| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/242/2013 Rady Gminy Wiślica

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18ust.2 pkt 4   pkt 9   lit c  ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.159, Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz.220, Dz. U. z   2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z   2002 Nr 113, poz. 984, Dz. U. z   2002r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z   2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z   2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z   2004 r. Nr 102, poz.1055, Dz. U. z   2004 r. Nr 116,poz. 1203, Dz. U. z   2005 nr 172, poz.1441, Dz. U. z   2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z   2006 r. Nr 17, poz. 128,Dz. U. z   2006 Nr 181, poz.1337, Dz. U. z   2007 r. Nr 48, poz.327, Dz. U. z   2007 r. Nr 138, poz. 974, Dz. U. z   2007 r. Nr 173, poz.1218, Dz. U. z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z   2008 r. Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz. 142, Dz. U. z   2010 r. Nr 40, poz.230, Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz.146, Dz. U. z   2010 r. Nr 106, poz.675 oraz Dz. U. z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Dz. U. z   2011 r. Nr 117, poz.679, Dz. U. z   2011 r. Nr 134, poz.777, Dz. U. z   2011 r. Nr 217, poz.1281, nr 149, poz. 887) oraz art.211, 212, art. 235 ,236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz.1240, Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz.146, Dz. U. z   2010 r. Nr 123, poz.835, Dz. U. z   2010 r. Nr 152, poz.1020, Dz. U. z   2010 r. Nr 96, poz. 620, Dz. U. z   2010 r. Nr 238, poz. 1578, Dz. U. z   2010 r. Nr 257 poz.1726, Dz. U. z   2011 r. Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz. 1092, nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, nr 240, poz. 1429, )   RADA GMINY   WIŚLICA   uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Zmniejsza się dochody budżetu  na   2013 rok   o kwotę   851 741     zgodnie z   załącznikiem   Nr 1   do niniejszej uchwały  

2.   Zwiększa się dochody  budżetu na   2013 r.   o kwotę   915   100 zł   zgodnie z   załącznikiem   Nr 1   do niniejszej uchwały  

3.   Zwiększa się wydatki budżetu na   2013 rok   o kwotę   1   521 620     zgodnie z   załącznikiem   Nr 2   do niniejszej uchwały  

4.   Zmniejsza się wydatki budżetu na   2013   rok o   kwotę   1   163 416 zł   zgodnie z   załącznikiem   Nr 2   do niniejszej uchwały                

5.   Zwiększa się  przychody z   §  952   o kwotę   294   845 zł  

§   2.   W uchwale Rady Gminy Wiślica Nr  XXVII/231/2012 z   dnia 28  grudnia 2012  r. w   sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany :  

1.   Załącznik „ Zadania inwestycyjne roczne w   2013 r.  ”   otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem   nr 3   do niniejszej uchwały   .  

2.   Załącznik   „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2013 r.”   otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem   Nr 4   do niniejszej uchwały.  

3.   Załącznik   „ Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających  zwrotowi na 2013 rok”   otrzymujebrzmienie zgodnie z   załącznikiem   Nr 5   doniniejszej uchwały .  

4.   Załącznik   „ Przychody i   rozchody budżetu w   2013 r. ”   otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem   Nr  6   do niniejszej uchwały .  

§   3.   1.   § 3   otrzymuje nowe brzmienie : „ Deficyt budżetu w   wysokości  283 602 zł ” który zostanie pokryty przychodami z   :   pożyczek w   § 952   w kwocie   283 602 zł   Przychody budżetu w   kwocie   788   970 zł                 Rozchody budżetu w   kwocie   505   368 zł                 zgodnie z   załącznikiem   Nr   6   do niniejszej uchwały .                

§   4.   1 . W   uchwale Rady Gminy Wiślica Nr XXVII/231/2012 w   sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013  rok , zmienia się treść § 6   który otrzymuje  następujące brzmienie :   Ustala się dochody w   kwocie   87   215 zł   z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie   134   005 zł   na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania  narkomanii .  

§   5.   1.   § 9   pkt 2   otrzymuje nowe brzmienie  ustala się  limity zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek w   tym : papierów wartościowych( obligacji komunalnych ) , których   zbywalność  jest ograniczona ( tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)  

2.   ) na spłatę wcześniej zaciągniętych  zobowiązań   505   368 zł   w tym :  

2.   a) kredyty  , pożyczki   505   368 zł  

2.   b)  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w   kwocie   283 602 zł   W tym :   pożyczki w   kwocie   283 602 zł  

§   6.   1   .Upoważnia się Wójta  do zaciągania  kredytów i   pożyczek do kwot wynikających z   limitów  zobowiązań o   których mowa w   § 9   w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na   2013   rok.                                                          

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/242/2013
Rady Gminy Wiślica
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/242/2013
Rady Gminy Wiślica
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/242/2013
Rady Gminy Wiślica
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/242/2013
Rady Gminy Wiślica
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/242/2013
Rady Gminy Wiślica
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/242/2013
Rady Gminy Wiślica
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »