Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Unii Europejskiej

Decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Kosowo (Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie deklaracji niepodległości Kosowa.) nr 1/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem (Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie deklaracji niepodległości Kosowa.), z drugiej strony, w drodze zastąpienia protokołu III do tego Układu dotyczącego pojęcia „produkty pochodzące” [2022/1685]

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1679 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Królestwo Danii

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1680 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/1681 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI) i uchylenia decyzji (WPZiB) 2022/513 (EUNAVFOR MED IRINI/4/2022)

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/1670 z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2022/109 w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1671 z dnia 9 czerwca 2022 r. przedłużające okres przejściowy, o którym mowa w art. 89 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1672 z dnia 23 września 2022 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Bardejovský Med/Med z Bardejova” (ChNP)]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1665 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki na podstawie artykułu XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącej zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1666 z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie sprostowania duńskiej wersji językowej załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/653 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji nr 1/2022 Komitetu Mieszanego UE–Szwajcaria z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmiany tabel III i IV w protokole 2 do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r., z późniejszymi zmianami [2022/1635] (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 245 z dnia 22 września 2022 r.)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1667 z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2090 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przypadków podejrzenia lub stwierdzenia niezgodności z przepisami Unii dotyczącymi stosowania lub pozostałości substancji farmakologicznie czynnych dopuszczonych w weterynaryjnych produktach leczniczych lub jako dodatki paszowe bądź z przepisami Unii dotyczącymi stosowania lub pozostałości zakazanych lub niedopuszczonych substancji farmakologicznie czynnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1668 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zharmonizowanych norm dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1659 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wymogów równoważnych dotyczących wprowadzania do Unii owoców Citrus sinensis Pers. pochodzących z Izraela w związku z ryzykiem stwarzanym przez Thaumatotibia leucotreta

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1660 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w odniesieniu do zmiany załączników III i IV do Umowy (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1661 z dnia 26 września 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/677/UE w sprawie upoważnienia Luksemburga do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1662 z dnia 26 września 2022 r. upoważniająca Portugalię do stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego na olej napędowy i benzynę bezołowiową wykorzystywane jako paliwa silnikowe, zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1663 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian załączników do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1650 z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające wykonawcze standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1646 w odniesieniu do indeksów głównych i uznanych giełd zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1651 z dnia 20 września 2022 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [„Carne Arouquesa” (ChNP)]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1656 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie uznania austriackiego systemu certyfikacji w rolnictwie (AACS) na potrzeby wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1658 z dnia 26 września 2022 r. uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/1189 dotyczącą niektórych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 6931) (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1652 z dnia 20 września 2022 r. zatwierdzające zmiany na poziomie Unii w specyfikacji produktu oznaczonego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym [„Colli di Rimini” (ChNP)]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1653 z dnia 26 września 2022 r. dodające do kwot połowowych na 2022 r. określone ilości zatrzymane w roku 2021 na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1657 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie uznania dobrowolnego systemu „Program zrównoważonej biomasy” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1654 z dnia 27 września 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/1788 w sprawie wsparcia Centrum Kontroli Broni Strzeleckiej i Lekkiej dla Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (SEESAC) w realizacji regionalnego planu działania w sprawie zwalczania nielegalnego handlu bronią na Bałkanach Zachodnich

Strony 45 - 45 Pobierz pdf