Kategorie

Dzienniki Unii Europejskiej

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1452 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej wodorowęglan potasu jako substancji niskiego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1453 z dnia 3 września 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2021/1435 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM RCA) i uchylająca decyzję (WPZiB) 2020/1250 (EUTM RCA/1/2021)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1436 z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca dyrektywę 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych w celu zezwolenia na określone odstępstwa krajowe (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 6156) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1434 z dnia 2 września 2021 r. kończące przegląd rozporządzeń wykonawczych Rady (UE) nr 443/2011 i (UE) nr 444/2011 rozszerzających ostateczne cło wyrównawcze i antydumpingowe na przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2021/1433 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie oceny zgodności i procedur nadzoru rynku w kontekście zagrożenia związanego z COVID-19

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1429 z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 w odniesieniu do danych dotyczących nowych pojazdów ciężkich, które mają być monitorowane i zgłaszane przez państwa członkowskie (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1430 z dnia 31 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 przez określenie danych, które mają być zgłaszane przez państwa członkowskie do celów weryfikacji emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1431 z dnia 1 września 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie muramidazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei DSM 32338 jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd, reprezentowany w Unii przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1432 z dnia 1 września 2021 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2018 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315 z dnia 5 grudnia 2019 r.)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/464 z dnia 26 marca 2020 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, w odniesieniu do dokumentów niezbędnych w celu uznania z mocą wsteczną okresów do celów konwersji, produkcji produktów ekologicznych oraz informacji, które mają być dostarczane przez państwa członkowskie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 98 z dnia 31 marca 2020 r.)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/1428 z dnia 24 lutego 2020 r. W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA SA. 31662 – C/2011 (ex NN/2011) wdrożonej przez Rumunię na rzecz międzynarodowego portu lotniczego w Timișoarze – Wizz Air (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 1065) (Jedynie tekst w języku rumuńskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Regulamin Komitetu Nadzoru OLAF

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1422 z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/624 w odniesieniu do wydawania świadectw w przypadku uboju na terenie gospodarstwa pochodzenia (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1423 z dnia 21 maja 2021 r. ustanawiające, na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/555, szczegółowe zasady systematycznej wymiany drogą elektroniczną informacji o odmowach wydania pozwolenia na nabycie lub posiadanie broni palnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1424 z dnia 31 sierpnia 2021 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium DSM 7134 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 998/2010 (posiadacz zezwolenia Lactosan GmbH & Co KG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1425 z dnia 31 sierpnia 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu manganu z lizyną i kwasem glutaminowym jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1426 z dnia 31 sierpnia 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie proteazy seryny wytwarzanej przez Bacillus licheniformis DSM 19670 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd., reprezentowany w Unii przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1427 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie projektu pilotażowego mającego na celu wdrożenie za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym przepisów w zakresie współpracy administracyjnej ustanowionych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/555 i dotyczących odmów wydania pozwolenia (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Nota dotycząca daty wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Indonezji na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/1345 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji z Argentyną, Australią, Kanadą, Kostaryką, Indiami, Izraelem, Japonią, Nową Zelandią, Koreą Południową, Tunezją i ze Stanami Zjednoczonymi w celu zawarcia umów dotyczących handlu produktami ekologicznymi

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zalecenie Rady (UE) 2021/1346 z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające zalecenie Rady (UE) 2020/912 w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1416 z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączenia lotów ze Zjednoczonego Królestwa z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1417 z dnia 22 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie (UE) 2016/1139 w odniesieniu do specyfikacji obowiązku wyładunku dotyczącego łososia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim na lata 2021–2023

Strony 3 - 3 Pobierz pdf