Kategorie

środki odwoławcze

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
W jakich sytuacjach mamy prawo odwołania się od decyzji administracyjnej? Jak wygląda procedura odwoławcza?
W jakich sytuacjach możliwe jest wniesienie środka odwoławczego drogą elektroniczną?
Przedłużające się postępowanie administracyjne może mieć miejsce z winy organu administracji. Pewnym rozwiązaniem jest skarga na bezczynność organu. Jak napisać i do kogo złożyć skargę na bezczynność organu administracji?
W ramach postępowania karnego pokrzywdzony może niekiedy wcielić się w rolę oskarżyciela i wnieść własny akt oskarżenia, zastępując tym samym prokuratora. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Jakie?
Odwołanie to pismo uprawnionej do odszkodowania osoby, w którym zgłasza ona zastrzeżenia co do treści decyzji ubezpieczyciela w przedmiocie wypłaty odszkodowania.
Sprzeciw od nakazu zapłaty to rodzaj środka odwoławczego od wymienionego nakazu
Skarga kasacyjna to środek odwoławczy (wnoszony do Sądu Najwyższego) przysługujący stronie, Prokuratorowi Generalnemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub Rzecznikowi Praw Dziecka od wydanego przez sąd II instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie.
Zażalenie jest środkiem odwoławczym, który przysługuje od postanowień sądu, które nie rozstrzygają co do istoty sprawy. Regułą jest, że zaskarżalne są wszystkie postanowienia kończące postępowanie w sprawie.
Sądem kasacyjnym w Polsce jest Sąd Najwyższy. Jest to sąd trzeciej instancji, do którego można kierować sprawę po spełnieniu ściśle określonych w przepisach przesłanek.
Orzeczenie prawomocne to orzeczenie od którego nie przysługuje zwykły środek zaskarżenia.

Apelacja

  Apelacja jest zwyczajnym środkiem odwoławczym, od nieprawomocnych wyroków sądów I instancji.