| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Mińsk Mazowiecki;

3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki;

4) innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy;

5) placówce – należy przez to rozumieć: inne formy wychowania przedszkolnego, przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum;

6) dotowanym podmiocie – należy przez to rozumieć podmiot, dla którego w uchwale budżetowej (projekcie) zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań przewidzianych ustawą;

7) kontrolującym – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miasta upoważnionego przez Burmistrza do przeprowadzenia kontroli;

8) kontrolowanym – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w § 2 lub osobę przez nią upoważnioną do reprezentowania w czynnościach kontrolnych.

§ 2. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla:

1) publicznych szkół,

2) publicznych przedszkoli,

3) publicznych innych form wychowania przedszkolnego,

4) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,

5) niepublicznych przedszkoli,

6) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

- prowadzonych na terenie Miasta przez osoby prawne lub osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na ich prowadzenie lub wpis do ewidencji prowadzonej przez Miasto w trybie ustawy.

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej placówkę, o której mowa w § 2, złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2. Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Obowiązek złożenia wniosku o udzielenie dotacji dotyczy zarówno osób występujących po raz pierwszy o jej przyznanie, jak i tych, które z dotacji już korzystają.

§ 4. Podmioty, o których mowa w § 2 otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości:

1) szkoły publiczne - równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta.

2) przedszkola publiczne – równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Miasto, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto,

3) publiczne inne formy wychowania przedszkolnego – 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto,

4) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

5) przedszkola niepubliczne - 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto,

6) niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego – 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

§ 5. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto.

2. Burmistrz informuje dotowany podmiot o wysokości miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 6. Dotowany podmiot zobowiązany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, przedkładać Burmistrzowi informację o faktycznej liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Liczba uczniów winna być podana na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczo-opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju placówki.

§ 7. 1. Dotowany podmiot zobowiązany jest w terminie do 10 dnia miesiąca, za który przysługuje mu po raz pierwszy dotacja na danego ucznia, przedłożyć Burmistrzowi:

1) opinię lub orzeczenie wydane w trybie art. 71b ust. 3 ustawy;

2) oświadczenie o aktualnym miejscu zamieszkania ucznia w przypadku dotowanego podmiotu, o którym mowa w § 4 pkt. 2-3 oraz 5-6. Oświadczenie powinno być odebrane przez dotowany podmiot od opiekuna prawnego ucznia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno być niezwłocznie zaktualizowane:

1) w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia i przedłożone Burmistrzowi najpóźniej w terminie określonym w § 6,

2) według stanu zamieszkania ucznia na dzień 1 września i przedłożone Burmistrzowi najpóźniej do dnia 10 września.

§ 8. 1. Dotowany podmiot zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi informacji rocznej o faktycznej liczbie uczniów w danym roku budżetowym, w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

2. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dotowany podmiot zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi, rozliczenia wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki , w tym profilaktyki społecznej za okresy:

1) 1 stycznia do 30 czerwca, w terminie do dnia 20 lipca danego roku, z zastrzeżeniem pkt. 3;

2) 1 lipca do 31 grudnia, w terminie do dnia 12 stycznia roku następnego;

3) 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku, w terminie do dnia 15 sierpnia 2011 r.

2. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. W rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia się jedynie dowody poniesienia wydatków opisanych, w jakiej części zostały pokryte z dotacji otrzymanej przez dotowany podmiot.

§ 10. 1. Kontrolujący może dokonywać kontroli w dotowanych podmiotach w zakresie określonym w upoważnieniu Burmistrza.

2. Zakres kontroli obejmuje:

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 6 oraz w § 8;

2) sprawdzenie udokumentowania danych zawartych w rozliczeniach, o których mowa w § 9;

3) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy.

3. Czynności kontrolne w oparciu o dokumentację organizacyjną, finansową, przebiegu nauczania prowadzone są w siedzibie placówki lub poprzez dostarczenie jej przez dotowany podmiot do siedziby Urzędu Miasta.

4. W ramach kontroli dotowany podmiot jest obowiązany do:

1) zapewnienia warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli;

2) przedstawienia na żądanie kontrolującego stosownych dokumentów, w tym w szczególności dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania, oraz sporządzania kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów

3) udzielania ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

§ 11. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie zawierające:

1) numer upoważnienia;

2) imię i nazwisko kontrolującego;

3) zakres kontroli;

4) termin ważności upoważnienia.

§ 12. 1. Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie zebranych w toku postępowania dowodów.

2. Dowodami są w szczególności dokumenty w oryginale, odpisie lub wyciągu, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia. Zgodność odpisów i wyciągów z oryginalnymi dokumentami potwierdza dotowany podmiot.

§ 13. 1. Wyniki kontroli przedstawiane są w protokole kontroli, który kontrolujący sporządza nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakończenia kontroli.

2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Winien on zawierać:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz datę jego podpisania;

4) imię i nazwisko kontrolującego;

5) imię i nazwisko kontrolowanego;

6) wskazanie zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

7) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, ze wskazaniem podstawy dokonanych ustaleń;

8) wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz skutków, jakie one powodują;

9) wnioski z kontroli;

10) wykaz załączników do protokołu;

11) informację o przysługujących podmiotowi dotowanemu uprawnieniach dotyczących możliwości wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu:

12) podpis kontrolującego i osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu.

3. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie, w terminie 3 dni od dnia przedstawienia protokołu kontroli.

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, kontrolujący jest zobowiązany je zbadać, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 3 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego lub odmawia jego podpisania, składając wyjaśnienia do odmowy. O odmowie podpisania protokółu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokóle.

6. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

7. W protokole nie można dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, które parafuje kontrolujący, oznaczając parafy datą ich dokonania .

§ 14. 1. W przypadku likwidacji szkoły, przedszkola lub zaprzestania prowadzenia innych form przedszkolnych, podmiot dotowany zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty likwidacji placówki do złożenia rozliczeń, o których mowa w § 8 i 9 uchwały.

2. W przypadku nienależnie lub nadmiernie pobranej dotacji podmiot dotowany jest zobowiązany do jej zwrotu, w terminie określonym w ust. 1.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 roku, z tym że nie wcześniej niż od 1-go dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 17. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXX/252/ 09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 116, poz. 3366) zmieniona uchwałą Nr XXXIX/325/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 1 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 127, poz. 2838).

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Dariusz Kulma

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/30/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Informacja miesięczna o faktycznej liczbie uczniów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/30/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Oświadczenie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/30/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik4.doc

Informacja roczna o faktycznej liczbie uczniów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/30/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik5.doc

Rozlicznie wykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań placówki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »