| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy w Mircu

z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 , art.231 pkt.2, art.235, art. 236, z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm). Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2011 rok, a mianowicie:

1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 435 550 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 435 550 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/63/2011
Rady Gminy w Mircu
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej

MIRZEC

Nr dokumentu

Uchwała Nr XII/63/2011

Data podjęcia

2011-08-24

Rodzaj

Plan dochodów / w zł,-/

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

600

Transport i łączność

180 000,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

180 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

180 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

165 559,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

165 559,00

0310

Podatek od nieruchomości

165 559,00

801

Oświata i wychowanie

600,00

80101

Szkoły podstawowe

600,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

600,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

199 750,00

85395

Pozostała działalność

199 750,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

169 788,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

29 962,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 110 359,00

92195

Pozostała działalność

- 110 359,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 110 359,00

Razem

435 550,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/63/2011
Rady Gminy w Mircu
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej

MIRZEC

Nr dokumentu

Uchwała Nr XII/63/2011

Data podjęcia

2011-08-24

Rodzaj

Plan dochodów / w zł,-/

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

600

Transport i łączność

180 000,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

180 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

180 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

165 559,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

165 559,00

0310

Podatek od nieruchomości

165 559,00

801

Oświata i wychowanie

600,00

80101

Szkoły podstawowe

600,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

600,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

199 750,00

85395

Pozostała działalność

199 750,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

169 788,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

29 962,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 110 359,00

92195

Pozostała działalność

- 110 359,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 110 359,00

Razem

435 550,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej

MIRZEC

Nr dokumentu

Uchwała Nr XII/63/2011

Data podjęcia

2011-08-24

Rodzaj

Plan wydatków / w zł,-/

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

234 000,00

60017

Drogi wewnętrzne

20 000,00

4270

Zakup usług remontowych

- 30 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

214 000,00

4270

Zakup usług remontowych

214 000,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 270,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 41,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

- 7,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

318,00

801

Oświata i wychowanie

1 800,00

80101

Szkoły podstawowe

1 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

600,00

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

120,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 080,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

199 750,00

85395

Pozostała działalność

199 750,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 1,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 49,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 8,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

- 143,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

- 26,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

57 707,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

10 420,00

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

113 637,00

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

20 053,00

4307

Zakup usług pozostałych

- 1 362,00

4309

Zakup usług pozostałych

- 478,00

Razem:

435 550,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/63/2011
Rady Gminy w Mircu
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/63/2011
Rady Gminy w Mircu
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załacznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/63/2011
Rady Gminy w Mircu
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 5

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »