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczą ten limit, zobowiązane będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.

  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) 2020 - terminy, obowiązki, pytania i odpowiedzi

  Kolejne nieprzekraczalne terminy związane z PPK coraz bliżej. Obecnie pełne ręce roboty mają biura rachunkowe, obsługujące firmy liczące od 50 do 249 i od 20 do 49 pracowników. Przedsiębiorcy do 27 października 2020 r. muszą wybrać instytucją finansową i podpisać z nią umowę, a następnie do 10 listopada zapisać pracowników do PPK. Towarzystwo ubezpieczeń Compensa Życie sprawdziło, w jakich sprawach księgowi najczęściej potrzebują pomocy.

  Nowy jednolity plik kontrolny a odpowiedzialność biura rachunkowego

  Najprawdopodobniej z dniem 1 października 2020 roku w życie wejdzie wreszcie Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Najprawdopodobniej, ponieważ vacatio legis dla tego aktu prawnego zostało już dwukrotnie wydłużone. Przepisy powinny wejść w życie sześć miesięcy później niż początkowo zakładano i niemal dokładnie rok od daty jego wydania. Pomimo tak długiego okresu wyczekiwania, wiele biur rachunkowych nadal nie jest przygotowanych na zmierzenie się z nowym jednolitym plikiem kontrolnym.

  Nowoczesne biuro rachunkowe - czyli jakie?

  Usługi biur rachunkowych są coraz popularniejsze. Z roku na rok większa liczba przedsiębiorców decyduje się powierzyć swoje rozliczenia profesjonalnym biurom księgowym. Stanowią one dobrą alternatywę dla własnego działu finansowego. Konkurencja na rynku biur jest jednak duża, a potrzeby przedsiębiorców rosną. Jak za nimi nadążyć i sprostać oczekiwaniom klientów?

  W które instrumenty finansowe warto zainwestować? Jakie są wady i zalety poszczególnych rynków?

  Początki inwestowania to przede wszystkim szereg wyborów, przed jakimi staje niemal każdy adept sztuki tradingu. Wśród dylematów, z którymi trzeba się zmierzyć, jest chociażby wskazanie, w jakie instrumenty chcemy ulokować swój kapitał. Wbrew pozorom, wybór rynku, na którym zamierza się działać, może przyprawić o ból głowy. Każdy z nich ma swój specyficzny charakter, a inwestowanie w konkretny instrument bazowy zawsze wiąże się zarówno z pewnymi korzyściami, jak i zagrożeniami. W co zatem warto inwestować? Poniżej wady i zalety trzech popularnych wśród początkujących traderów rynków – surowców, kryptowalut oraz walut tradycyjnych.

  Automatyzacja procesów księgowych – czy przyspieszy po koronawirusie?

  Pojawienie się w Polsce koronawirusa powodującego COVID-19 zmieniło naszą rzeczywistość i otoczenie biznesowe. Większość firm musiało wprowadzić zmiany w swoich organizacjach, by dostosować się do nowych reguł. Istotnie wzrosło znaczenie nie tylko pracy zdalnej czy narzędzi online umożliwiających komunikację, ale także technologii automatyzujących część procesów, eliminujących konieczność bezpośredniego kontaktu między ludźmi i minimalizujących ilość papierowej dokumentacji.

  Nowy JPK_V7 - biuro rachunkowe musi na nowo ustalić zasady przekazywania danych

  Nowy plik JPK_V7 to nowe obowiązki, głównie dla firm. To one muszą przygotować się do zmian, ale biuro rachunkowe może im w tym pomóc. Księgowi powinni też ustalić z klientami zasady przekazywania nowych danych na potrzeby jednolitego pliku kontrolnego.

  Czy biuro rachunkowe może być prowadzone w formie działalności nierejestrowanej?

  Działalność gospodarcza, która polega na świadczeniu usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie może być prowadzona w formie działalności nierejestrowanej. Prowadzenie biura rachunkowego jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

  3 argumenty za wyborem nowoczesnego biura rachunkowego

  Czym charakteryzuje się nowoczesne biuro księgowe? Przede wszystkim to nie tylko biuro, które zatrudnia specjalistów, będących na bieżąco z przepisami i nowelizacjami. To także firma, której sposób funkcjonowania jest dla klienta przyjazny i ułatwia mu prowadzenie biznesu. Podpowiadamy, dlaczego warto korzystać właśnie z nowoczesnych biur rachunkowych.

  Program finansowo-księgowy nie sprawdzi, czy na fakturze są towary wrażliwe

  Nie ma problemu, by oprogramowanie sygnalizowało, że należność brutto przekracza 15 tys. zł. Gorzej z ostrzeżeniem, że sprzedaż dotyczy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

  E-dokumentacja pracownicza prowadzona w biurze rachunkowym

  Jako adresat przepisów dotyczących e-dokumentacji pracowniczej został wskazany pracodawca. Nie ma jednak przeszkód, aby w jego imieniu zajęły się tym np. biura rachunkowe.

  Odpowiedzialność biura rachunkowego - orzecznictwo

  Zakres odpowiedzialności biura rachunkowego to jeden z zasadniczych elementów kontraktu z klientem. Ale trzeba też pamiętać o innych aspektach współpracy. Praktyka i orzecznictwo sądów pokazują, że poprawne ułożenie stosunków z klientem jest nie mniej ważne niż prawidłowość rozliczeń podatkowych i z ZUS. Wybraliśmy najciekawsze przypadki sądowych sporów, by pokazać, gdzie popełniane są błędy i jak można by ich uniknąć.

  Biała lista podatników VAT - trzydniowy termin na ZAW-NR nierealny dla biur rachunkowych

  Większość księgowych unika składania za klientów zawiadomień o przelewach na rachunki niewidniejące w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT

  Zmiana biura rachunkowego a księgi rachunkowe

  Choć z reguły współpraca pomiędzy daną firmą a obsługującym ją biurem rachunkowym ma charakter wieloletni, to jednak nierzadko zdarzają się sytuacje, w których następuje zmiana podmiotu świadczącego usługi księgowe. Zmiana biura rachunkowego może nastąpić zarówno w trakcie roku obrotowego, jak i z końcem roku.

  Widmo BDO nie wisi już nad większością biur rachunkowych

  Biura rachunkowe zastanawiają się, czy obsługiwać klientów w zakresie nowych obowiązków środowiskowych, a jeżeli tak, to za ile. Chcą też wiedzieć, czy same muszą być wpisane do rejestru i elektronicznie wystawiać karty przekazania odpadów.

  Wykaz podatników VAT (biała lista podatników VAT) - wyjaśnienia MF

  Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia podatkowe dotyczące zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. wykazie podatników VAT (białej liście podatników VAT).