| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w?miejscowości Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446, z 2014 r. poz. 768, poz. 379, poz. 1133) w związku z uchwałą Nr LV/536/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku, stwierdzając, iż zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, w zakresie definicji pojęcia "usług" określonej w § 4 ust. 1 pkt 17 oraz w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania teternu dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 10MS i 11MS określonych w § 41 uchwały Nr XXXV/343/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1270), zwaną dalej planem.

2. Integralną częścią planu są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rysunek planu pozostaje w niezmienionym kształcie zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały Nr XXXV/343/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 r.

§ 2. 1. § 4 ust. 1 pkt 17 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1270) otrzymuje brzmienie:

usługach - należy przez to rozumieć usługi, których celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców oraz inne usługi, nie związane z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi i nie powodujące przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem, na którym ta działalność jest prowadzona;.

2. § 41 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

geometria dachów: dla budynków frontowych dachy dwuspadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci i spadku od 200 -400, kierunek kalenicy równoległy do ulicy z wjazdem, dla działek narożnych dopuszcza się łamany układ kalenicy; dla istniejacych budynków dopuszcza się przebudowę i rozbudowę z możliwością zachowania dotychczasowego układu głównej kalenicy dachu. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 11MS dopuszcza się dachy płaskie dla budynków istniejących i projektowanych,.

3. § 41 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) maksymalny wskaźnik powierzcni zabudowy w stosunku do działki:

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 10MS - 50%,

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 11MS - 80%,

c) w przypadku przekroczenia wskaźników wymienionych w lit a, b obecnie - zakaz rozbudowy budynków istniejących i budowy nowych;".

4. § 41 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) minimalny udział powierzchni bilogicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 10MS - 20%,

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 11MS - 10%;".

5. § 41 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) intensywność zabudowy - w przedziale 0,2 - 2,0;".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku


Robert Bartosik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego podczas wyłożenia do publicznego wglądu oraz w terminie obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi, Rada Miejska w Łasku nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska w Łasku stwierdza, że ze względu na brak zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, niniejsza uchwała nie rodzi skutków finansowych.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »