| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/284/2014 Rady Miasta Łaskarzew

z dnia 14 marca 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 r., poz. 594 z   późn. zm.) art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U.z 2013 r. poz. 182 z   późn. zm.) w   związku z   uchwałą nr 221 Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z   2013 r. poz. 1024) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Podwyższa się dla celów przyznawania pomocy w   formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności: 1) kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej do 150% 2) kryterium dochodowe na osobę w   rodzinie do 150%  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Michał   Pałyska


Uzasadnienie

Prawo do świadczeń z   pomocy społecznej przysługuje osobom i   rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w   rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o   którym mowa odpowiednio w   art. 8   ust. 1   pkt. 1   i 2   w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1   października 2012 r. stanowią kwoty: 542,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456,00 zł na osobę w   rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z   dnia 17 lipca 2012 r. w   sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej (Dz. U. z   2012 r., poz. 823). Ustanowiony rządowy program uchwałą nr 221 Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z   2013 r., poz. 1024) przewiduje udzielanie wsparcia w   zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w   wysokości 150% kryterium, o   którym mowa w   art. 8   ustawy o   pomocy społecznej. Zgodnie ze wskazówkami MP i   PS w   zakresie realizacji uchwały Nr 221 Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z   2013 r., poz. 1024) zgodnie z   art. 8   ust. 2   ustawy o   pomocy społecznej, miasto może udzielać wsparcia w   formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w   wysokości 150% kryterium tylko w   przypadku uchwalenia przez miasto stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. Należy podkreślić, że w   przypadku funkcjonowania programu dożywiania na lata 2006-2013 obowiązywało także kryterium dochodowe w   wysokości 150% kryterium, określonego w   ustawie o   pomocy społecznej, na mocy ustawy z   dnia 29 grudnia 2005 r. o   ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” (Dz. U. z   2005 r. Nr 267 poz. 2259 z   późn. zm.), który to program był realizowany w   latach 2006-2013, obecnie bez kontynuacji. W   związku z   trudną sytuacja dochodową i   życiową osób i   rodzin korzystających z   wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w   zakresie dożywiania w   formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzeniu się ubóstwa, a   także umożliwi osobom i   rodzinom, w   szczególności wielodzietnym i   niepełnym zabezpieczenie potrzeb życiowych. Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »