Kategorie

Dzienniki Unii Europejskiej

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1388 z dnia 17 sierpnia 2021 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 oraz rodzaje genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy łączące dwie lub trzy pojedyncze modyfikacje 1507, MIR162, MON810 i NK603 oraz produktów składających się z wymienionych rodzajów genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5995) (Jedynie teksty w języku francuskim i niderlandzkim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1389 z dnia 17 sierpnia 2021 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB614 × T304-40 × GHB119, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5996) (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1390 z dnia 17 sierpnia 2021 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5997) (Jedynie teksty w języku francuskim i niderlandzkim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1391 z dnia 17 sierpnia 2021 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 i Rf3 × GT73, składających się z niego lub z niego wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5998) (Jedynie teksty w języku niderlandzkim i niemieckim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1392 z dnia 17 sierpnia 2021 r. odnawiająca zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 (SYN-BTØ11-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5999) (Jedynie teksty w języku francuskim i niderlandzkim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1393 z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie odnowienia zezwolenia, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, na wprowadzanie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 88017 × MON 810 (MON-88Ø17-3 × MON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 6001) (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1394 z dnia 17 sierpnia 2021 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 oraz rodzaje genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy łączące dwie, trzy, cztery lub pięć pojedynczych modyfikacji MON 87427, MON 87460, MON 89034, 1507, MON 87411 i 59122, produktów składających się z wymienionych rodzajów genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 6002) (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1395 z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 6253) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/1396 z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/29 w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) nr 680/2014 oraz (UE) 2016/2070 (EBC/2021/39)

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Decyzja NR 1/WE/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią odnosząca się do wpisania organów oceny zgodności do wykazu zawartego w załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego [2021/1397]

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1398 z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/654 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 w odniesieniu do uznawania homologacji udzielonych zgodnie z regulaminami nr 49 i 96 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1383 z dnia 15 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/990 w odniesieniu do wymogów dotyczących aktywów otrzymanych przez fundusze rynku pieniężnego w ramach umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1374 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1375 z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/33 w odniesieniu do zmiany określeń tradycyjnych w sektorze wina

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1376 z dnia 13 sierpnia 2021 r. ustanawiające zamknięcie połowów karmazynów na obszarze NAFO 3M w odniesieniu do statków pływających pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1377 z dnia 19 sierpnia 2021 r. zezwalające na zmianę w warunkach stosowania nowej żywności „bogata w astaksantynę oleożywica z alg Haematococcus pluvialis” na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1378 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiające niektóre przepisy dotyczące certyfikatu wydawanego podmiotom, grupom podmiotów i eksporterom w państwach trzecich zaangażowanym w przywóz produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji do Unii oraz ustanawiające wykaz uznanych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1379 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej famoksadon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1380 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Ukrainę z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1381 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Macedonii Północnej z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1382 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Turcji z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1373 z dnia 12 sierpnia 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Jászsági nyári szarvasgomba” (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/760 z dnia 7 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do systemu administrowania niektórymi kontyngentami taryfowymi przy wykorzystaniu pozwoleń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/991 ( Dz.U. L 162 z 10.5.2021 )

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1372 z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do zakazu karmienia zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze, innych niż zwierzęta futerkowe, białkiem pochodzącym od zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1367 z dnia 6 sierpnia 2021 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf