Kategorie

Terminarz

24 wrz 2021
23 gru 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego na wyspecjalizowany w obsłudze „dużych” podatników. Zawiadomienie o zmianie …
2021-10-15
Dodaj do kalendarza
Wpłata do PPK za wrzesień 2021 r.
2021-10-15
Dodaj do kalendarza
Wniesienia opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w III kwartale 2021 r.
2021-10-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za III kwartały 2021 r. składane przez kierowników placówek
2021-10-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, dysponentów …
2021-10-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie sprawozdania finansowego wraz z dokumentami do Monitora Sądowego i Gospodarczego przez określone podmioty niewpisane do rejestru  …
2021-10-15
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin na złożenie sprawozdania finansowego wraz z dokumentami do KRS przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, …
2021-10-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2021-10-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2021 r.
2021-10-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za wrzesień 2021 r. przez pozostałych płatników
2021-10-15
Dodaj do kalendarza
2021-10-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni …
2021-10-18
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za III kwartał 2021 r.
2021-10-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2021-10-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za wrzesień 2021 r. lub INF-1
2021-10-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2021-10-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2021 r. składane przez dysponentów części …
2021-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za wrzesień 2021 r. i za III kwartał 2021 r
2021-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2021-10-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2021-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w wrześniu 2021 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2021-10-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2021-10-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za wrzesień 2021 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2021-10-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2021 r. i za III kwartał 2021 r.
2021-10-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych we wrześniu 2021 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2021-10-20
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2021 r.składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających …
2021-10-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2021-10-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za wrzesień 2021 …
2021-10-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za III kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-10-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2021 r. oraz kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-Z, Rb-N za III …
2021-10-22
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2021-10-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2021-10-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2021-10-25
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za III kwartały 2021 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
2021-10-25
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2021 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
2021-10-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za wrzesień 2021 r. składane przez Prezesa ZUS
2021-10-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za wrzesień 2021 r. składane przez Prezesa KRUS
2021-10-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M i przesłanie pliku JPK_V7K za wrzesień 2021 r. oraz za III kwartał 2021 r.
2021-10-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN; AKC-ST/AKC-STn
2021-10-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2021
2021-10-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za wrzesień 2021 r.
2021-10-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za wrzesień 2021 r.
2021-10-25
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za III kwartały 2021 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu …
2021-10-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2021-10-25
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za III kwartały 2021 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
2021-10-25
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2021 r. składane przez dysponenta części budżetowych
2021-10-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za wrzesień 2021 r. składane przez dysponenta części 87
2021-10-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2021 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz …
2021-10-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2021 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, …
2021-10-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2021 r. składane przez Polską Akademię Nauk, agencje państwowe
2021-10-28
Dodaj do kalendarza