| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/220/2012 Rady Gminy w Lipniku

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327,Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r poz. 567) art 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy w Lipniku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane na cele związane z ochroną przeciwpożarową w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn.zm.),

2) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury o których mowa w art.4 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami,

3) budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane na cele związane z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

4) budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowane przez sport i rekreację ruchową w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn.zm.) i wykorzystywane na stadiony, boiska wraz z infrastrukturą tych obiektów typu szatnie i zaplecze sanitarno - higieniczne,

5) budynki mieszkalne lub ich części, znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn zm.),

6) budynki mieszkalne lub ich części oraz pozostałe budynki lub ich części o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2, lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r, Nr 121, poz. 844 z późn.zm.) należące do osób fizycznych położone na gruntach nie stanowiących gospodarstw rolnych,

7) grunty i budynki stanowiące mienie komunalne o którym mowa w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) nie oddane w posiadanie zależne osobom trzecim,

8) grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, w rozumieniu art. 2, ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.).

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmuje budynków lub ich części, budowli lub ich części, gruntów lub ich części zajętych lub wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 3.               Traci moc uchwała Nr XXIII/176/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Lipnik.

§ 4.               Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku.

§ 5.               Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku


Stanisław Mazur


[1]) „Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.)

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne."

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »