| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/165/11 Rady Miejskiej Strzelina

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, art. 81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568/ Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Miejska Strzelina ustala zasady udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane wykonywane w celu ochrony zabytków położonych na terenie Gminy Strzelin

§ 2. 1. Dotacja z budżetu Gminy Strzelin na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50 % ogółu nakładów na te prace lub roboty budowlane.

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.

3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Strzelin wraz z kwotami przyznanymi na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% koniecznych nakładów na wykonanie tych prac lub robót.

§ 3. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o uzyskanie dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o przyznanie dotacji do Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin w terminie:

1) od dnia 1 października do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy;

2) od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca w roku budżetowym.

2. Wniosek ubiegającego się o dotację winien zawierać:

1) nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

2) wskazanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków;

3) wskazanie tytułu prawnego do użytkowania zabytku;

4) informację o posiadaniu zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac które mają być przedmiotem dotacji;

5) informację o planowanych środkach finansowych pozyskiwanych z innych źródeł;

6) kosztorys planowanych kosztów prac;

7) harmonogram realizacji prac;

8) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca.

3. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej;

18) inne nie wymienione wyżej prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, niezbędne do utrzymanie obiektu w stanie niepogorszonym lub powodujące poprawienie stanu technicznego obiektu objętego "Programem opieki nad zabytkami Gminy Strzelin".

4. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji uwzględnia się następujące kryteria:

1) dostępność obiektu dla ogółu społeczności lokalnej i turystów;

2) promowanie kultury oraz historii Gminy - preferowane będą obiekty wzbogacające ofertę turystyczną i kulturalną Gminy Strzelin;

3) stan zachowania obieleni;

4) kontynuacja prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych;

5) wysokość zaangażowania środków własnych.

5. Udzielenie dotacji następuje ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy, na podstawie umowy określającej w szczególności:

1) zakres planowanych prac;

2) określenie wysokości dotacji i terminu przekazania;

3) sposób i termin rozliczenia dotacji;

4) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli w zakresie przeznaczenia, dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych;

5) zobowiązanie wnioskodawcy do realizowania przedmiotu dotacji z zachowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zaistnienia przesłanek do jej stosowania.

6) zasady zwrotu nie wykorzystanej części dotacji lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

7) wskazanie wydzielonego przez wnioskodawcę rachunku bankowego na który przelana będzie dotacja.

6. Rozliczenie dotacji następuje w terminie określonym w umowie na podstawie przedstawionego:

1) protokółu odbioru prac lub robót budowlanych określonych w umowie;

2) oryginałów rachunków lub faktur, które oznacza się "Sfinansowano ze środków budżetu Gminy Strzelin.".

§ 4. 1. Udzielenie dotacji podlega zamieszczeniu w wykazie udzielnych dotacji, który zawiera następujące dane:

1) wskazanie zabytku z uwzględnieniem miejsca jego położenia;

2) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedziby i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację;

3) kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji /data numer/;

4) kserokopię umowy o dotację /data numer/;

5) informację o wysokości środków przekazywanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji;

6) informacje przekazane przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku.

2. Burmistrz niezwłocznie ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej uchwałę o przyznaniu dotacji.

§ 5. Wnioski o przyznanie dotacji na 2012 rok zainteresowane podmioty mogą składać do 15.04.2012 roku.

§ 6. Traci moc uchwała nr XV/124/07 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 listopada 2007.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »