REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(I) z 2021 roku

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2021/C 333 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2021/C 333 I/02

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2021/C 333 I/03

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2021/C 333 I/04

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Konkluzje Rady w sprawie ochrony osób pełnoletnich szczególnej troski w całej Europie 2021/C 330 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2019/1720, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/1278, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/1716, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/1276, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui 2021/C 311 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2019/1720 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/1716 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui 2021/C 311 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Wykaz portów w państwach członkowskich UE, w których statkom rybackim z państw trzecich zezwala się na dostęp do usług portowych i prowadzenie operacji wyładunku i przeładunku produktów rybołówstwa zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 – wykaz portów w Irlandii Północnej, w których statkom rybackim z państw trzecich zezwala się na dostęp do usług portowych i prowadzenie operacji wyładunku i przeładunku produktów rybołówstwa zgodnie z Protokołem w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej do Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 2021/C 282 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 282 I/02

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 282 I/03

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 15 kwietnia 2021 r. zlecająca centralnemu administratorowi wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Danii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Węgier, Niderlandów, Portugalii, Rumunii, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej 2021/C 272 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 23 kwietnia 2021 r. dotyczącej przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 (2021/C 161 I/02) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 161 I z dnia 3 maja 2021 r.) 2021/C 272 I/02

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Oświadczenia Komisji Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej - Przyjęcie aktu ustawodawczego 2021/C 269 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie dostępu do leków i wyrobów medycznych z myślą o silniejszej i odpornej UE 2021/C 269 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 269 I/03

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 262 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przepisów wykonawczych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, w odniesieniu do ograniczenia niektórych praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 25 tego rozporządzenia

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Tworzenie sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Niderlandów do Zarządu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) 2021/C 234 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka Zarządu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pochodzącego z Łotwy (EU-OSHA) 2021/C 234 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2021 r. ustanawiająca Europejską Radę ds. Badań Naukowych na potrzeby programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” i uchylająca decyzję C(2013) 8915 2021/C 234 I/03

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do niektórych osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/849 i rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1509 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 2021/C 229 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie zawieszenia pomocy przyznawanej na mocy instrumentów finansowania zewnętrznego 2021/C 226 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie decyzji Rady 2010/427/UE i koordynacji strategicznej 2021/C 226 I/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Oświadczenie Rady w sprawie zarządzania w odniesieniu do Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – Globalny wymiar Europy 2021/C 226 I/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA