| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/100/12 Rady Gminy Dragacz

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm 1) ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie Statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/181/05 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Torbicki


Uzasadnienie

Z dniem 1 lipca 2011 roku weszła w życie ustawa o działalności leczniczej, która zastąpiła ustawę o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 VIII 1991 r. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej należy dostosować Statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą do przepisów ustawy. W związku z powyższym opracowany został nowy Statut Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Torbicki

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092.


Załącznik do Uchwały Nr XII/100/12
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 czerwca 2012 r.

STATUT GMINNEJ PRZYCHODNI W DRAGACZU Z SIEDZIBĄ W DOLNEJ GRUPIE

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Gminna Przychodnia w Dolnej Grupie zwana dalej "Przychodnią" jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej:

1. o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami zwaną dalej Ustawą.

2. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000002906 i rejestrów podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę kujawsko- pomorskiego pod numerem 04-00021

§ 2. Przychodnia działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz. 654/.

2. Zarządzenie Wojewody Bydgoskiego z dnia 15 lipca 1992 roku w sprawie utworzenia Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie.

3. Zarządzenie nr 156/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 1998 roku w sprawie przekształcenia Gminnej Przychodni w samodzielny zakład opieki zdrowotnej.

4. Innych przepisów dotyczących samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 3. Siedzibą Przychodni jest Dolna Grupa, ul. Akacjowa 1.

§ 4. Obszar działania Przychodni obejmuje wsie: Wiąskie Piaski, Wielkie Stwolno, Polskie Stwolno, Bratwin, Michale, Dragacz, Wielki Lubień, Wielkie Zajączkowo, Fletnowo, Dolna Grupa, Grupa, Górna Grupa, Stare Marzy, Nowe Marzy i Mniszek, oraz inne w przypadku takowych uzgodnień.

II. Cele i zadania Przychodni, organy, struktura organizacyjna.

§ 5. 1. Podstawowym zadaniem Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności zamieszkałej na obszarze działania w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz w zależności od potrzeb dla mieszkańców innych gmin.

2. W szczególności do zadań Przychodni należą:

1) udzielenie indywidualnych świadczeń zdrowotnych w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, a w razie potrzeby również w domu chorego,

2) prowadzenie czynnego poradnictwa i dyspanseryzacji wśród dorosłych, dzieci i młodzieży,

3) wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień i zaleceniami w tym zakresie,

4) opieka profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych podlegających Gminie Dragacz,

5) wykonywanie czynności orzeczniczych o czasowej niezdolności do pracy,

6) propagowanie oświaty zdrowotnej i sanitarnej,

7) opieka profilaktyczno - położnicza nad kobietą w czasie ciąży i połogu,

8) sprawowanie opieki nad położnicą i noworodkiem do szóstego tygodnia po porodzie,

9) zapobieganie chorobom narządu rodnego,

10) działalność profilaktyczna zmierzająca do ograniczenia schorzeń zębów i jamy ustnej,

11) podstawowa opieka lecznicza w zakresie stomatologii zachowawczej,

12) przygotowanie jamy ustnej do protezowania,

13) rehabilitacja lecznicza,

14) wykonanie podstawowych badań diagnostycznych w zakresie analityki laboratoryjnej i wykonania EKG.

§ 6. 1. W skład Przychodni wchodzą:

1) Poradnia ogólna,

2) Poradnia dziecięca,

3) Poradnia stomatologiczna,

4) Poradnia dla kobiet.

2. Strukturę organizacyjną Przychodni określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora, opiniowany przez Rade Społeczną.

III. Zarządzanie Przychodnią.

§ 7. 1. Przychodnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Przychodni zwany dalej "Dyrektorem".

2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Przychodni i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Dyrektor Przychodni jest przełożonym wszystkich pracowników Przychodni.

IV. Rada Społeczna.

§ 8. Rada Społeczna zwana dalej "Radą" jest organem inicjującym i opiniodawczym Gminy Dragacz oraz organem doradczym Dyrektora. Do zadań rady należy wykonywanie zadań określonych w ustawie.

§ 9. 1. W skład Rady wchodzą:

- Przewodniczący Rady - przedstawiciel Wójta,

- jako członkowie - czterech przedstawicieli wyłonionych przez Radę Gminy Dragacz,

- jako członek - przedstawiciel Wojewody.

2. Członkiem Rady nie może być pracownik Przychodni.

§ 10. 1. Kadencja Rady trwa cztery lata.

2. Odwołanie członka rady przed upływem kadencji może nastąpić w przypadkach:

- konfliktu interesów,

- gdy członek rady z uwagi na swoją sytuację osobistą nie jest w stanie realizować obowiązków,

- wniosku podmiotu, który wyznaczył swojego przedstawiciela do rady o jego odwołanie.

V. Gospodarka finansowa.

§ 11. 1. Przychodnia prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych ustawie.

2. Podstawą gospodarki Przychodni jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

3. Przychodnia prowadzi rachunkowość oraz sporządza roczny bilans stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 12. Czynności nadzorcze rady Gminy podlegają reglamentacji ustawowej co do rodzaju oraz zakresu.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Torbicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »