| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/300/2013 Rady Powiatu Strzyżowskiego

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie sposobu szczegółowego konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 12 pkt 11, 8, 21, 22 i   art. 6   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r., poz. 595), w   związku z   art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznegoi o   wolontariacie /Dz.U. z   2003r. Nr 96 poz.873 z   póź. zm./ Rada Powiatu w   Strzyżowie uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego, w   przypadku ich powołania lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3, ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami”, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

§   2.   Konsultacje w   zależności od ich przedmiotu mogą mieć charakter:  

1.   ogólny – dotyczący ogółu organizacji działających na terenie powiatu strzyżowskiego;  

2.   środowiskowy – dotyczący określonych organizacji działających na terenie powiatu strzyżowskiego.  

§   3.   Konsultacje mogą być prowadzone w   następujących formach:  

1.   spotkań z   przedstawicielami organizacji pozarządowych, prowadzących na terenie powiatu strzyżowskiego działalność pożytku publicznego;  

2.   pisemnych zgłoszeń, opinii;  

3.   z wykorzystaniem poczty internetowej;  

4.   w inny dostępny sposób.  

§   4.   W przypadku konsultacji pisemnych oraz w   przypadku wykorzystania poczty internetowej, warunkiem udziału organizacji w   konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i   adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i   imię osoby zgłaszającej udział organizacji w   konsultacjach.  

§   5.   Ogłoszenie o   przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w   terminie nie krótszym niż 7   dni od daty rozpoczęcia konsultacji w   Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Strzyżowskiego www.strzyzowski.pl. oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.  

§   6.   1.   Ogłoszenie o   przeprowadzeniu konsultacji powinno zawierać w   szczególności:  

1)   przedmiot konsultacji;  

2)   czas rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji;  

3)   zakres konsultacji;  

4)   formę konsultacji.  

2.   Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, zawierający informacje o   formie zawiadomienia o   terminie konsultacji, temat konsultacji i   wynikach konsultacji.  

3.   W przypadku konsultacji prowadzonych w   formie spotkania, w   protokole umieszcza się dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, przebieg dyskusji, podjęte ustalenia i   opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności.  

§   7.   Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w   konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w   sposób przedstawiony zgodnie ze sposobem przedstawionym w   tutejszej uchwale.  

§   8.   Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Strzyżowie.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


Marek   Jurzysta

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »