| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/149/2010 Rady Gminy w Klonowej

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Gminie Klonowa lub jej jednostkom podległym

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr l13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), Rada Gminy w Klonowej uchwala, co następuje:

§ 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Klonowa lub jej jednostkom podległym od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mogą być umarzane w całości lub części albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty.

§ 2. Jako osobę uprawnioną do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności określonych w § 1 wskazuje się Wójta Gminy Klonowa.

§ 3. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub w części, jeżeli:

1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

2) osoba fizyczna-dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku albo zostawił majątek, nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

3) osoba prawna zastała wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,

6) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umorzenia należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 6 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 również z urzędu - z inicjatywy pracownika Urzędu Gminy Klonowa, nadzorującego merytorycznie zakres sprawy objętej umową cywilno-prawną.

3. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w § 1, mogą być umorzone tylko wtedy, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie, wymienione w ust. 1 zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

4. Umorzenie należności głównej powoduje umorzenie należności ubocznych (odsetek, kosztów postępowania) w całości albo w takiej części, jak należność główna.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach należności uboczne mogą być umarzane niezależnie od wysokości umorzenia należności głównej.

§ 4. 1. Na wniosek dłużnika płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty albo terminy spłaty całości lub części należności mogą zostać odroczone, jeżeli zachodzi sytuacja uzasadniona względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy. Do wniosku dłużnik winien dołączyć dokumenty potwierdzające jego sytuację ekonomiczną.

2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono zapłatę na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę od dnia zawarcia umowy lub porozumienia do upływu terminów zapłaty, wynikających z tejże umowy.

3. Jeżeli w ustalonym terminie dłużnik nie zapłaci należności odroczonej lub nie zapłaci którejkolwiek z rat na jakie została rozłożona należność, terminem płatności określonej należności staje się termin pierwotny.

4. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji lub zawarcia porozumienia.

§ 5. 1. Udzielenie ulg na wniosek dłużnika wymaga formy pisemnej i następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego, w drodze umowy lub porozumienia.

2. Umorzenie należności z urzędu następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli Wójta Gminy Klonowa.

3. Umowa (porozumienie), jednostronne oświadczenie woli Wójta, o których mowa w ust.1 i 2 muszą być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z wymienionych w § 3 ust. 1 przesłanek umorzenia, bądź określi przesłanki udzielenia innej formy ulgi.

§ 6. 1. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą możliwe jest udzielenie ulg, o których jest mowa w § 3 ust.1 pkt 6 i §4 ust 1, które stanowią wyłącznie pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Wspólnot Europejskich Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379 z 28. 12. 2006 r. ).

2. Zobowiązuje się przedsiębiorcę ubiegającego się o udzielenie ulgi, o której mowa w ust.1 do przedkładania zaświadczeń (oświadczeń) o pomocy de minimis oraz informacji o każdej innej pomocy publicznej, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest pomoc de minimis udzielana na podstawie niniejszej uchwały.

3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przed udzieleniem pomocy de minimis, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj. nie spełnia kryteriów określonych w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1 10. 2004 r.).

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXV/193/2006 Rady Gminy w Klonowej z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Klonowa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy w Klonowej

Stanisław Kolankowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »