Kategorie

Dzienniki Unii Europejskiej

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1418 z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 640/2014 w odniesieniu do przepisów dotyczących kar w ramach systemów pomocy lub środków wsparcia związanych z produkcją zwierzęcą

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1419 z dnia 24 sierpnia 2021 r. rejestrujące oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego na podstawie art. 30 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 [„Nagykunsági birspálinka”]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1420 z dnia 30 sierpnia 2021 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2021 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1421 z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1408 z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów tropanowych w niektórych środkach spożywczych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1409 z dnia 27 sierpnia 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie fitomenadionu jako dodatku paszowego dla koni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1410 z dnia 27 sierpnia 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus licheniformis DSM 28710 jako dodatku paszowego dla kur niosek, podrzędnych gatunków drobiu nieśnego, gatunków drobiu hodowlanego i ptaków ozdobnych (posiadacz zezwolenia Huvepharma NV) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1411 z dnia 27 sierpnia 2021 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie preparatu Clostridium butyricum FERM BP-2789 jako dodatku paszowego dla kurcząt odchowywanych na kury nioski, indyków rzeźnych, indyków utrzymywanych w celach hodowlanych, podrzędnych gatunków ptaków (z wyjątkiem ptaków nieśnych), prosiąt odstawionych od maciory i podrzędnych gatunków świń odstawionych od maciory, zezwolenia na jego stosowanie u kurcząt rzeźnych, prosiąt ssących i ssących podrzędnych gatunków świń oraz uchylające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 373/2011, (UE) nr 374/2013 i (UE) nr 1108/2014 (posiadacz zezwolenia Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd reprezentowany przez Huvepharma NV Belgium) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1412 z dnia 27 sierpnia 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu cytrynianu żelaza(III) jako dodatku paszowego dla prosiąt i podrzędnych gatunków świń (posiadacz zezwolenia: Akeso Biomedical, Inc. USA, reprezentowany w Unii przez Pen & Tec Consulting SLU) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1413 z dnia 27 sierpnia 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Bacillus subtilis LMG-S 15136 jako dodatku paszowego dla loch karmiących (posiadacz zezwolenia Beldem, oddział Puratos NV) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1414 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/422 dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium DSM 7134 jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia: Lactosan GmbH & Co KG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/1404 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1405 z dnia 20 sierpnia 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Vanille de l’île de La Réunion” (ChOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1406 z dnia 26 sierpnia 2021 r. ustanawiające odstępstwo od przepisów dotyczących dowodu pochodzenia przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/761 i mających zastosowanie do niektórych kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/761 w odniesieniu do ilości sera dostępnej w ramach pozwoleń na wywóz do Stanów Zjednoczonych

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1407 z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/919 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących węży paliwowych odpornych na ogień, węży paliwowych nieodpornych na ogień, zaworów burtowych i przejść burtowych, osprzętu paliwowego, olejowego i elektrycznego montowanego na stacjonarnych silnikach Diesla oraz kół sterowych

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1401 z dnia 25 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do ilości, które mogą być przywożone w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1402 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących gazomierzy i innych przyrządów pomiarowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1403 z dnia 25 sierpnia 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1202 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących lekkich żurawi morskich

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1399 z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów przetrwalników buławinki czerwonej i alkaloidów sporyszu w niektórych środkach spożywczych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1400 z dnia 24 sierpnia 2021 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących zakup, przechowywanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2022 EFRG

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Antiguą i Barbudą zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1384 z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej „»Zwróć plastik« (»ReturnthePlastics«): inicjatywa obywatelska na rzecz wprowadzenia ogólnounijnego systemu kaucji umożliwiającego recykling butelek plastikowych”, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5953) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1385 z dnia 17 sierpnia 2021 r. odnawiająca zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, paszy i produktów innych niż żywność i pasza, zawierających genetycznie zmodyfikowany rzepak GT73 (MON-ØØØ73-7), składających się z niego lub z niego wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5992) (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1386 z dnia 17 sierpnia 2021 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-81419-2, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5993) (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1387 z dnia 17 sierpnia 2021 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-81419-2 × DAS–44406–6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5994) (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf