Kategorie

Terminarz

23 lip 2021
21 paź 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu …
2021-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
2021-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
2021-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
2021-07-23
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K za II kwartał 2021 r.
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za czerwiec 2021 r.
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje …
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za czerwiec 2021 r.
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za czerwiec 2021 r.
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2020 r. składane …
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2021
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za czerwiec 2021 r. składane przez Prezesa KRUS
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za czerwiec 2021 r. składane przez Prezesa ZUS
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN; AKC-ST/AKC-STn
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za czerwiec 2021 r. składane przez dysponenta części 87
2021-07-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne łączne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. składane przez Polską Akademię Nauk
2021-07-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz …
2021-07-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2021-07-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. składane przez nadzorującego ministra, centralny organ administracji …
2021-07-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za czerwiec 2021 r. (oraz złożenie deklaracji za …
2021-07-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za czerwiec 2021 r. składane przez dysponentów części 77
2021-07-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem …
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje …
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-35 za II kwartały 2021 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2021 r. składane przez części budżetowych
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2021 r. i kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały …
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartały 2021 r. składane przez …
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za I półrocze br. składane przez …
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Opłacenie składek przez rolników za III kwartał 2021 r.
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca roku bieżącego
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie za I półrocze br. prowadzących zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie za I półrocze br. przez prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzących działalność w zakresie innych niż …
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatników PIT (art. 45 ust. 5 updof)
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za za I półrocze br. składane przez wprowadzającego …
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi i unieszkodliwianiu za I półrocze …
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - lipiec
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za lipiec 2021 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2021-08-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2021-08-05
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2021-08-09
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2021-08-09
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za lipiec 2021 r.
2021-08-09
Dodaj do kalendarza