| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/120/2015 Rady Miasta Sandomierza

z dnia 16 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211,212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

Rada Miasta Sandomierza

wprowadza następujące zmiany:

§ 1.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta

Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 o kwotę

20 000,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80105 § 2540 o kwotę

38 000,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80110 § 2540 o kwotę

62 840,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80150 § 4010 o kwotę

27 000,00 zł

Łącznie:

147 840,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 o kwotę

80 240,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 o kwotę

45 000,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80150 § 2540 o kwotę

20 000,00 zł

Dz. 853 rozdz. 85305 § 2830 o kwotę

2 600,00 zł

Łącznie:

147 840,00 zł

§ 3.

Załącznik nr 9 "Dotacje podmiotowe w 2015 r." do Uchwały Rady Miasta Nr V/16/2015 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 10 "Dotacje celowe w 2015 roku" do Uchwały Rady Miasta Nr V/16/2015 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza


Robert Pytka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/120/2015
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/120/2015
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

§ 1 - Zmniejszenie wydatków budżetowych

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 20 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Zmniejsza się wydatki na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Językowego " Jaś i Małgosia" w Sandomierzu o kwotę 20 000,00 zł. Zmiana ta jest wynikiem zmniejszenia przewidywalnej liczby dzieci w okresie wrzesień-grudzień 2015 roku.

Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540 o kwotę 38 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Zmniejsza się wydatki na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego " Caritas" Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu o kwotę 38 000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 2540 o kwotę 62 840,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Zmniejsza się wydatki na dotację podmiotową dla Gimnazjum Katolickiego im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu o kwotę 32 600,00 zł. Zmiana jest wynikiem zmniejszenia liczby dzieci w miesiącu wrześniu 2015 roku. Zmniejsza się także wydatki na dotację podmiotową dla Gimnazjum dla Dorosłych "Sokrates" w Sandomierzu o kwotę 30 240,00 zł. Gimnazjum dla Dorosłych "Sokrates" miało rozpocząć swoją działalność z dniem 1 lutego 2015 roku. Do dnia dzisiejszego placówka nie została otwarta.

Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4010 o kwotę 27 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach
§ Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
o kwotę 27 000,00 zł.

§ 2 - Zwiększenie wydatków budżetowych

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 kwotę 80 240,00 zł

Dz. Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2015 rok w paragrafie 2540. Zmiany te wynikają ze zwiększenia liczby dzieci uczęszczających do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, funkcjonujących poza terenem Miasta Sandomierza. Gmina Miejska Sandomierz ma obowiązek zwrotu kosztów dotacji udzielanej na dzieci, które są mieszkańcami naszej gminy,
a uczęszczają do przedszkoli w innej gminie. W myśl zapisów art. 79 a, art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. ( tj. Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) jeżeli do publicznego lub niepublicznego przedszkola prowadzonego lub dotowanego przez gminę uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola. W związku z powyższym:

a) Zwiększa się wydatki za zwrot kosztów utrzymania dla Gminy Dwikozy z tytułu uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola w Winiarkach o kwotę 1000,00 zł oraz Niepublicznego Przedszkola w Gierlachowie o kwotę 25 000,00 zł;

b) Zwiększa się wydatki za zwrot kosztów utrzymania dla Gminy Samborzec z tytułu uczęszczania dzieci do Publicznego Punktu Przedszkolnego "Tęczowe Przedszkole" w Zawierzbiu o kwotę 1000,00 zł oraz do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Samborcu o kwotę 2 240,00 zł;

c) Zwiększa się wydatki za zwrot kosztów utrzymania dla Miasta Tarnobrzega z tytułu uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Mały Książę" o kwotę 14 000,00 zł oraz Publicznego Przedszkola w Tarnobrzegu o kwotę 13 000,00 zł;

d) Zwiększa się wydatki za zwrot kosztów utrzymania dla Gminy Gorzyce z tytułu uczęszczania dzieci do Publicznego Przedszkola w Trześni o kwotę 24 000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 kwotę 45 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego §Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

Zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Językowego " Jaś i Małgosia" w Sandomierzu o kwotę 45 000,00 zł. Zmiana ta jest wynikiem wzrostu liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tej placówki. Dzieci te zostały ujęte w subwencji oświatowej na 2015 rok.

Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2540 o kwotę 20 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych §Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

Zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Gimnazjum Katolickiego im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu o kwotę 20 000,00 zł. Zmiana spowodowana jest wzrostem liczby dzieci niepełnosprawnych.

Dz. 853 Rozdz. 85305 § 2830 o kwotę 2 600,00 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Żłobki §Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych;

Zwiększa wydatki na dotację celową dla Niepublicznego Żłobka " Dziecięcy Świat" w Mściowie o kwotę 2 600,00 zł. Obowiązek dotacji wynika z Uchwały Nr XLIV/445/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »